Usnesení a zápis 5/2014

Na ustavujícím zasedání obce Všestudy ve středu 5/11/14 složili zvolení zastupitelé slib a jednohlasně zvolili starostou opět Jiřího Hánla a místostarostkou Jaroslavu Tůmovou.

Navolili také předsedy výborů a komisí a jejich členy a rozhodli o odměnách (způsob jejich výpočtu jsme zde popisovali).

Dále v příspěvku najdete plné znění usnesení i kompletní zápis z ustavujícího zasedání.

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestudy, konaného dne 5.11.2014

1/ Zastupitelstvo obce Všestudy určuje ověřovateli zápisu Ing. Radomíra Pedlika a paní Hanu Pavlinskou a zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

2/ Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje následující program:

1) Složení slibu zastupitelstva
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
b) určení způsobu a volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolní výboru, zřízení komisí

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

6) Zřízení komisí a volba jejich předsedů
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8) Diskuse

3/

a) Zastupitelstvo obce Všestudy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

b) ZO Všestudy volí uvolněným starostou Ing. arch. Jiřího Hánla.

c) ZO Všestudy volí neuvolněnou místostarostkou Jaroslavu Tůmovou

4/

a) ZO Všestudy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

b) ZO Všestudy volí předsedou finančního výboru pana Karla Šimka

c) ZO Všestudy volí předsedou kontrolního výboru pana Jana Kadeřábka.

d) ZO Všestudy zřizuje 3 komise: stavební a sportovní, sociální a kulturní, veřejného
pořádku a zeleně.

e) Zastupitelstvo obce Všestudy volí předsedy jednotlivých komisí takto:
předsedou stavební a sportovní komise Ing. Radomíra Pedlika
předsedkyní sociální a kulturní komise paní Hanu Pavlinskou
předsedou komise veřejného pořádku a zeleně pana Jaroslava Horáka

5/ Zastupitelstvo obce Všestudy v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměny neuvolněných zastupitelů s účinností od 5.11.2014:
Jaroslava Tůmová – místostarostka 12.725,-
Karel Šimek – předseda finančního výboru 1.520,-
Jan Kadeřábek – předseda kontrolního výboru 1.520,-
Ing.Radomír Pedlik – předseda stavební a sportovní komise 1.520,-
Hana Pavlinská – předsedkyně kulturní a sociální komise 1.520,-
Jaroslav Horák – předseda komise veř. pořádku a zeleně 1.520,-

 

Z á p i s
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestudy, konaného dne 5.11.2014 od 19:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Všestudy (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce Ing. arch Jiřím Hánlem (dále jako „předsedající“)

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, tak aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014, žádný návrh nebyl podán.) Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všestudy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné, viz. prezenční listina (příloha č.1)

1/ Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Radomíra Pedlika a paní Hanu Pavlinskou a zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Zastupitelstvo obce Všestudy určuje ověřovateli zápisu Ing. Radomíra Pedlika a paní Hanu Pavlinskou a zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

3/ Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Zastupitelstvo obce Všestudy souhlasí s tímto programem:
1) Složení slibu zastupitelstva
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsobu a volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolní výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6) Zřízení komisí a volba jejich předsedů
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

4/ Volba starosty a místostarosty
a/ Určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Pan Jaroslav Horák navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Všestudy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

b/ Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

c/ Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Radomír Pedlik navrhuje zvolit do funkce starosty Ing.arch. Jiřího Hánla. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO Všestudy volí uvolněným starostou Ing. arch. Jiřího Hánla.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 1.

d/ Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Radomír Pedlik navrhuje zvolit do funkce místostarostky paní Jaroslavu Tůmovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy volí neuvolněnou místostarostkou Jaroslavu Tůmovou
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 1.

5/ Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolní nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

a/ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Zastupitelstvo obce Všestudy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

b/ Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslava Tůmová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Karla Šimka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy volí předsedkyní finančního výboru pana Karla Šimka.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 1.

c/ Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslava Tůmová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Jana Kadeřábka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy volí předsedou kontrolního výboru pana Jana Kadeřábka..
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 1.

d/ Volba členů finančního výboru
Předseda finančního výboru pak Karel Šimek navrhuje za členy paní Věru Rollerovou a paní Miriam Královou
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 1.

e/ Volba členů kontrolního výboru
Předseda finančního výboru pak Jan Kadeřábek navrhuje za členy paní Kamilu Starečkovou a pana Ivo Lorence.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 1.

