Zápis do školky proběhne v úterý 1/8 a 8/8/17

Zápis do Mateřské školy Všestudy na školní rok 2017/18 proběhne přímo vë školce (v budově obecního úřadu Všestudy) v úterý 1/8/17 od 14 do 16 hod. a o týden později, tedy v úterý 8/8/17 od 10 do 12 hod.

K zápisu se musí dostavit dítě, které by mělo do školky nastoupit, s sebou je třeba přinést občanský průkaz a  a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem. Je také třeba mít vyplněnou žádost o přijetí (lze ji stáhnout níže, případně si ji v úředních hodinách vyzvednout na obecním úřadě obce) a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ.

Dále následují podrobnější informace a odkazy ke stažení přihlášky a dalších podkladů.

Žádost o přijetí (pdf)
Žádost o přijetí (docx)

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných starostou obce Ing. arch. Jiřím Hánlem a ředitelkou školy Jelenou Mrzílkovou. Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání a dle kritérií přijímacího řízení MŠ Všestudy.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ si mohou rodiče osobně vyzvednout proti podpisu v MŠ Všestudy, nebude již písemně doručováno. V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě kritérií MŠ Všestudy pro přijímání dětí.
Pokud budou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.
Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15 ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy i na OÚ Všestudy

Informace pro rodiče (pdf)


Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Všestudy pro školní rok 2017/2018

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst. 1 záko na č.561/2004 v platném znění (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (správní řád)

K zápisu na školní rok 2017/2018 stanovuje starosta obce tato kritéria pro přijetí dětí:
1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§34, odst. 4, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon), tudíž i děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu v obci Všestudy. Děti starší šesti let lze přijímat, pokud jim byl povolen
odklad školní docházky, s místem trvalého pobytu v obci Všestudy.
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2017 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Všestudy.
3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2017 tři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Všestudy.
4. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Všestudy seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.
5. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Mateřská škola je umístěna v prvním patře budovy, která není uzpůsobena pro bezbariérový přístup. Přístup je pouze po schodišti.

Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu zápisu, který je zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a veřejné vývěsce Obce Všestudy.

Upozornění: Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Kritéria pro přijetí dítěte (pdf)

komentáře

komentáře