Usnesení a zápis 8/2010

Jedním z hlavních bodů bylo vedle odsouhlasení návrhu rozpočtu obce zejména vydání územního plánu. Zastupitelé museli  ohledně nového územního plánu vypořádat sedm připomínek a tři námitky. Až na jednu námitku, které částečně vyhověli, a jednu, která byla bezpředmětná, všechny ostatní zamítli. Kromě jedné podaly všechny připomínky i námitky stejní majitelé. Podrobnosti viz zápis.

Zasedání 27/12/11 se zúčastnilo všech sedm zastupitelů.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 6/1/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 8-2010
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 27.12.2010

Zastupitelstvo obce

Souhlasí:
1. S rozpočtem na rok 2011 a s výhledem na r. 2012 a 2013

2. S rozpočtovým opatřením č. 2

Bere na vědomí:
1. Předkládací zprávu o projednání návrhu Územního plánu Všestud, uvedenou v příloze tohoto usnesení,

2. Sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Územního plánu Všestud byly uplatněny 3 námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona),

3. Sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Územního plánu Všestud bylo uplatněno 7 připomínek právnických či fyzických osob nebo veřejnosti podle § 52 odst. 3 stavebního zákona, jak je doloženo v Opatření obecné povahy č.1/2010,

4. Pokyny k zahájení inventarizace a jmenování inventarizační komise.

Rozhodlo o námitce:
N 1 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Námitce se částečně vyhovuje.

N 2 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Námitce se nevyhovuje.

N 3 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Námitce se nevyhovuje.

Ověřilo:
návrh Územního plánu Všestud podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a konstatuje, že

  • není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou dne 20. července 2009,
  • není v rozporu s Územním plánem velkého územního celku Pražský region, schváleným usnesením zastupitelstva Středočeského kraje v prosinci 2006,
  • není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo v předkládací zprávě a dokumentací Územního plánu Všestud.

Vydává:
Územní plán Všestud (zhotovitel Ing. arch. Jarmila Zahradníková, autorizovaný architekt ČKA 02 103) postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, jako Opatření obecné povahy č. 1/2010 uvedené v příloze tohoto usnesení.

Ukládá starostovi:
1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné povahy č. 1/2010 – Územní plán Všestud v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost,

2. poskytnout dokumentaci včetně Opatření obecné povahy č. 1/2010 – Územní plán Všestud opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje,

3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Všestud a o místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu,

4. zpracovat registrační list Územního plánu Všestud a podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti,

5. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územního plánu Všestud, včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 27.12.2010

Zápis č. 8-2010
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 27.12.2010 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch.Jiří Hánl, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Karel Šimek, Jaroslava Tůmová, Věra Váňová
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Věru Váňovou a ing. Radomíra Pedlika. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Věru Váňovou a ing.Radomír Pedlik
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Schválení rozpočtu na r. 2011
3. Vydání územního plánu Všestud
4. Zahájení inventarizace a jmenování inv.komise
5. Diskuse
6. Závěr

Má někdo jiný návrh?
Jaroslava Tůmová navrhuje doplnit program o schválení rozpočtového opatření č. 2, a to jako bod 3 a ostatní body posunout.
Kdo souhlasí s takto upraveným programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Schválení rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtu (v příloze) byl řádně zveřejněn a zastupitelé s ním byli seznámeni.
Kdo souhlasí s takto navrženým rozpočtem na rok 2011 a zároveň s výhledem na
další období?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Rozpočtové opatření č. 2
J. Tůmová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2 (viz. příloha zápisu)
Kdo souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4/ Vydání územního plánu Všestud
Zastupitelstvo obce Všestudy:

A) Bere na vědomí
A1. Předkládací zprávu o projednání návrhu Územního plánu Všestud, uvedenou v příloze tohoto usnesení,
A2. sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Územního plánu Všestud byly uplatněny 3 námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona),
A3. sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Územního plánu Všestud bylo uplatněno 7 připomínek právnických či fyzických osob nebo veřejnosti podle § 52 odst. 3 stavebního zákona
A4. vyhodnocení jednotlivých připomínek

