Usnesení 6/2007 a zápis 6/2007

Zasedající zastupitelé VšestudVšestudy už mají názvy svých ulic – to je jen jedna z informací, které na svém zasedání 19/12/07 představili přítomným občanům zastupitelé obce. Schválili také dvě nové vyhlášky: č. 1/2007 o místních poplatcích a č. 2/2007 o odpadech, a to v podstatě tak, jak byly navržené (pouze s technickým doplněním stanoviště kontejneru na plasty v Dušníkách nad Vltavou – to v návrhu chybělo). Kontrolní výbor přednesl svou zprávu a starosta Jiří Hánl přečetl sumář akcí realizovaných v obci v roce 2007.
Na zasedání opět nechyběl žádný ze sedmi zastupitelů a dorazilo deset občanů.

Následuje usnesení a zápis, jak byly publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 6-2007
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.12.2007

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí s
1/ Předloženým rozpočtem na rok 2008 s výhledem na rok 2009
2/ Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2007
3/ Rozpočtovým opatřením č. 2

II. bere na vědomí
1/ Sumář akcí provedených v roce 2007
2/ Zprávu č.4 kontrolního výboru

III. ukládá
Zahájit pravidelnou roční inventarizaci k 31.12.2007 komisí, tak jak byla jmenována ve složení F.Šulc-předseda, V.Váňová,H.Pavlinská a J.Tůmová-členové.

Podepsáni:
Ing.arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

Ve Všestudech
19.12.2007

Zápis č. 6-2007
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.12.2007 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard , Šulc František

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1/ Zahájení
2/ Shrnutí provedených akcí za rok 2007
3/ Schválení rozpočtu obce na r. 2008 s výhledem na r. 2009
4/ Schválení Obecně závazné vyhlášky obce
5/ Sdělení o zahájení inventarizace a jmenování inv. komise
6/ Seznámení s výsledkem ankety na místní pojmenování ulic
7/ Seznámení se strategickým plánem obce
8/ Zpráva kontrolního výboru
9/ Diskuze
10/ Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje, aby bod č. 7 byl přesunut na lednové veřejné zasedání a aby byl nahrazen projednáním a schválením rozpočtového opatření č. 2.

Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Navržená změna byla odsouhlasena a bodem programu č.7/ bude projednání a schváleníí rozpočtového opatření č.2

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Starosta obce navrhl za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a pana Františka Šulce. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a pan František Šulc.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Shrnutí provedených akcí za rok 2007
Starosta seznámil přítomné občany s provedenými akcemi za rok 2007, viz příloha

3/ Rozpočet
Starosta prohlašuje, že zastupitelé i občané byli seznámeni s navrženým rozpočtem na rok 2008 s výhledem na rok 2009. Má někdo připomínky k navrženému rozpočtu? Jiný návrh ani připomínky nebyly podány a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 1

4/ Obecně závazná vyhláška
Starosta informoval občany o hlavních změnách daných novou obecně závaznou vyhláškou, která byla informativně vyvěšena na úřední desce. Zároveň byla tato vyhláška doplněna o určení stanoviště kontejneru na plasty v obci Dušníky nad Vltavou a byly upřesněny podmínky pro stanovení výše poplatku za vyhrazené stání pro vozidla. Další návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5/ Zahájení inventarizace a jmenování inv.komise
Starosta obce jmenuje inventarizační komisi ve složení: F.Šulc-předseda, V.Váňová,H.Pavlinská a J.Tůmová – členové a zahájil tímto pravidelnou inventarizaci k 31.12.2007

6/ Seznámení s výsledkem ankety na místní pojmenování ulic
Zastupitelstvo obce vybralo z předložených návrhů na pojmenování ulic tyto názvy:
1.Veltruská, 2. Pod Lipami, 3. U Zvoničky, 4. Lva Šimáka, 5. U Sušárny, 6. Nad Náklí, 7. Ke Hřišti, 8. Ke Mlejnu, 9. U Sokolovny, 10. Vojkovská, 11.Lomená, 12.Slepá, 13. Ke Kostelíku, 14. Vltavská, 15. Dušnická

7/ Rozpočtové opatření č. 2
J. Tůmová seznámila zastupitele s navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 2
Jiný návrh ani připomínky nebyly podány a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

8/ Zpráva kontrolního výboru
Zprávu z kontrolního výboru přečetl předseda pan Ing. Luboš Lanc a zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

9/ Diskuze
p.Holásková – jak to bude s ČOV ? Dle reportáže v TV prý musí být do r. 2009 ?

p.starosta – reportáž v TV byla nepravdivá a zároveň seznámil s problematikou o rozhodnutí zda ČOV nebo decentralizovaný způsob čištění. Vše je zatím v jednání, záleží na rozhodnutí příslušných orgánů a též na zpracování změny územního plánu.

p.Horák – kdo všechno povoluje decentralizovaný systém likvidace odpadních vod ?

p.Lanc – záleží na vyjádření: povodí Vltavy, Středočeského krajského úřadu, ŽP MěÚ Kpy, na geologickém průzkumu. Nemalým problémem je, že na Středočeském krajském úřadě vycházejí ze starého územního plánu, který (jak víme) je naprosto nevyhovující.

p.Šarochová – v případě, že dojde ke zbourání domku čp.32 jak to tam bude vypadat ? Budou tam domy nebo jen ulice ?

p.starosta – Jedná se o soukromý pozemek p. Pavliše, čili je to pouze na jeho investičním záměru. Do toho obec zasahovat nemůže.

10/ Závěr
Závěrem pan starosta poděkoval za účast a popřál občanům klidné vánoční svátky a radostný nový rok

Zapsala: Jaroslava Tůmová
Ověřovatelé: František Šulc, Hana Pavlinská

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.