Všestudy hledají ředitele/ku pro svou mateřskou školu

Obec Všestudy vypsala konkurs na ředitele/ku Mateřské školy Všestudy. Zájemci splňující požadavky mohou své přihlášky se všemi náležitostmi posílat na adresu úřadu do pondělí 15/5/17 do 18.00 hod.

Předpokládaný nástup je k 1/8/17, zahájení provozu školky plánované od začátku září 2017. MŠ Všestudy má kapacitu 20 dětí. Podrobnosti o vypsaném konkurzu najdete dále v textu.

Následuje text oznámení, jak jej obec zveřejnila na své úřední desce na oficiálním webu obce.

OBEC VŠESTUDY
Všestudy č.p. 7, 277 46 Veltrusy, IČ: 00237311
tel 602 709 889, e-mail: podatelna@vsestudy-obec.cz. datová schránka – ID s6ga88y
Všestudy dne 12. dubna 2017

Č.j.: 71/2017
OBEC VŠESTUDY VYHLAŠUJE
v souladu s ust. § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává (školský zákon), v platném zněni, a v souladu s ust. § 3 vyhlášky Ministerstva Školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízeni a konkursních komisích,

KONKURS NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Mateřské školy Všestudy, příspěvkové organizace
se sídlem: Všestudy č.p. 7, 277 46 Veltrusy
IČO: 5975999

Požadavky:
1. předpoklady pro výkon funkce ředitele mateřské školy stanovené v ust. § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj.:
a) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonu, ve zněni pozdějších předpisů
b) délka praxe minimálně 3 roky
c) prokázáni znalosti českého jazyka, vyplývá-li tato povinnost z platných právních předpisů
d) plná způsobilost k právním úkonům
e) bezúhonnost
f) zdravotní způsobilost
2. znalost problematiky školství a školských předpisu
3. znalost práce na PC
4. řídící, komunikační a organizační schopnosti.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2017

Náležitosti písemné přihlášky:
– jméno, příjmení, titul uchazeče
– datum a místo narozeni uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu a přip. korespondenční adresa uchazeče
– kontaktní spojení na uchazeče (telefon a e-mail)
– datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
a) strukturovaný profesní životopis
b) ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladu o dalším vzděláni)
c) doklady o průběhů dosavadního zaměstnáni a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedeni funkčního zařazení (lze nahradit čestným prohlášením uchazeče obsahujícím rekapitulaci dosavadních zaměstnání)
d) výpis z rejstříku trestu (ne starší tři měsíce, originál nebo úředně ověřená kopie)
e) originál lékařského potvrzeni o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva měsíce)
f) koncepci řízeni a fungováni mateřské školy (max. 5 stran strojopisu formátu A4)
g) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajú, v platném znění.

Informace o mateřské škole:
– mateřská škola je příspěvkovou organizaci obce Všestudy, svou činnost začne vykonávat od 1. 9. 2017
– součásti organizace je:
o   mateřská škola s kapacitou 20 děti
o   školní jídelna – výdejna s kapacitou 23 strávníku (20 děti + 3 dospělí – personál).

Podávání přihlášek:
Vlastnoručně podepsanou přihlášku uchazeče se všemi úplnými požadovanými doklady je nutno doručit (rozhodující je datum doručeni, nikoliv datum odeslání) v zalepené obálce:
– na adresu: Obec Všestudy. Obecni úřad Všestudy, Všestudy 7, 277 46 Veltrusy
– nejpozději: do pondělí 15. 5. 2017 do 18:00 hod.

Obálka musí být označena jménem, příjmením a adresou uchazeče a slovy: „Konkurs MŠ Všestudy 2017- NEOTVÍRAT“.

Případné dotazy a informace na:
– tel. čísle: 602 709 889, nebo
– e-mailu: podatelna@vsestudv-obec.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce Všestudy

komentáře

komentáře