Vyhláška 1/2005 o místních poplatcích

ilustrace: paragrafPřinášíme plné znění obecně závazné vyhlášky obce Všestudy č. 1/2005 o místních poplatcích, která vstoupila v platnost 5/2/05. Tato vyhláška stanovuje poplatek za odvoz komunálního odpadu na 400 Kč na osobu s trvalým bydlištěm v obci Všestudy a stejnou částku na objekt sloužící k rekreaci. Taktéž vyčísluje poplatek za psa, a to na 90 Kč za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa téhož majitele. Přílohou této vyhlášky bylo vyčíslení nákladů obce na systém sběru odpadů za rok 2004, kdy na každého občana vycházela čístka 788 Kč. Na zasedání 19/9/07 přitom již zastupitelé informovali o tom, že se poplatek za komunální odpad bude navyšovat, nicméně částku zatím nezveřejnili.


Vyhláška byla zveřejněna na webu obce www.obec-vsestudy.cz, kde byla publikována jako naskenované obrázky, které jsme převedli do formy textu.

Níže následuje plné znění vyhlášky:

OBEC VŠESTUDY, okres Mělník

Obecně závazná vyhláška obce Všestudy
č. 1/2005
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne 20.1.2005 usnesením č. 1/2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1
Obec Všestudy zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů1)
b) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů2).

Oddíl II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona3). Současně sdělí též případný nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa 90,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,-Kč

Čl. 4
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, držitel psa, kterým je osoba:
a) která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.

Čl. 5
Splatnost poplatku ze psů
1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 1. března každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa od 9:00 do 11:00 hod.a od 18:00 do 20:00 hod.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 1. březnu příslušného kalendářního roku, je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl III.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(dál jen „poplatek za komunální odpad“)

Čl. 6
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník poplatku za komunální odpad ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt a další údaje podle zvláštního zákona3). Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 7
Sazba poplatku za komunální odpad
Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 400,-Kč.
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 150,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč.
2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 400,-Kč.
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 150,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč.

Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.

Čl. 8
Splatnost poplatku za komunální odpad
1) Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy do 1. března každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa od 9:00 do 11:00 hod. a od 18:00 do 20:00 hod.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 1. březnu, je poplatek za komunální odpad splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl IV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 9
Přechodné ustanovení

1) Místní poplatky na rok 2005 nebo jejich části uhrazené podle obecně závazné vyhlášky obce Všestudy č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 11. 12. 2003 se považují za úhradu místních poplatků nebo jejich částí podle této obecně závazné vyhlášky.
2) Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Všestudy č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 11. 12. 2003 zůstávají nedotčena a posuzují se podle těchto obecně závazných vyhlášek a dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky obce Všestudy č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 11. 12. 2003.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

ing. Eduard Zeman – starosta obce
Jana Trojanová – místostarosta

Vyvěšeno: 21. 1. 2005
Sejmuto: 5. 2. 2005

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Všestudy č. 1/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování nákladů obce za rok 2004 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

Náklady obce Všestudy za rok 2004 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vznikajícího na území obce Všestudy:
215 834,-Kč

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad:
– fyz. osoby, které mají v obci Všestudy trvalý pobyt 270
– fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Všestudy, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
(uveden počet těchto staveb)
4
—————-
celkem 274

Náklady obce Všestudy za rok 2004 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
788,- Kč

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice řády a předpisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Vyhláška 1/2005 o místních poplatcích

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Všestudy chystají nové poplatky

Komentáře nejsou povoleny.