Usnesení 2/2009 a zápis 2/2009

Všestudští zastupitelé zasedajíStarosta obce Všestudy svolal zasedání zastupitelstva, aby zastupitelé odsouhlasili žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) Středočeského kraje. Souhlas zastupitelstva je totiž jednou z podmínek žádosti.

Program přitom krajské zastupitelstvo schválilo 13/3/09, hejtman výzvu zveřejnil 16/3/09 a žádosti přijímá kraj do 16/4/09. Obce a města tak měly minimum času na přípravu žádosti a její schválení (pozvánka na zasedání musí být zveřejněna dva týdny před zasedáním). I to je důvodem pro návrh starosty Všestud Jiřího Hánla pro častější konání zasedání. Ta dosud probíhala ve čtvrtletních cyklech (což je minimum požadované zákonem).

Pátečnímu zasedání tentokrát přihlíželi pouze tři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 17/4/09 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 2-2009
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 10.4.2009

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ S podáním žádosti o dotaci z programu FROM z rozpočtu Středočeského kraje na akci „vybudování chodníků etapa B + úprava návsi etapa F“

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
10.4.2009

Zápis č. 2-2008
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 10.4.2009
v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Pavlinská Hana, Šulc František, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing. Zeman Eduard.
Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1/ Zahájení
2/ Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci z programu FROM z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Vybudování chodníků v obci Všestudy etapa B+úprava návsi etapa F“
3/ Různé
4/ Diskuze
5/ Závěr
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Františka Šulce a slečnu Věru Váňovou . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni František Šulc a slečna Věra Váňová
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2. Starosta obce navrhuje podat žádost o dotaci z programu FROM z rozpočtu Středočeského kraje na akci „vybudování chodníků v obci Všestudy etapa B + úprava návsi etapa F“
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci

19:28h – dostavil se ing. Luboš Lanc – zasedání je přítomno všech 7 zastupitelů

3. Různé
– došlo ke změně svozové firmy komunálního i tříděného odpadu (ASSA)
termíny svozu ani úhrady pro rok 2009 se nemění

– obec pořádala maškarní bál, na vstupném bylo vybráno 4.800,- Kč a náklady činily 4.308,- Kč.

Sponzorsky se podílel p. Jaromír Pavliš, který zdarma zapůjčil sál v hodnotě 1.000,- Kč

– V souvislosti s podáváním žádostí o dotace a různých jiných úkonů vzniká častěji potřeba usnesení zastupitelstva obce. Toto může vzejít pouze z jednání na veřejném zasedání. Proto je navrženo pravidelné konání veřejných zasedání (cca 1x za 4 týdny), která budou mít pevně stanovené termíny na celý rok předem. Rozpis termínů bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.Tímto budou zasedání zastupitelstva řádně a v termínu zveřejněna.

– informace o stavbě p. Šarochové – byla zamítnuta žádost (z rozhodnutí zastupitelstva) o změnu nájemní smlouvy z důvodu možnosti legalizování stavby na obecním pozemku.
Paní Šarochová byla se zamítnutím její žádosti písemně obeznámena.

– p. Kadeřábek (jako zřizovatel) mailové adresy podatelna@vsestudy.cz byl požádán o přesměrování na adresu podatelna@vsestudy-obec.cz aby nedocházelo k nutnosti duplicitního stahování mailové pošty

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová
Zápis ověřili: František Šulc, Věra Váňová

komentáře

komentáře