P 1 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Citace: „Nesouhlasíme s interakčním prvkem IP 10 na části pozemku parc. č. 321 PK k. ú. Všestudy u Veltrus, je využívaný jako orná půda.“
Připomínce nelze vyhovět.
Vyhodnocení: Interakční prvek IP 10 je stávající alej podél silnice. Tento prvek je převzat z Územně analytických podkladů ORP Kralupy nad Vltavou a z ÚP VÚC Pražský region. Na základě § 11 Vyhlášky č. 500/2006 Sb „Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ jsou výše uvedené dokumentace podkladem pro zpracování zadání územního plánu a návrh územního plánu musí být v souladu s tímto zadáním. Dále v §12 výše uvedené vyhlášky je stanoveno, že příslušný krajský úřad posuzuje dodržení těchto podkladů a vydává stanovisko k projednávanému územnímu plánu. Bez kladného posouzení nelze územní plán vydat, tudíž z vše uvedeného vyplývá, že je nutné respektovat podklady pro zpracování územního plánu.

P 2 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Citace: „Nesouhlasíme s IP 04 na částech pozemků 155/1 PK. 163 PK, 164 PK k. ú. Všestudy u Veltrus, jelikož jsou využívané jako orná půda.“
Připomínce nelze vyhovět.
Vyhodnocení: Interakční prvek IP 04 je stávající stromořadí podél komunikace mezi částmi obce Všestudy a Dušníky nad Vltavou. Tento prvek je převzat z Územně analytických podkladů ORP Kralupy nad Vltavou a z ÚP VÚC Pražský region. Na základě § 11 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. jsou výše uvedené dokumentace podkladem pro zpracování zadání územního plánu a návrh územního plánu musí být v souladu s tímto zadáním. Dále v §12 výše uvedené vyhlášky je stanoveno, že příslušný krajský úřad posuzuje dodržení těchto podkladů a vydává stanovisko k projednávanému územnímu plánu. Bez kladného posouzení nelze územní plán vydat, tudíž z vše uvedeného vyplývá, že je nutné respektovat podklady pro zpracování územního plánu.

P 3 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Citace: „Nesouhlasíme s IP 03 a ZV na pozemku parc. č. 155/2 PK k. ú. Všestudy u Veltrus.“
Připomínce nelze vyhovět.
Vyhodnocení: Interakční prvek IP 03 je stávající val vysázenými stromy podél dálnice D8. Tento prvek je převzat z Územně analytických podkladů ORP Kralupy nad Vltavou a z ÚP VÚC Pražský region. Na základě § 11 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. jsou výše uvedené dokumentace podkladem pro zpracování zadání územního plánu a návrh územního plánu musí být v souladu s tímto zadáním. Dále v §12 výše uvedené vyhlášky je stanoveno, že příslušný krajský úřad posuzuje dodržení těchto podkladů a vydává stanovisko k projednávanému územnímu plánu. Bez kladného posouzení nelze územní plán vydat, tudíž z vše uvedeného vyplývá, že je nutné respektovat podklady pro zpracování územního plánu.

P 4 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Citace: „Nesouhlasíme s umístěním protihlukového valu na pozemky parc. č. 185 PK. 186 PK, 378 PK, 157/66 KN, 173/1 PK, 163PK, 155/1 PK vše v k. ú. Všestudy u Veltrus, pozemky jsou intenzivně zemědělsky využívány.“
Připomínce nelze vyhovět.
Vyhodnocení: Na pozemcích parc. č. 185 PK. 186 PK, 378 PK, 157/66 KN, 173/1 PK, 163PK, 155/1 PK vše v k. ú. Všestudy u Veltrus je navržen pás zeleně jako územní rezervy pro případná protihluková opatření – nikoli pouze zemní val – požadavek byl vznesen ve stanovisku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, která požaduje vytvoření územní rezervy pro budoucí možnost protihlukové ochrany stávající i navrhované výstavby. územní rezerva je navržena podél tělesa dálnice D8 tak, aby byla možnost ochrany obce před hlukem a nelze případnou kompaktnost výstavby protihlukových opatření přerušit.

