Usnesení 4/2008 a zápis 4/2008

Zastupitelé obce Všestudy zasedajíRozpočet na rok 2009 byl jedním z hlavních bodů jednání zastupitelstva, které proběhlo ve středu 19/11/08 na obecním úřadě Všestudy. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že se plánované investiční akce, mezi něž patří především výstavba chodníku směrem na Veltrusy, přístřešek na dětském hřišti či oprava budovy úřadu, neuskuteční, pokud na ně obec nezíská dotace. Jednání všech sedmi zastupitelů přihlíželo devět občanů, kteří si vyslechli sumář uskutečněných akcí v obci za rok 2008 z úst starosty Jiřího Hánla.

Následuje usnesení a zápis, jak byly publikovány na oficiálním webu obce.


Usnesení č. 4-2008
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.11.2008

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ Rozpočtovým opatřením č. 2
2/ Rozpočtem na rok 2009 a výhledem na rok 2010
3/ S podáním žádosti o dotaci z POV KÚ 2009 na neinvestiční akci „Oprava budovy obecního úřadu“

II. ukládá
1/ Zahájit a provést inventarizaci k 31.12.2008

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
19.11.2008

Zápis č. 4-2008
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.11.2008 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing.arch.Hánl Jiří, Ing. Luboš Lanc, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard ,Šulc František.
Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti všech 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1/Zahájení
2/ Rozpočtové opatření na rok 2008
3/ Schválení rozpočtu na rok 2009
4/ Schválení žádosti o dotaci ve formě usnesení
5/ Jmenování inventarizační komise
6/ Diskuze
7/ Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání. Nebylo tomu tak a bylo hlasováno
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Program jednání byl odsouhlasen.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu ing. Luboše Lance a pana Františka Šulce . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing. Luboš Lanc a p.František Šulc

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Rozpočtové opatření č. 2
Sl. Váňová seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č. 2 pro rok 2008 viz. příloha zápisu.Z přítomných neměl nikdo připomínky a bylo hlasováno
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno

3/Schválení rozpočtu na rok 2009
Starosta prohlašuje, že zastupitelé i občané byli seznámeni s navrženým rozpočtem na rok 2009. Výhled rozpočtu na rok 2010 bude počítat s navýšením 5% ve všech položkách rozpočtu.

Návrh rozpočtu na r. 2009 byl sestaven se schodkem 2.557.900,- s tím, že v příjmové části není počítáno s dotacemi. Pokud se obec nestane příjemcem plánovaných dotací nebudou provedeny investiční akce v odpovídající výši, a to v paragrafu 221-pozemní komunikace, 342-zájmová činnost-

Má někdo jiný návrh ?– není tomu tak a bylo hlasováno
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem na rok 2009 a výhledem rozpočtu na rok 2010, tak jak je přiložen.

4/Schválení žádosti o dotaci
Obec má v úmyslu požádat o dotaci z fondu POV KÚ. Jednalo by se dotaci na neinvestiční akci „Oprava budovy obecního úřadu“
Má někdo jiný návrh ? – nebylo tomu tak a bylo hlasováno
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z POV KÚ 2009 na neinvestiční akci „Oprava budovy obecního úřadu“

5/ Zahájení inventarizace a jmenování inv.komise
Starosta obce jmenuje inventarizační komisi ve složení: Ing.Luboš Lanc – předseda,Ing. Eduard Zeman,
sl.Věra Váňová a J.Tůmová – členové a zahájil tímto pravidelnou inventarizaci k 31.12.2008

6/ Různé
Starosta informoval o činnosti zastupitelstva v roce 2008-viz.příloha zápisu

7/ Diskuze
p.Holásková – budou v obci instalovány cedule s místním označením ulic ?
p.starosta – ano v příštím roce společně s orientačními tabulemi.

p.Holásková – proč je najednou tak málo vody v Mlýnském potoce ?
p.starosta – ŘSaD opravuje kanál, kterým je odváděna voda Mlýnského potoka do Vltavy. Napouštění bylo zastaveno aby mohlo být opraveno dno.

p.Holásková – mohlo by být osvíceno dětské hřiště ?
p.starosta – není o tom uvažováno, i provozní řád hovoří o používání „za denního světla“

p.Šarochová – pod dálnicí je neudržovaná cesta, je potřeba s tím něco udělat, špatně se tam jezdí v nánosech bláta, a nepořádek se roznáší až do obce.
p.starosta – budeme opět nárokovat údržbu a vyčištění, přesto, že tato komunikace není obce.

p.Šarochová – akát u lávky začíná být nebezpečný a bylo by jej třeba pokácet.
p.starosta – pokácení tohoto akátu bude provedeno společně s plánovaným kácením. Tomu pokácení bude třeba věnovat značnou pozornost a pečlivě zajistit bezpečnost, vzhledem k jeho poloze a naklonění.

p.Šarochová – šlo by nějak upravit (ořezat) lípu u našeho RD ?
p.starosta – k redukci větví není potřeba žádné povolení, bylo by nejlépe abyste si tuto úpravu provedli dle vlastních potřeb.

p. Šarochová – obdržela jsem dopis, ve kterém se odvoláváte na smlouvu o pronájmu obecního pozemku, na jejímž základě jsem měla provést výsadbu zeleně podél zřízeného plotu. Zatím jsem vysadila břečťan. Vzhledem k tomu, že obec v současnosti provádí masivní výsadbu zeleně, chtěla bych požádat zda by mi nemohly být darovány nějaké keře na provedení této výsadby?
p.starosta – v současné době jsou již všechny objednané keře zasázeny a o nové objednávce se uvažuje opět až příští rok. Smlouva o pronájmu však byla podmíněna, tím, že výsadba bude provedena na vlastní náklady. Zastupitelstvo však návrh zváží.

p.Zeman – mohly by se dát do Dušník kontejnery na sklo a papír ?
p.starosta – zkusíme umístit v Dušníkách kontejner na sklo a dle jeho využití zvážíme tento návrh. Kontejner na papír nebude asi vhodný neboť jeho naplnění by mohlo trvat delší dobu, pak se papír znehodnocuje a je problém s jeho dalším zpracováním.
Navíc je třeba zvážit ekonomickou zátěž.

p.Jelínková – jaký je plánovaný poplatek za popelnici na rok 2009?
p.starosta – v současnosti je poplatek 500,- Kč, což je částka nejvyšší povolená, takže k nárůstu nedojde.

p.Šarochová – jak je placen podnikatelský odpad
p.Tůmová – je placen na základě smluv s podnikatelskými subjekty v obci, smlouvy jsou kdykoliv v úřední dny k nahlédnutí. Poplatky vyplývající ze smluv jsou řádně vybrány.

p.Šarochová- autobus v 7:18 nestíhá ve Veltrusech přípoj na Prahu, mívá stále zpoždění.
p.starosta – provedeme šetření

p.Šarochová – obecní úřad zapomíná na vyvěšování státní vlaky ve dnech uznaných jako státní svátek.
p. starosta – bude provedena náprava

8/ Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová
Ověřovatelé: ing. Luboš Lanc, František Šulc

komentáře

komentáře

1 komentář u „Usnesení 4/2008 a zápis 4/2008

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Sumář uskutečněných akcí v obci za rok 2008

Komentáře nejsou povoleny.