Usnesení 5/2009 a zápis 5/2009

současnáý podoba územního plánu se bude měnitNový územní plán obce bude připravovat ing. arch. Jarmila Zahradníková za 140 tisíc korun. Projektovou dokumentaci splaškové kanalizace obce připraví ing. Ivan Fiala – Projekty za 405 tisíc korun. To byly dva z bodů veřejného zasedání v pondělí 20/7/09. Současně zastupitelé schválili znění informačního dopisu pro obyvatele obce Všestudy, ve kterém jim popisují způsob napojení na chystanou kanalizační síť – více informací najdete v dříve publikovaném materiálu a na dalším zasedání dne 31/8/09 v hostinci U Přemysla.

Následuje usnesení a zápis, jak byly koncem července 2009 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 5-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.7.2009

Zastupitelstvo obce
I. Souhlasí
a) Se zařazením návrhu KMPS Financial group s.r.o. na změnu ÚP k dalšímu posouzení.
b) S ekologickou likvidací vozidla Ford Escort spz CHD 39-12 a s úhradami spojenými s předmětnou likvidací.
c) S výběrem zpracovatele ÚP – ing. Zahradníková za celkovou cenu 140.000,Kč
d) S výběrem zpracovatele projektové dokumentace splaškové kanalizace – Ing. Ivan Fiala – Projekty za celkovou cenu cenu 404.600,- Kč
e) S příspěvkem 1.500,- Kč na ceny pro vítěze nohejbalového turnaje pořádaného TJ Sokol Všestudy
f) S principem financování kanalizace (jak je uvedeno v zápisu)

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 20.7.2009

Zápis č. 5-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.7.2009 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing. Zeman Eduard
Omluven – František Šulc
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo žádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009.
Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Luboše Lance a Ing. Eduarda Zemana. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing. Luboš Lanc a Ing. Eduard Zeman

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání navrhuji tento program:
1/ Zahájení
2/ Posouzení dodatečně podané žádosti na změnu ÚP – KMPS Financial group
3/ Posouzení informačního dopisu občanům – kanalizace
4/ Informace o dotaci z FROM
5/ Rozhodnutí o majetku (vozidlo Ford)
6/ Schválení zpracovatele nového „územního plánu“
7/ Schválení zpracovatele projektové dokumentace splaškové kanalizace obce
8/ Žádost o příspěvek z fondu tělovýchovy a sportu na ceny při uspořádání nohejbalového turnaje pořádaného TJ Sokol Všestudy ve výši 1.500,- Kč
9/ Princip financování kanalizace
10/ Různé
11/ Diskuze
12/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Dne 1.7.2009 byl podán návrh KMPS Financial group s.r.o. na změnu ÚP.
Kdo souhlasí se zařazením mezi ostatní požadavky na změnu ÚP?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Zastupitelé byli seznámeni s informační dopisem pro občany v souvislosti se zamýšleným budováním odkanalizování obce. Tímto dopisem jsou občané zváni na veřejnou schůzi dne 31.srpna od 19:00 do hostince „U Přemysla“
Kdo souhlasí jak je v pozvánce navrženo?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

4/ Dotace z programu FROM ( 2.016.200,- Kč)-informoval pan starosta

5/ Vozidlo Ford
Obci bylo předáno vozidlo Ford Escort spz CHD 39-12, a to na základě § 135 odst. 1,4 zákona č. 40/1964 Sb.občanského zákoníku jako nalezená a opuštěná věc. Zastupitelé byli seznámeni se skutečným stavem předmětného vozidla
Kdo souhlasí s fyzickou likvidací prostřednictvím osoby zabývající se ekologickou likvidací vraků a zároveň s úhradou pohledávky za odtah vozidla firmě TBS Plus v částce 1.700,50 Kč?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

6/ Z předložených nabídek na zpracovatele nového územního plánu je vybrána jako zpracovatel ÚP obce Ing. Zahradníková za cenu 140.000,- Kč (není plátcem DPH)
Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

7/ Z předložených nabídek na zpracovatele projektové dokumentace splaškové kanalizace obce je vybrán Ing.Ivan Fiala – PROJEKTY za celkovou cenu 404.600,- Kč včetně DPH
Kdo souhlasí s tímto návrhem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

8/ Obec obdržela žádost TJ Sokol Všestudy na příspěvek z fondu tělovýchovy a sportu na pořízení věcných cen v hodnotě 1.500,- u příležitosti uspořádání nohejbalového turnaje.
Kdo souhlasí s poskytnutím částky 1.500,- Kč na výše uvedenou akci?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

9/ Princip financování kanalizace
a/ Tlaková kanalizace v obci Všestudy s výtlačným řadem do přečerpávací jímky na hranici katastrů Všestudy x Veltrusy bude hrazena v plné výši obcí Všestudy.
b/ Výtlačný řad z přečerpávací jímky na hranici katastru Všestudy x Veltrusy do stávající přečerpávací stanice Veltrusy na č.k.n. 1010 (křižovatka u „kláštera“) bude hrazen obcí Všestudy ve výši 1/3 nákladů. Princip financování kanalizace přes katastr města Veltrusy bude zakotven smluvně.
U obou částí bude obec Všestudy žádat o dotace.
Kdo souhlasí s prezentovanou formou financování kanalizace?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

10/ Různé

11/ Diskuze

12/ Závěr – pan starosta poděkoval přítomným za účast.

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili: Ing. Luboš Lanc
Ing. Eduard Zeman

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Usnesení 5/2009 a zápis 5/2009

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 6/2009 a zápis 6/2009

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Všestudy se podle nového územního plánu rozšíří

Komentáře nejsou povoleny.