Usnesení a zápis 5/2015

Na posledním zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo v pondělí 28/12/15 zastupitelé mimo jiné schválili rozpočet na rok 2016 a rozhodli o navýšení odměn neuvolněných zastupitelů podle aktuální vyhlášky z prosince 2016. U uvolněných zastupitelů (v případě Všestud jde pouze o starostu obce) se odměna vždy vyplácí podle vyhlášky, u neuvolněných pak vyhláška stanovuje horní hranici odměn a zastupitelé rozhodují, jaké odměny budou vyplácené.

Dále následuje úplné znění usnesení i zápisu.

Usnesení č. 5 / 2015

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 28. 12. 2015 v 19.00 hod.

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 (viz. příloha)
 2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 (viz. příloha)
 3. Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením finanční dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu rozvoje měst a obcí, na realizaci projektu “Mateřská školka Všestudy” a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dotaci.
 4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek, souhlasí s výsledným pořadím uchazečů o veřejnou zakázku “Mateřská školka Všestudy” a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
 5. Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování inventarizační komise ve složení: H. Pavlinská, J. Tůmová, J. Horák, J. Kadeřábek a pověřuje tuto zahájením a provedením  inventarizace.
 6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 181 v k.ú. Všestudy u Veltrus o výměře 3m2 za celkovou cenu 1.500,- Kč
 7. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn zastupitelů dle platných předpisů (viz. příloha). S účinností od 1.1.2016, uvolněný starosta Ing. arch. J. Hánl 34.801,-Kč, místostarostka J. Tůmová 13.569,-Kč, členové zastupitelstva a zároveň předsedové výborů a komisí: K. Šimek, J. Kadeřábek, Ing. R. Pedlik, H. Pavlinská, J. Horák – 1.621,-Kč

 

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 28. 12. 2015


 

Zápis č. 5 / 2015

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 28. 12. 2015 v 19.00 hod.

 

Přítomní zastupitelé:

Ing. arch. Jiří Hánl, Jaroslav Horák, Jan Kadeřábek, Hana Pavlinská, Karel Šimek,

Jaroslava Tůmová

Nepřítomný: Ing. Radomír Pedlik – omluven

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1.    Zahájení

Veřejné zasedání bylo řádně a včas svoláno. Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta určuje zapisovatelem Jana Kadeřábka a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Jaroslav Horák a Karel Šimek.

Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:

pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Jaroslav Horák a Karel Šimek.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:

 1. Zahájení
 2. Rozpočtové opatření č. 4
 3. Schválení rozpočtu na rok 2016
 4. Schválení přijetí dotace
 5. Rozhodnutí o výběru zhotovitele
 6. Jmenování inventarizační komise
 7. Schválení prodeje obecního pozemku
 8. Diskuze
 9. Závěr

Má někdo jiný návrh?

Jaroslava Tůmová navrhuje doplnění o bod Navýšení měsíčních odměn členů zastupitelstva dle aktuálního nařízení vlády.

Zastupitelé následně hlasovali pro projednání bodů programu dle navrženého programu s doplněným bodem:

pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

 

2. Rozpočtové opatření č. 4

Jaroslava Tůmová: Jde o úpravy rozpočtu v souvislosti s vyúčtováním dotací a dalších příjmů a nákladů. Úprava zvyšuje příjmy obce o 585 tisíc korun a výdaje 130 tisíc korun.

Kdo souhlasí s přijetím rozpočtového opatření č. 4?

pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

 

3.    Schválení rozpočtu na rok 2016

Jaroslava Tůmová: Návrh rozpočtu na rok 2016 byl řádně zveřejněn a zastupitelé byli s tímto návrhem včas seznámeni.

Kdo souhlasí s tím, aby se obec v roce 2016 řídila navrženým rozpočtem?

pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

 

4.    Schválení přijetí dotace

Ing. arch. Jiří Hánl: Obec získala finanční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu rozvoje měst a obcí ve výši čtyři miliony korun na realizaci projektu „Mateřská školka Všestudy“.

Kdo souhlasí s přijetím dotace a pověřením starosty k uzavření smlouvy o dotaci?

pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

5.    Rozhodnutí o výběru zhotovitele

Ing. arch. Jiří Hánl: Komise o posouzení a hodnocení nabídek doporučuje uzavřít smlouvu s firmou, která podala nejnižší nabídku na veřejnou zakázku „Mateřská školka Všestudy“. Nabídku podalo sedm zájemců, šest nabídek splnilo všechny zákonné požadavky. Nabídky byly zkontrolovány a seřazeny podle nabídkové ceny. Nejnižší cenu nabídla firma Metall Quatro (IČ 61538213), která v poslední době realizovala několik staveb i v okrese Mělník a zadavatelé s ní mají dobré zkušenosti.
Kdo souhlasí s výběrem firmy podle doporučení komise a pověřením starosty k podpisu smlouvy?

pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

 

6.    Jmenování inventarizační komise

Ing. arch. Jiří Hánl: Ke konci roku musíme provést inventarizaci majetku obce, z toho důvodu musí obec ustavit inventarizační komisi. Za členy této komise navrhuji: Hanu Pavlinskou, Jaroslavu Tůmovou, Jaroslava Horáka, Jana Kadeřábka a pověřuje komisi zahájením inventarizace.

Kdo souhlasí s navrženým obsazením inventarizační komise a zahájením inventarizace?

pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

 

7.    Schválení prodeje obecního pozemku

Ing. arch. Jiří Hánl: TJ Sokol Všestudy požádala obec o odkup pozemku o výměře 3 m2 u vstupu na současný pozemek ve vlastnictví TJ Sokol Veltrusy. Jde o část pozemku parcelního čísla 181 vyznačený na geometrickém plánu č. 250-1/2015. Obec souhlasí s prodejem za cenu 500 Kč za m2, tedy za 1500 Kč celkem s tím, že kupující uhradí všechny náklady související s prodejem tohoto pozemku.

Kdo souhlasí s prodejem uvedeného pozemku za uvedených podmínek?

pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

 

8.    Navýšení měsíčních odměn členů zastupitelstva dle aktuálního nařízení vlády

Jaroslava Tůmová: Vláda v prosinci schválila nařízení, kterým se upravují odměny členů zastupitelstva. Odměny se zvyšují v průměru o tři procenta. Uvolněným zastupitelům – v případě Všestud se to týká starosty obce – se odměny zvyšují automaticky. Od 1. ledna 2016 tak starostovi Všestud náleží odměna 34 801 Kč. V případě neuvolněných členů zastupitelstva určuje nařízení vlády horní hranici odměn. V loňském roce zastupitelé své odměny nenavyšovali a zachovali jejich výši v původní hranici. Navrhuji, aby se letos jejich odměny zvýšila. V případě místostarostky tak nová odměna činí 13 569 Kč, v případě všech ostatních zastupitelů pak 1675 Kč (jde o odměnu za výkon člena funkce zastupitele a předsedy výboru či komise).

Kdo souhlasí s navrženými odměnami neuvolněných zastupitelů s platností od 1. ledna 2016?

pro 4 / proti 0 / zdrželi se 2

 

9.    Diskuze

Další dotazy ani připomínky nepadly.

 

10. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl: Děkuji zastupitelům za účast.

Zapsal: Jan Kadeřábek
Ověřili: Jaroslav Horák a Karel Šimek

Ve Všestudech 28. 12. 2015

komentáře

komentáře