Usnesení 3/2007 a zápis 3/2007

zastupitelé 20/4/07Diskuze o chystané úpravě rozpočtu – konkrétně o navýšení dotace pro SK Viktoria Všestudy ze 40 na 50 tisíc korun, zpráva kontrolního výboru a přehled aktivit zastupitelů byly hlavními body veřejného zasedání, které se uskutečnilo tradičně v pátek. Usnesení a kompletní zápis včetně diskuze naleznete dále.


Usnesení č. 3-2007

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.4.2007

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
S přípravou úpravy rozpočtu obce na r. 2007. Převést částku 10.000,- Kč z kapitoly 331 do kapitoly 341.

II. bere na vědomí
Zprávu o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2006.
Zprávu o závěrečném účtu hospodaření obce za rok 2006
Potvrzení pro KrÚStř.kraje o odstranění zjištěných nedostatků

III.ukládá
Vyvěsit na úřední desce Závěrečný účet obce za rok 2006 – T:23.4.2007
Zaktualizovat pohledávky za rozpočtové příjmy – T:30.5.2007

Ve Všestudech 20. 4. 2007

Ing.arch.Jiří Hánl,
starosta

Jaroslava Tůmová,
místostarostka

Zápis č. 3-2007
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.4.2007 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská Hana, , Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard , Šulc František-přišel později-19:15

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1. Zahájení
2. Úprava rozpočtu
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr
Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.
Nebylo tomu tak a bylo hlasováno
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Program zastupitelstva byl jednohlasně schválen.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Starosta obce navrhl za ověřovatele dnešního zápisu Ing. E.Zemana a p.H.Pavlinskou. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing.E.Zeman a p.H.Pavlinská.
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Úprava rozpočtu
Starosta seznámil přítomné se žádostí SK Viktorie Všestudy o příspěvek na sportovní činnost ve výši 50.000,-. Vzhledem ke skutečnosti, že v navrženém a odsouhlaseném rozpočtu bylo počítáno s částkou 40.000,- je třeba zvážit zda a z které rozpočtové kapitoly převést finanční částku 10.000,- Kč.

Starosta vyzval přítomné k podání návrhů.
Ing.E.Zeman – vzhledem k tomu, že se asi nepodaří vše kolem opravy zvoničky navrhuji převést 10.000,- z kapitoly 332
V.Váňová – převést z kapitoly 331 s ohledem na skutečnost, že se zde dá očekávat úspora při dočasném zastavení výúky internetu
F.Šulc – přikláním se k převodu z 331
H.Pavlinská – taktéž z 331
Ing.L.Lanc – v současné době je na skladě dost nádob na odpad /popelnic/ a není třeba nakupovat nové, takže navrhuji převod z 372-2
J.Tůmová- v uplynulých dvou rozpočtových obdobích došlo k navýšení rozpočtové kapitoly 341 /sport/ o 100%, přičemž rozpočtové příjmy toto navýšení nevykazovaly.
Jedním z používaných rozpočtových pravidel je skutečnost, že částky vynakládané na sport a kulturu by měly být kryty nedaňovými příjmy obce, tj. především z výtěžku z provozování VHA a ze správních poplatků za VHA /a to ve výši 50%/. Tento výtěžek bude v tomto roce činit cca 44.000,-, se kterými však nemůžeme kalkulovat neboť jsme museli odvést v tomto roce dodatečně 50% ze správního poplatku splatného v roce 2006, který nebyl odveden ve správném rozpočtovém období.
Dále dle veřejně dostupných informací ve srovnání s okolními obcemi vynakládáme procentuálně trojnásobnou částku na sport v porovnání k objemu rozpočtového příjmu.
§ 16 Zákona o obcích určuje důvody, na jejichž základě může být změněn rozpočet obce. Důvody jsou tři:organizační,metodické a věcné změny. Ani jeden z těchto důvodu se mi nezdá být naplněn tak, aby vedl ke změně rozpočtu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že s navýšením příspěvku na sportovní účely nesouhlasím a tudíž ani nehledám rozpočtovou kapitolu, ze které by se chybějících 10.000,- dalo převést.
Ing.arch.J.Hánl – stojím za již dříve schváleným rozpočtem a nehodlám hledat cestu k jeho změně.

