Usnesení 4/2007 a zápis 4/2007

zastupitelé na zasedání 27/6/07O záměru obce prodat čtyři stavební parcely jsme již informovali. Kromě něj zastupitelé na zasedání ve středu 27/6/07 informovali o své činnosti v poslední době. V rámci těchto bodů tak starosta Jiří Hánl mimo jiné zmínil připravované pokračování výstavby chodníků, uvažovanou cestu směrem ke hřišti či kamerový systém hlídající obec. Jednání přihlíželo 13 obyvatel obce.

Následuje usnesení a zápis, jak byly publikovány na oficiálním webu obce.


Usnesení č. 4-2007
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 27.6.2007

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
Se závěrečným účtem obce za rok 2006 –s výhradou
S rozpočtovým opatřením č. 1
S příspěvkem na činnost SK Viktorie Všestudy ve výši 50.000,- Kč
S prodejem pozemku č.k.n. 244/20 panu Janu Foltánovi

Se záměrem prodeje stavebních parcel, s podmínkami tohoto prodeje a s regulačním zástavbovým plánem

Zápis č. 4-2007

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 27.6.2007 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard , Šulc František

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
Zahájení
Schválení závěrečného účtu obce
Rozpočtové opatření č. 1
Příspěvek na činnost SK Viktoria na rok 2007
Prodej pozemku: Záměr odprodeje stavebních parcel
Informace o činnosti zastupitelů
Různé
Diskuze
Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

Nebylo tomu tak a bylo hlasováno

Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Program zastupitelstva byl jednohlasně schválen.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.
Starosta obce navrhl za ověřovatele dnešního zápisu Františka Šulce a Věru Váňovou. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni František Šulc a Věra Váňová

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Schválení závěrečného účtu obce
Na minulém veřejném zasedání dne 20.4..2007 vzalo zastupitelstvo obce na vědomí závěrečný účet obce za rok 2006- s výhradou. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úřední desce.

Seznam dlužníků za poplatky /popelnice a psi/ je zaktualizován. Zpráva o nápravě nedostatků vzešlých z kontroly hospodaření byla zaslána Krajskému úřadu. Souhlasí tedy obecní zastupitelé se závěrečným účtem obce za rok 2006 ?

Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Závěrečný účet obce za rok 2006 byl schválen.

3/ Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočet obce v příjmové části /nedaňové/ v položce 4112 nepočítal s neinvestičním příjmem transferu ze státního rozpočtu. Nyní dle sdělení Středočeského kraje bude v této položce počítáno s příjmem 6.101,- Kč. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak

Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno

4/ Příspěvek na činnost SK Viktoria na rok 2007
Na minulém veřejném zasedání bylo odsouhlaseno připravit přesun částky 10.000,- Kč z položky 331 do položky 341 a navýšit tím příspěvek pro SK Viktorii na částku 50.000,- Kč na sportovní činnost na rok 2007. Aby byly splněny požadavky na účelné vynakládání příspěvků na kulturní a sportovní činnost, bude OÚ proplácet faktury přímo dodavatelům. /například za cestovné, sportovní vybavení atd./ A to až do vyčerpání částky 50.000,- Kč.

Má někdo jiný návrh ? Není tomu tak

Pro 5
Proti 0
Zdržel se 2

5/ Prodej pozemku
Na oznámení o záměru prodat pozemek č.k.n. 244/20 o výměře 741 m2 á 50,-Kč za m2 tj. v celkové částce 37.050,- Kč se přihlásil pouze jeden zájemce, a to pan Foltán Jan. Jmenovaný souhlasí s podmínkami prodeje, které byly uvedeny v tomto záměru. Má někdo jiný návrh ? Není tomu tak.

Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
OZ souhlasí s podejem pozemku č.k.n. 244/20 za 37.050,- Kč a za podmínek uvedených v záměru panu Janu Foltánovi.

6/ Záměr obce na prodej obecních pozemků určených k zástavbě rodinnými domy.

Viz. příloha – 4 listy

Souhlasí OZ se záměrem prodeje a současně s regulačními zásadami ?

Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

OZ souhlasí se záměrem prodat pozemky viz. příloha a zároveň souhlasí s regulačními zásadami.

7/ Informace o činnosti
Brigádnicky se provedlo doupravení terénu po demolici HZ
Zalévalo se
Byla zahájena oprava zvoničky
Sokolové už mají zvon
Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na chodníky etapa A+C
Vypsalo se výběrové zřízení na zhotovitele chodníků, vyžádají se souhlasy vlastníků přilehlých pozemků
Obec uzavřela novou pojistnou smlouvu na obecní majetek, původní byla z roku 1994
Byla provedena oprava výtluků na obecních komunikacích
Ekologická situace na Mlýnském potoce vyvolala urychlené jednání o jeho stavu. Zatím bylo docíleno napuštění.
Obec se zúčastnila jednání o „revitalizaci veltruského parku“
Byli jsme seznámeni s návrhem na kamerový systém v obci
Došlo k geodetickému zaměření obecních pozemků
Byla s panem Hurdíkem a panem Pavlišem projednána bezpečná cesta ke hřišti

8/ Diskuze
H.Šarochová: Co se stalo v obci z neděle na pondělí?
Ing.arch.J.Hánl: Dle informací došlo ke třem pokusům o vloupání – u Seidlů, v hostinci a asi u Votavů. Byla zde policie. Proběhlo hlášení s touto informací pro občany.

M.Houška: Kolik je zájemců o nabízené parcely?
Ing.arch.J.Hánl: Zatím byly učiněny 2 dotazy na pozemky, aktuální je to až teď po vyhlášení podmínek a regulativ.

Ing.E.Zeman: Jak to dopadlo s Mlýnským potokem?
J.Tůmová: Jak již bylo řečeno voda přitéká, do dnešního dne nemáme oficiální výsledky o kvalitě odebrané vody. V pátek bude další jednání na OŽP Kralupy n.Vlt. Červená „barva“ však na dně zůstala i po napuštění vody – sediment je těžší jak voda a drží se u dna. K úhynu živočichů prý došlo v důsledku zvýšeného množství amoniaku, vzhledem ke katastrofickému úbytku vody.

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.