Usnesení 2/2008 a zápis 2/2008

zastupitelé zasedaliZasedání zastupitelů se tentokrát (4/6/08) uskutečnilo na nezvyklém místě (v klubovně SK Viktoria Všestudy), protože na obecním úřadu se ještě dokončovala rekonstrukce a hospoda měla zavírací den. Jednání za přítomnosti místy až 17 občanů (nepočítaje sedm zastupitelů) tentokrát trvalo déle než obvykle a jeho značnou část spolkla diskuze o podpoře SK Viktoria Všestudy. V den konání zastupitelstva totiž na obecní úřad došla žádost o příspěvek Sdružení občanů sport pro všechny Všestudy (viz obrázek dále v článku), v jejímž úvodu se mimo jiné píše: „…ne každý může být fotbalistou v SK Viktorii či tenistou v TJ Sokol.“ Následná diskuze se vedla i o kvalitě fotbalu ve Všestudech. Mimo debaty o podpoře sportu se mluvilo také o rozšíření kamerového systému v obci, kterou by mělo pokrýt celkem sedm kamer investicí ve výši zhruba 330 tisíc korun. Obec také pracuje na budování dětského hřiště, na které získal úřad 250 tisíc korun z grantu Středočeského kraje (tento grant smí pokrýt maximálně 60 procent celkových nákladů). Další informace najdete v usnesení a zápisu.

obyvatelé chtějí příspěvek na podporu sportu zasedání probíhalo v klubovně SK Viktoria Všestudy
pokud si chcete přečíst znění žádosti, klikněte na obrázek a objeví se větší verze

Následuje usnesení a zápis, jak byly dne 18/6/08 večer publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 2-2008
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 4.6.2008

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ S poskytnutím finančního krytí výdajů na sport ve výši 50.000,- Kč pro SK Viktorii Všestudy v roce 2008
2/ Se závěrečným účtem obce za rok 2007
3/ S rozpočtovým opatřením č. 1 pro rok 2008

II. bere na vědomí
1/ Přezkoumaní hospodaření obce za rok 2007

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
4.6.2008

Zápis č. 2-2008
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 4.6.2008 v 19.00 h v klubovně SK Viktorie Všestudy

Přítomní zastupitelé:
Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard ,Šulc František.
Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1. Zahájení
2. Informace o probíhající výstavbě „obytných zón“
3. Informace o dokončených stavebních úpravách v budově OÚ
4. Projednání příjemce příspěvku na sportovní činnost z rozpočtu obce
5. Schválení závěrečného účtu obce a informace o provedeném auditu za rok 2007
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod nově plánovaných komunikací v lokalitě Všestudy Nad Parkem do majetku obce
7. Informace o připravovaných akcích
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje, aby bylo do programu zařazeno seznámení se a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 1. Dále pak projednání žádosti skupiny občanů o příspěvek na sportovní činnost.

Kdo souhlasí s tímto návrhem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Navržená změna byla odsouhlasena a bude zařazena: rozpočtové opatření jako bod č. 8 a žádost občanů jako bod č. 4 (ostatní body se posunou).

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Františka Šulce a paní Hanu Pavlinskou . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni F.Šulc a H.Pavlinská

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Informace o probíhající výstavbě „obytných zón“
Předseda stavební komise pan František Šulc informoval přítomné o probíhající výstavbě a ing.Luboš Lanc informoval o probíhající realizaci kamerového systému v obci.

3/ Informace o dokončených stavebních úpravách v budově OÚ
Starosta seznámil přítomné s dokončovacími pracemi opravy v budově OÚ

4/ Žádost občanů
Dnešního dne byla do podatelny OÚ doručena žádost skupiny občanů na finanční podporu sportu pro všechny občany. Občané žádají zastupitele, aby finanční prostředky z rozpočtu nebyly směrovány pouze do fotbalového klubu, ale aby byly využity i pro širší veřejnost např. zakoupení betonového stolu na stolní tenis, „ruské“ kuželky apod.

5/ Projednání příjemce příspěvku na sportovní činnost z rozpočtu obce
Obec ve svém rozpočtu schválila příspěvek na sportovní činnost ve výši 50.000,- Kč. Nyní je třeba určit příjemce tohoto příspěvku. Byla podána žádost na příspěvek v celé výši SK Viktorii Všestudy.

Po proběhlé diskuzi bylo zahájeno hlasování a byl odsouhlasen příspěvek 50.000,- Kč pro SK Viktorii Všestudy takto:
Pro 5
Proti 2
Zdržel se 0

6/ Schválení závěrečného účtu obce a informace o provedeném auditu za rok 2007
Dne 13.3.2008 byl proveden audit kontrolorkami Krajského úřadu. Výsledek auditu byl „bez výhrad“. Zastupitelé obce byli seznámeni s výsledkem auditu a zároveň se závěrečným účtem obce. Oba dokumenty byly v řádném termínu zveřejněny na úřední desce. Zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

7/ Smlouva o smlouvě budoucí na bezúplatný převod nově plánovaných komunikací v lokalitě Všestudy Nad Parkem do majetku obce
Starosta seznámil přítomné se záměrem společnosti H+P stav s.r.o. , že v souladu se schváleným územním plánem obce dojde k vybudování komunikací včetně inženýrských sítí v připravované lokalitě pro výstavbu rodinných domů a následným bezúplatným převodem těchto komunikací včetně inž. sítí do majetku obce. Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na tento převod. Jelikož se nejedná o majetek obce, není třeba souhlas na veřejném zasedání. Uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí bylo odsouhlaseno na poradě zastupitelstva obce.

8/ Rozpočtové opatření č. 1
Místostarostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 a bylo o něm hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

8/ Informace o připravovaných akcích
– dětské hřiště – dotace na něj, výběr dodavatele
– další etapy realizace chodníků
– projekty na další chodníky
– demolice čekárny a knihovny Dušníky n.Vlt.

9/ Diskuze
p. H.Šarochová – co bude dál s veřejným internetem?
p.J.Tůmová – po přestěhování úřadovny zpět do nových prostor, budou počítače přemístěny do přízemí do zasedací místnosti. Internet bude zpřístupněn veřejnosti při úředních hodinách bez školitele ale s možností konzultace.

p.H.Šarochová – nebylo by vhodné provést výřez stromové aleje k Dušníkům a ponechat jen lípy ?
ing.arch.J.Hánl- zde je potřeba provést skrývku zeminy a postupně dosadit alej z druhé strany. Je to velký finanční náklad a není to momentálně prioritou. Prioritou je obnovení-zřízení únikové cesty od DD Červený Mlýn na silnici III.třídy přes pozemky majitelů vstřícných k tomuto záměru.

11/ Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala:
Jaroslava Tůmová

Ověřovatelé:
František Šulc

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy se štítky a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Usnesení 2/2008 a zápis 2/2008

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 1/2009 a zápis 1/2009

Komentáře nejsou povoleny.