6/ Zřízení komisí a volba jejich předsedů
Předsedající navrhuje zřídit tyto: komise stavební-sportovní, sociální-kulturní, veřejného pořádku a veřejné zeleně. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy zřizuje komisi stavební a sportovní, sociální a kulturní, veřejného pořádku a zeleně.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

e/ Volba předsedů komisí
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů předsedy komisí.
Členka zastupitelstva paní Jaroslava Tůmová navrhuje zvolit :
předsedou stavební a sportovní komise pana Ing. Radomíra Pedlika
předsedkyní sociální a kulturní komise paní Hanu Pavlinskou
předsedou komise veřejného pořádku a zeleně pana Jaroslava Horáka
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy volí předsedy jednotlivých komisí takto:
předsedou stavební a sportovní komise ing. Radomíra Pedlika
předsedkyní sociální a kulturní komise paní Hanu Pavlinskou
předsedou komise veřejného pořádku a zeleně pana Jaroslava Horáka
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

7/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 77 odst. 2 zákona o obcích a zařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění poskytována měsíční odměna ve výši:
– místostarostka Jaroslava Tůmová, odměna měsíční celkem 12.725,- /z toho pevná složka 7.509,-, příplatek za obyvatelstvo 5.216,-/
členové OZ, odměňování podle NV 37/2003 ve znění pozdějších předpisů
předseda finančního výboru-K.Šimek 1.520,-Kč/měsíčně
předseda kontrolního výboru-J.Kadeřábek 1.520,-Kč/měsíčně
předseda stavební a sportovní kom.- Ing.R.Pedlik 1.520,-Kč/měsíčně
předseda sociální a kulturní kom. – H.Pavlinská 1.520,-Kč/měsíčně
předseda kom. veř. pořádku a zeleně –J.Horák 1.520,-Kč/měsíčně
Tato odměna náleží neuvolněným zastupitelům ode dne 5. 11. 2014.
Před hlasování nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska:
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.

8/ Diskuze
Ing.arch.Jiří Hánl – chtěl bych nyní poděkovat paní Věře Rollerové za dosavadní práci v zastupitelstvu v uplynulém období.

Jan Kadeřábek – oznamuji, že svoji odměnu budu převádět na účet „Dolního Povltaví“ a tyto prostředky budou využity na akce konané v obci, např. „Žabincový prolog“.

Jiří Tůma – reaguji na nízkou účast na dnešním zasedání, kdyby od každého zastupitele přišel alespoň jeden člen rodiny, bylo by zde více přítomných občanů.
Dále bych se chtěl zeptat, zda se do budoucna počítá s úpravou a zprovozněním stavidla, aby se předešlo menším povodním.

Ing. arch. Jiří Hánl – problémy se zprovozněním stavidla byly hlavně majetkové, zatím je toto v jednání s NPÚ. Předpokládám, že se toto v budoucnu povede neboť je to i v zájmu NPÚ aby nedošlo k záplavám i nově zrekonstruovaného objektu Pavilonu Marie Terezie.
Co se týče plánů do budoucna:
1/ dobudování kanalizace
2/ zajistit dotaci na MŠ a zrealizovat přístavbu a rekonstrukci OÚ, kde by se MŠ zřídila
3/ snaha o odhlučnění dálnice, a to nejenom valem, který je plánován současně se smlouvou a změnou ÚP č. 1, ale i přeměřením hluku s KHS, bylo naměřeno víc než je povoleno a vzhledem k tomu se bude muset k tomuto problému postavit i ŘSD, a to na vlastní náklady a zajistit zvýšenou ochranu proti hluku. Obec bude přizvána k jednání o způsobu odhlučnění.
4/ bude se pokračovat ve výsadbě zeleně
5/ je třeba vykácet topoly na louce před lávkou. Topoly jsou poškozené bleskem, nakloněné a hrozí pádem, čímž jsou nebezpečné

Jan Kadeřábek – je třeba i pokácet dvě špatné lípy v Dušníkách

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst.1 zákona o obcích
4) Usnesení

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 11. 2014

Zapisovatel: Jaroslava Tůmová
Ověřovatelé: Ing. Radomír Pedlik a Hana Pavlinská
Starosta: Ing. arch. Jiří Hánl

komentáře

komentáře