Závěrečný účet obce za rok 2014

rozpočet obce Všestudy v letech 2010-14O téměř 13,5 milionu vyšší příjmy obce, zejména díky získané dotaci na budování kanalizace, umožnily v loňském roce realizovat část jedné z největších investičních akcí v obci. Celkově skončilo hospodaření Všestud schodkem ve výši téměř 1,8 milionu korun, což si ale obec může díky úsporám z minulých let dovolit. Realizované investice tak přispěly k dalšímu růstu hodnoty majetku obce o více než 13,3 milionu na téměř 59 milionů korun

Podrobnější informace o hospodaření obce včetně příslušných dalších dokladů najdete přehledně na stránce obce Všestudy, na webu Státní pokladna, který provozuje Ministerstvo financí ČR.

Vycházíme ze zprávy o hospodaření obce, jak byla 25/5/15 zveřejněna na oficiálním webu obce. Dále v textu najdete patřičná čísla v tabulkách.

Hospodaření obce přezkoumal odbor kontroly Středočeského kraje, který nezjistil chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 (pdf, 0,8 MB).

 

Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2014
příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
Příjmy daňové a nedaňové 2 729 000 15 856 514 15 856 024
Pitná voda 0 200 200
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 55 000 55 000
Komunální služby a územní rozvoj 0 116 160 116 160
Sběr a svoz komunálních odpadů 18 000 26 500 26 505
Ostatní služby a činnosti v obl.sociální péče 18 000 9 000 9 000
Činnost místní správy 112 000 163 000 163 450
Příjmy z finančních operací 20 000 43 500 36 330
Finanční vypořádání minulých let 0 14 000 13 632
Ostatní činnost j.n. 0 100 000 100 000
Celkem 2 897 000 16 383 874 16 376 301
       
výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvláštní vet. péče 0 3 500 3 500
Ost.záležitosti pozemních komunikací 50 000 50 000 36 300
Provoz veřejné silniční dopravy 50 000 80 000 66 669
Pitná voda 500 500 206
Odvádění a čištění odpadních vod 243 700 15 615 000 15 612 208
Předškolní zařízení 220 000 220 000 23 508
Základní školy 0 5 000 5 000
Činnosti knihovnické 0 6 500 6 500
Rozhlas a televize 1 000 1 000 540
Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 25 000 25 000 14 701
Ostatní tělovýchovná činnost 30 000 30 000 26 000
Využití volného času dětí a mládeže 15 000 15 000 10 288
Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000 2 000 0
Bytové hospodářství 0 60 000 60 000
Veřejné osvětlení 120 000 173 000 169 473
Pohřebnictví 0 9 490 9 490
Územní plánování 0 191 180 191 180
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000 10 000 10 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 270 000 270 000 254 958
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 368 000 326 000 311 701
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 18 000 9 000 9 000
Ochrana obyvatelstva 1 000 1 000 0
Požární ochrana 20 000 10 000 10 000
Zastupitelstva obcí 730 000 772 000 771 674
Volby do zastupitelstev ÚSC 16 300 12 012 12 012
Volby do Evropského parlamentu 0 12 117 12 117
Místní správa 692 500 492 500 476 113
Obecné příjmy a výdaje z finančních operace 8 000 9 000 9 000
Pojištění funkčně nespecifikované 6 000 6 000 6 000
Ostatní finanční operace 0 21 660 21 660
Finanční vypořádání minulých let
celkem 2 897 000 18 438 459 18 139 797
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
(+přebytek, -schodek)
0 -2 054 585 -1 763 496

Hospodaření obce Všestudy skončilo v roce 2014 ve schodku 1 763 tis. Kč.

 

Přijaté dotace
 – účelové
15825 – Kanalizace FS EU 11 638 329,75 11 638 329,75
90877 – Kanalizace SFŽP 684 607,62 684 607,62
98187 – Volby do ZO ÚSC 18 800,00 12 011,80
98348 – Volby do EP 17 800,00 12 117,00
 – neúčelové
bez ÚZ (souhrnný dotační vztah – výkon státní správy) 47 800,00 47 800,00

 

Zůstatky na bankovních účtech obce
– ČS (k 31.12.2014) 242 395,67
– KB (k 31.12.2014) 5 986 812,89
– ČNB (k 31.12.2014) 3 027 496,70
Celkem prostředky na účtech obce 9 256 705,26

 

Informace o majetku obce
Zde jsou uvedeny základní informace. Účetní sestavy a závěrečná zpráva o inventarizaci jsou k dispozici na OÚ.

 

Rozvaha
Název Stav k 1. 1. 2014 Stav k 31. 12. 2014 Změna stavu
Dlouhodobý nehmotný majetek 177 175 166 099 -11 076
Dlouhodobý hmotný majetek 27 449 849 42 515 833 15 065 984
Dlouhodobý finanční majetek 6 676 000 6 676 000 0
Zásoby 2 412 7 550 5 138
Krátkodobé pohledávky 92 400 138 424 46 024
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
Krátkodobý finanční majetek 11 020 201 9 256 705 -1 763 496
AKTIVA CELKEM 45 418 037 58 760 611 13 342 575
Jmění účetní jednotky 37 608 574 37 867 428 258 854
Fondy účetní jednotky 0 0 0
Výsledek hospodaření 7 129 816 8 299 642 1 169 826
Dlouhodobé závazky 0 12 322 937 12 322 937
Krátkodobé závazky 679 647 270 604 -409 043
PASIVA CELKEM 45 418 037 58 760 611 13 342 574

 

Z přírůstků majetku obce např.:

KEO4 Majetek 11 568,00
Starostenský řetěz 4 010,00
PC Acer Veriton X2631G SFF, LED monitor 22″ Acer, MS Office 2013 19 831,00
Ohniště KADAI – set (přenosné pro kulturní akce) 10 688,00
Zvuková aparatura 5 219,00
Komunikace (soubor infrastruktury – VO, kanalizace) 36 300,00
Pozemek 244/52 620
Pozemek 400/1 17 279,00
Pozemek 400/2 906
Pozemek 400/3 122
Pozemek 409 11 883,00
Pozemek 410/1 14 175,00
Pozemek 366/3 9 747,50
Pozemek 226/116 102
KÚ Křivousy – 809/36, 809/39, 809/40, 895/3, 895/8, 895/9, 895/10,909/9 0
Kanalizace 15 645 687,55

 

Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm.a) zák. 420/2004 Sb.

Přílohy
Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2014 v členění dle rozpočtové skladby, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha

Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Všechny přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ.

Sestavila: Jaroslava Tůmová – místostarostka

 

 

komentáře

komentáře

1 komentář u „Závěrečný účet obce za rok 2014

  1. Pingback: Třetí zasedání bude ve středu 10/6/15 | Všestudy

Komentáře nejsou povoleny.