P 5 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Citace: „Nebylo vysvětleno, proč nemohl být pozemek nebo alespoň jeho část parc. č. 25/1 v k. ú. Dušníky nad Vltavou navržen k využití pro individuální bytovou výstavbu. Rozšíření bytové výstavby v části Dušníky nad Vltavou nebylo vůbec řešeno.“
Připomínce nelze vyhovět.
Vyhodnocení: Žádost o zařazení pozemku parc. č. 25/1 v k. ú Dušníky nebo jeho části byla majiteli pozemku doručena až po termínu, který stanovila výzva předložená veřejnosti pro možnost podání podnětů do územního plánu (od 27.5.2009 do 22. 6. 2009). Žádost byla doručena až k termínu projednávání zadání územního plánu – dle metodiky ÚÚR nelze po projednání zadání již vkládat do pořizované dokumentace nové zastavitelné plochy (v našem případě – pokud již nejsou vymezeny v platném územním plánu.

P 6 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Citace: „Pozemek parc.č. 276 je ve stávajícím stavu označen jako zeleň sady a ve skutečnosti se jedná o ornou půdu využívanou k zemědělské prvovýrobě, tedy označení NZ stejně jako sousední parcela č. 276. Požadujeme provést opravu, na chybu bylo upozorněno již v zadání návrhu.“
Připomínce nelze vyhovět.
Vyhodnocení: Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ovocný sad a tento údaj byl převzat do pořizovaného územního plánu. Viz níže informace z katastru nemovitostí ze dne 21. 12. 2010. Takto byla připomínka vyřešena již v návrhu zadání a její vyhodnocení bylo předmětem předkládací zprávy o projednání návrhu zadání, kterou zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zároveň se schválením zadání Územního plánu Všestud.

Informace o parcele
Parcelní číslo: 276
Výměra [m2]: 4051
Katastrální území: Všestudy u Veltrus 787451
Číslo LV: 211
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: GUST2880,V.S.II-13-04
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: ovocný sad

P 7 – Jana Slezáková, Všestudy 15, 277 46 Veltrusy, čj. 461/10 ze dne 23.11.2010
Citace: „Žádám Vás tímto, aby do Územního plánu obce Všestudy (PSČ 277 46) byl zahrnut pozemek parc. č. 260/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus (jehož jsem vlastníkem), jako stavební parcela pro výstavbu rodinného domu.“
Připomínka je bezpředmětná.
Vyhodnocení: Pozemek parc.č. 260/1 byl v zadání územního plánu a nyní je v návrhu územního plánu zahrnut do zastavitelné části a připomínce je zcela vyhověno.

A) Rozhodlo o námitce

N 1 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Citace: „V žádném případě nesouhlasíme s umístěním místní komunikace na pozemku parc. č. 35 PK a 77/9 PK, k. ú. Všestudy u Veltrus, jelikož tato komunikace nemá žádné opodstatnění, pozemky jsou využívané zemědělsky. Navíc by došlo ke znehodnocení zemědělského pozemku 77/9 PK jeho předělem a odříznutím špičky. Pozemek byl po povodni rekultivován ve spolupráci s MěÚ Kralupy n. Vlt., orgánem ochrany ZPF navezení skryté ornice převážně II. a I. třídy bonity. Na části pozemku 35 PK je nyní obslužná zpevněná cesta pro zemědělský areál. Lokalita Z12 BV má příjezd zajištěn ze silnice Ill. třídy a není třeba budovat novou místní komunikaci na orné půdě. Jednak dojde k nerespektování vlastnických práv, ale hlavně dojde ke znehodnocení orné půdy bez důvodu pro vybudování komunikace.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Bude ponechána část navržené komunikace mezi stávající zástavbou a nově navrženou zastavitelnou plochou. Zbývající část navržené komunikace západním směrem mezi plochou SV a NZ bude vypuštěna. Důvodem je zabezpečení možnosti budoucího přístupu k ploše SV.
Kdo je pro námitce částečně vyhovět?
Pro 5
Proti 2
Zdržel se 0

