Všestudy chtějí zadat veřejnou zakázku na kanalizaci

Celkem 96 domácích čerpacích stanic a 5348 metrů kanalizačních řadů a veřejných částí domovních přípojek chce v rámci další etapy výstavy kanalizace vybudovat obec Všestudy. Vzhledem k rozsahu zakázky chce obec na tuto investici vyhlásit tzv. veřejnou zakázku, aby mohla vybrat vhodného dodavatele. Obec proto zveřejnila odůvodnění této veřejné zakázky, jehož plné znění si můžete dále přečíst.

Pdf podoba oznámení byla na oficiálním webu obce publikována 5/3/13.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve znění vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Název veřejné zakázky: „Všestudy – tlaková kanalizace“

1. Popis potřeb které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

  • výstavba nové splaškové tlakové kanalizace
  • zmírnění stávajícího negativního dopadu nekontrolovatelného vypouštění odpadních vod na životní prostředí
  • zvýšení životní úrovně obyvatel obce
  • zkvalitnění obecní infrastruktury a tím vytvoření podmínek pro další rozvoj obce
  • splnění závazku ČR vyplývajícího ze směrnic EU v oblasti čištění odpadních vod
  • soulad projektu s Rozvojovým strategickým dokumentem obce

2. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové tlakové kanalizace, včetně veřejných částí tlakových přípojek a 96 ks domovních čerpacích stanic. Délka kanalizačních řadů a veřejných částí domovních přípojek je 5348 m.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
V současnosti je v obci likvidace odpadních vod zajišťována sběrem do septiků jednotlivých nemovitostí s následným odvozem fekálním vozem k ekologické likvidaci v ČOV. Septiky ve většině případů nesplňují podmínku nepropustnosti, takže dochází ke kontaminaci podzemních a povrchových vod vodami splaškovými. Potřeba zadavatele spočívá v ekologické likvidaci odpadních vod v biologické ČOV v souladu s platnými právními předpisy České republiky a směrnicemi Evropského společenství. Realizací projektu se minimalizuje nebezpečí finančních sankcí, které hrozí obci ze strany kontrolních orgánů (ČIŽP, KHS apod.) a zároveň se významně zvýší kvalita životního prostředí v kralupském mikroregionu.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Veřejný zadavatel předpokládá, že zadávací řízení výše uvedené veřejné zakázky zahájí zveřejněním Předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek v únoru 2013 a veřejná zakázka bude ukončena předáním stavby kanalizace v březnu 2015.

Ve Všestudech dne 5.2.2013
Ing. arch. Jiří Hánl, starosta

komentáře

komentáře