V.Váňová – upřesňuji, že částka na sportovní účely byla stejná tj. 20.000,- od roku 1990

Starosta navrhuje hlasovat:
– kdo je pro návrh převést 10.000,- z kapitoly 332 /oprava zvoničky/
pro – 0
proti – 7
– kdo je pro návrh převodu z kapitoly 331-4 /náklady na výuku internetu/
pro – 4
proti – 2
zdržel se – 1

Zastupitelstvo tímto schvaluje připravit návrh na změnu rozpočtu s převodem 10.000,- Kč z kapitoly 331 do kap. 341

3/ Různé

J.Tůmová seznámila přítomné s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2006, která byla provedena dne 29.3.2007.
Výsledek kontroly – s výhradou
a/ Došlo k porušení rozpočtové kázně – obec nezpracovala údaje o hospodaření za rok 2005 do závěrečného účtu obce.
b/ Méně závažným nedostatkem je skutečnost, že pohledávky za rozpočtové příjmy nesouhlasily se stavem vykázaných pohledávek dle inventurních soupisů k 31.12.2006.

Jsou navržena tato opatření:
a/ V pondělí 23.4.2007 bude na úřední desce vyvěšen závěrečný účet obce za rok 2006, spolu se zápisem o provedené kontrole. T: 23.4.2007
b/ Přistoupit k aktualizaci seznamu dlužníků za poplatky /popelnice,psi/ a tím uvést v soulad stav skutečných pohledávek za rozpočtové příjmy. T: 30.5.2007
c/ Do 15-ti dnů zaslat zprávu o nápravě vytknutých nedostatků Krajskému úřadu, úseku kontroly. T:4.5.2007

Ing. Luboš Lanc seznámil přítomné se zprávou kontrolního výboru ze dne 19.3.2007, /viz příloha/

H.Šarochová – vyzvala bývalého starostu Ing.E.Zemana proč nezdůvodní stále diskutovaný vysoký účet za telefony v období 11,12/05 ? Došlo k tomu zvýšenou nutností různých informací při změně úřednice.
Ing.arch.J.Hánl – tuto diskuzi považuji za bezpředmětnou a nechci se k ní již vracet, navíc pochybuji o tom, že úřední informace se shánějí o sobotách a nedělích, o čemž svědčí výpis z účtu mob.tel.

J.Kadeřábek – o legalizaci webových stránek jsme se mohli domluvit, byl jsem ochotný k jednání.
Ing.arch.J.Hánl – v této době již není co řešit, obec splnila svou zákonnou povinnost a má své oficiální webové stránky www.vsestudy-obec.cz , které se postupně zaplňují předepsanými informacemi.

Ing.arch.J.Hánl seznámil přítomné s probíhajícími a skončenými akcemi:
– proběhl dětský karneval, kterého se zúčastnilo cca 38 dětí, celkové náklady činily 3.330,- Kč, /pronájem sálu,topení,výzdoba,občerstvení/ vše bylo zasponzorováno /viz.rozpis na www.vsestudy-obec.cz/
– úřad má novou úřednici p. Alenu Čepelákovou
– odklizení větví – provedla fa. Unim – 60% z ceny bylo jako sponzorský dar
– bylo vydáno povolení k opravě zvoničky
– proběhla demolice velké HZ, pozemek na němž stála se dále uklízí
– opravena malá,stará HZ – nyní sklad zahradní techniky
– probíhá výsadba stromů, na příjezdu do obce od Veltrus dosazovaní, mezi Všestudy a Dušníky výsadba nových. Pomoc při přípravě okraje komunikace poskytla SÚS. Provádí se předjarní řez stromů a dnešního dne byla provedena zálivka stromů za významné pomoci p. Martina Hejduka.
– nadále probíhá úprava veřejně přístupných pozemků
– bylo doplněno světlo na rohu ulic u domu p. Satýnkové
– bude přerušena výuka internetu v době od 1.5. do 31.10.2007
– uklidil se obecní pozemek, který měla dříve v pronájmu p. Brožová
– je předjednán přístup do veltruského parku /lesa/- samosběr dřeva

4/ Diskuse
J.Volf – chtěl bych mít vše pořádku a nahlásit studnu.
Ing.arch.J.Hánl – poskytl zatím dostupné informace o studních, s tím, že jejich existence se nahlašuje na úřadech s rozšířenou působností, v našem případě na MěÚ Kralupy n.Vlt.

