Usnesení a zápis 7/2010

Obec Všestudy na svém druhém zasedání zastupitelů v pondělí 22/11/10 schválila smlouvu s projektantem kanalizace a mandátní smlouvu s firmou KTP, která se pro obec pokusí získat dotaci na vybudování kanalizace.

Zastupitelé také schválili obsazení výborů a komisí, které tak budou pracovat v následujícím složení:
kontrolní výbor: Radomír Pedlik (předseda), Ivo Lorenc a Monika Petřinová
finanční výbor: Věra Váňová (předsedkyně), Gabriela Houšková a Lucie Horáková
stavební a sportovní komise: Karel Šimek (předseda), Radek Pech a Iva Trpková
kulturní a sociální komise: Hana Pavlinská (předsedkyně), Jana Houšková a Věra Váňová
komise veřejného pořádku a veřejné zeleně: Jaroslav Horák (předseda), Vladimíra Holásková, Jiří Tůma

Následuje usnesení a zápis, jak byly 27/12/10 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 7-2010
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 22.11.2010

Zastupitelstvo obce

I. Souhlasí
a) S rozpočtovým opatřením č. 1
b) S uzavřením mandátní smlouvy s KTP s.r.o.
c) S uzavření smlouvy o dílo č. 24/2010 s ing. Ivanem Fialou – projekty

II. Pověřuje
Starostu obce Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem a uzavřením mandátní smlouvy s KTP s.r.o. a podpisem a uzavřením smlouvy o dílo s ing Ivanem Fialou-projekty

III. Jmenuje
a) členy kontrolního výboru: I.Lorence a M.Petřinovou
b) členy finančního výboru: G.Houškovou a L.Horákovou

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 22.11.2010

Zápis č. 7-2010

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 22.11.2010 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír, Pedlik, Karel Šimek, Jaroslava Tůmová, Věra Váňová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a Jaroslava Horáka. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a Jaroslav Horák.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Projednání mandátní smlouvy mezi obcí Všestudy a KTP s.r.o.
4. Projednání smlouvy o dílo č. 24/2010 mezi obcí Všestudy a Ing. Ivan Fiala – projekty
5. Jmenování členů výborů a komisí
6. Diskuse
7. Závěr

Má někdo jiný návrh ?
Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Rozpočtové opatření č. 1
Zatupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1.
Toto se mění v jednotlivých položkách a paragrafech, v samostatných kapitolách se nemění. Dochází tedy z drobným přesunům mezi paragrafy.

Kdo souhlasí s rozpočtovým opatřením. č.1 ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Projednání mandátní smlouvy mezi obcí Všestudy a KTP s.r.o.
Přítomní i zastupitelé byli seznámení s výše uvedenou smlouvou.
Kdo souhlasí s uzavřením výše navržené mandátní smlouvy a s pověřením starosty Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem této smlouvy ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4/ Projednání smlouvy o dílo č. 24/2010 mezi obcí Všestudy a ing. Ivanem Fialou – projekty
Přítomní i zastupitelé byli seznámení s výše uvedenou smlouvou.
Kdo souhlasí s uzavřením výše navržené smlouvy o dílo a s pověřením starosty Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem této smlouvy ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5/ Jmenování členů výborů a komisí
Ing. Radomír Pedlik navrhuje jako členy kontrolního výboru: Ivoše Lorence a Moniku Petřinovou

Má někdo jiný návrh ?
Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Věra Váňová navrhuje jako členy finančního výboru: Gabrielu Houškovou a Lucii Horákovou.
Má někdo jiný návrh ?
Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Do ostatních komisí jmenuje starosta Ing. arch Jiří Hánl tyto členy:

a) stavební a sportovní:
předseda: Karel Šimek, členové: Radek Pech a Iva Trpková

b) kulturní a sociální:
předsedkyně: Hana Pavlinská, členové Jana Houšková a Věra Váňová

c) komise veřejného pořádku a veřejné zeleně:
předseda: Jaroslav Horák, členové Vladimíra Holásková, Jiří Tůma

6/ Diskuse
p.J.Tůma – upozornil na stálý problém, kterým je volné pobíhání psů po obci.
p. starosta – tento problém budeme řešit předvoláním majitelů na úřad a prozatím domluvou.

p.J.Jelínek – vyslovil poděkování zastupitelům obce za příkladný přístup k úpravě veřejných prostranství.

7/ Závěr – pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno

Zapsala: Tůmová Jaroslava
Ověřili: Hana Pavlinská, Jaroslav Horák

Všestudy 26.11.2010

komentáře

komentáře