N 2 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Citace: „Nesouhlasíme s umístěním plochy zeleně označené ZV 03 na pozemcích parc. č. 242 PK, 185 PK, 186 PK, 205/2 KN, 157/66 KN, 178 PK, 173/1 PK vše v k. ú. Všestudy u Veltrus, jelikož jsou pozemky intenzivně zemědělsky využívány.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Jedná se o požadavek Krajské hygienické stanice a zastupitelstva obce na ochranu stávající i nové výstavby výsadbou zeleně před hlukem z dálnice D8. Je navržena nová alternativa možného využití pozemků než je stanoveno v současné době. Do doby realizace lze pozemky využívat stávajícím způsobem, a to pro zemědělské účely.
Kdo je pro námitce nevyhovět?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

N 3 – Stanislav Nedbal, Ing. Martin Nedbal, Alena Nedbalová, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy, čj. 489/10 ze dne 20. 12. 2010, s odkazem na čj. 266/10 ze dne 16. 7. 2010
Citace: „Nesouhlasíme s umístěním plochy zeleně označené ZV 02 na pozemku parc.č. 173/1 PK v k. ú. Všestudy u Veltrus, pozemek je intenzivně zemědělsky využíván.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Jedná se o požadavek Krajské hygienické stanice a zastupitelstva obce na ochranu stávající i nové výstavby výsadbou zeleně před hlukem z dálnice D8. Je navržena nová alternativa možného využití pozemků než je stanoveno v současné době. Do doby realizace lze pozemky využívat stávajícím způsobem, a to pro zemědělské účely.
Kdo je pro námitce nevyhovět?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

B) Ověřilo
návrh Územního plánu Všestud podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a konstatuje, že
ź není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou dne 20. července 2009,
ź není v rozporu s Územním plánem velkého územního celku Pražský region, schváleným usnesením zastupitelstva Středočeského kraje v prosinci 2006,
ź není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo v předkládací zprávě a dokumentací Územního plánu Všestud.

B) Vydává
Územní plán Všestud (zhotovitel Ing. arch. Jarmila Zahradníková, autorizovaný architekt ČKA 02 103) postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, jako Opatření obecné povahy č. 1/2010 uvedené v příloze tohoto usnesení.
Kdo je pro vydání územního plánu?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

B) Ukládá starostovi
E1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné povahy č. 1/2010 – Územní plán Všestud v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost,

E2. poskytnout dokumentaci včetně Opatření obecné povahy č. 1/2010 – Územní plán Všestud opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu (Veltrusy),příslušnému úřadu územního plánování (Kralupy nad Vltavou) a Krajskému úřadu Středočeského kraje,

E3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Všestud a o místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu,

E4. zpracovat registrační list Územního plánu Všestud a podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti,

E5. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územního plánu Všestud, včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování.

5/ Zahájení inventarizace a jmenování inv.komise
Starosta obce jmenuje inventarizační komisi ve složení: Ing.Radomír Pedlik – předseda, Jaroslav Horák, Karel Šimek a Jaroslava Tůmová – členové a zahájil tímto pravidelnou inventarizaci k 31.12.2010

5/ Diskuze

6/ Závěr – pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno

Zapsala: Tůmová Jaroslava
Ověřili: Věra Váňová
Ing. Radomír Pedlik

Všestudy 27.12.2010

komentáře

komentáře