J.Tůma – jak to bude se srovnáním cesty mezi Všestudy a Vojkovicemi, je známo, že fa. Unim se uvolila při této akci vypomoci.
Ing.arch.J.Hánl – obec Vojkovice souhlasí,hlavně kvůli návaznosti na cyklostezku, ještě zbývá dohodnout finanční podíl jednotlivé obce. Máme však obavu aby to nevedlo ke zvýšené frekvenci a tím k vytvoření více černých skládek v okolí cesty.

L.Trojanová – jak to bude s hlukem s dálníce, uvažuje se o protihlukovém valu?
Ing.arch.J.Hánl – o protihlukovém valu se stále jedná. Problém je v tom, že pozemky na kterých by měl val stát jsou v soukromém majetku a nedá se předpokládat, jak by to bylo s výkupem, kdyby jej prováděla obec. Je kontaktována firma, která by tento val zbudovala a zároveň si vyřídila i výkup pozemků.

L.Trojanová – a není možnost aby val provedly samy dálnice ?
Ing.arch.J.Hánl – povinnost nemají a z dobré vůle to asi dělat nebudou.

J.Horák – jak je to se strouhou, za chvíli nebudeme potřebovat lávku?
Ing.arch.J.Hánl – na poradě s památkáři vyplynulo, že je zpracován projekt na znovuzprovoznění vodního napáječe. Náklady by byly 25 mil. Kč ale peníze na tuto investici nejsou, takže letos to určitě nebude. Doporučil jsem jim možnost oslovit Ředitelství dálnic. ŘD se zavázalo že učiní kroky k tomu aby splašková voda z dálnice měla přítok vody na ředění těchto splašek. Je tedy hlavně povinností dálnice, tento přítok obnovit nebo se alespoň finančně podílet. Je s podivem, že představitelé NPÚ o této dohodě /smlouvě/ nevědí.

J.Tůma – jak je to s kácením stromů? 6. dubna se jedno kácení pozastavilo a o 14 dní později došlo k jinému kácení.
Ing.arch.J.Hánl – veškeré kácení stromů musí být prováděno v období určeném zákonem. Není to jen z důvodů začínající vegetace ale také kvůli hnízdění ptactva. Jsou však vyjímky, např. ohrožení bezpečnosti, což bylo v případě stromů na pozemku p.Vosičky. Stromy byly velice poškozené, suché, duté a ohrožující zdraví.Pan Vosička měl řádné povolení, ale bohužel se dostal do skluzu vzhledem k ošetřovaní nemocné manželky.

D.Rychetský – neslyšíme rozhlas
M.Houška – nemělo by se začít uvažovat o možnosti informování občanů o důležitých akcích pomocí SMS event.e-mailů ?
J.Tůmová – určitě je to dobrý nápad, jde jen o to, aby si občané byli ochotni nahlásit na OÚ své e-mailové adresy nebo čísla mob.tel.
Vytvoříme formulář, který bude distribuován mezi občany a zkusíme, zda by tento systém byl funkční.

K. Jelínková – kdy bude setkání „Den sousedů“?
J.Kadeřábek – 29.5.2007

H.Šarochová – před křížkem je vysazená lípa, až vyroste,křížek nebude vidět.
Ing.arch.J.Hánl – pokud bude vytvořena koruna, tak se bude jednat jen o určitý úhel.

M.Houška – kdyby byl problém se zaléváním, tak bych také mohl pomoci.
Ing.arch.J.Hánl – hlavní problém je s napouštění vody
F.Šulc – voda se může brát na hřišti ze závlah

D.Rychetský – jaká je možnost snížit rychlost projíždějících vozidel při výjezdu z obce na Dušníky ?
Ing.arch.J.Hánl – Klasický retardér zde být nemůže, ale mohl by se zde vytvořit zvýšený přechod o jakém se uvažuje i na příjezdu do obce. Je předpoklad, že nám SÚS v tomto vyjde vstříct.

Zapsala:
Jaroslava Tůmová

Ověřovatelé:
Ing. E.Zeman
Hana Pavlinská

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Usnesení 3/2007 a zápis 3/2007

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Obec Všestudy má dvoje webové stránky

Komentáře nejsou povoleny.