Stočné na rok 2017 činí 1400 Kč na osobu

plastové odpadní potrubíStočné pro rok 2017 bude v obci Všestudy činit 1400 Kč na osobu a rok a je splatné ve dvou stejných splátkách ke 30/4/17 a 31/10/17. Výše stočného vychází z nákladů obce za odvádění, čištění a zneškodňování odpadních vod za rok 2016 a řídí se finanční analýzou, kterou byla podmíněna dotace na výstavbu kanalizace v obci. Zastupitelé novou výši schválil na zasedání 28/11/16.

Dále následuje znění obecně závazné vyhlášky, která výši stočného stanovuje, jak byla publikována 30/11/16 na oficiálním webu obce.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

O stanovení výše stočného

Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne 28. 11. 2016 usnesením č. 4/2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Všestudy (dále jen vyhláška)

Čl. 1 Základní ustanovení
1. Obec Všestudy je vlastníkem veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny a čištěny na ČOV Kralupy nad Vltavou.
2. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje způsob úhrady a výše stočného za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.
3. Záloha na stočné je rozpočítána mezi jednotlivé odběratele

Čl. 2 Poplatník – odběratel
1) Poplatníkem-odběratelem je vlastník nemovitosti, která je připojena na veřejnou kanalizační síť, zapsaný v katastru nemovitostí, nebo uživatel této nemovitosti, který zde má trvalý pobyt a další osoby které se v nemovitosti zdržují.

Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkovi bezprostředně po připojení nemovitosti na kanalizační síť.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem fyzického odpojení nemovitosti od kanalizačního řadu, nebo její demolicí.

Čl. 4 Kalkulace poplatku
Výše poplatku vychází z nákladů obce za službu spojenou s odváděním, čištěním a zneškodňováním odpadních vod za rok 2016 a řídí se kalkulací stanovenou finanční analýzou, kterou je podmíněna přijatá dotace na výstavbu kanalizace v obci.

Čl. 5 Sazba poplatku
je určena paušálním množstvím stanoveným přílohou č. 12 prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. citace z vyhlášky: na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3/rok
Výše stočného je stanovena v Kč/m3 odvedené odpadní vody. Pro rok 2017 (leden – prosinec = 12měsíců) je stanovena cena „Finanční analýzou pro projekt Všestudy – tlaková kanalizace“, a to ve výši 40,- Kč/m³ odvedené odpadní vody (tzn. 35 m³/rok x 40,- Kč/m³ = 1.400,- Kč na osobu a rok)

Čl. 5 Splatnost poplatku
Poplatník je povinen uhradit cenu stočného ve dvou stejných splátkách nejpozději k termínu 30. 4. 2017 a 31. 10. 2017 případně v jedné splátky k 30. 4. 2017.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice vyhláška se štítky , , a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.