Kontrolní výbor: zpráva č. 1 a 2

Kontrolní výbor doporučuje změnu jednacího řádu, která by umožnila vyloučit z jednání účastníky pod vlivem návykové látky. Ve druhé zprávě pak popisuje výsledky kontroly činností jednotlivých komisí. Obě zprávy zveřejnil předseda kontrolního výboru na zasedání zastupitelstva dne 25/5/09.

Následuje zpráva, jak byla publikována na oficiálním webu obce.


Zápisy Kontrolního výboru

Zpráva č.1

Kontrolního výboru obce Všestudy z kontroly provedené dne 27.2.2009

Přítomni:
p. Houška Marek – člen komise
p. Horák Jaroslav – člen komise
p.ing. Lanc Luboš – předseda komise

Program kontroly:
Kontrola jednacího řádu
Kontrola usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce Všestudy za rok 2008

Kontrola jednacího řádu:
Při kontrole jednacího řádu bylo zjištěno, že není v čl. XI. odst.1 kde se píše: „Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání“, zmínka o možnosti vykázat kohokoliv z jednání zastupitelstva při známce požití alkoholu a pokud možno ještě před zahájením jednání zastupitelstva. Doporučujeme o tuto část doplnit jednací řád.

Kontrola usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce Všestudy za rok 2008
V průběhu roku 2008 se uskutečnily čtyři zasedání a to v termínech:
6.3.2008 za účasti všech zastupitelů
4.6.2008 za účasti všech zastupitelů
20.8.2008 za účasti 6 zastupitelů, 1 omluven
19.11.2008 za účasti všech zastupitelů
Při kontrole bylo zjištěno, že je dodržován min. termín 3 měsíců mezi jednotlivými zasedáními. Při kontrole usnesení a úkolů z nich vyplývajících nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Ve Všestudech dne 27.2.2009
Ing. Luboš LANC
Předseda kontrolního výboru

Zpráva č.2

Kontrolního výboru obce Všestudy z kontroly provedené dne 13.5.2009

Přítomni:
p. Houška Marek – člen komise
p. Horák Jaroslav – člen komise
p. Lanc Luboš – předseda komise

Program kontroly:
kontrola činnosti komisí a výborů
Kontrola byla provedena ve spolupráci s jednotlivými předsedy komisí a výborů.

Komise stavební a sportovní:
Pravidelně se schází a řeší problematiku spojenou s výstavbou v obci

Finanční výbor
Nepodléhá kontrole kontrolního výboru

Kulturní komise
Pravidelně provádí návštěvy občanů při jejich životní jubilejích s předáním dárku
Organizovala maškarní ples v restauraci u Přemysla

Komise veřejného pořádku
Na všechny stížnosti spoluobčanů reagovala komise písemně a včas v souladu s jednacím řádem obce

Komise veřejné zeleně
Komisi vede ing.Hanl a ing.Lanc za spoluúčasti ostatních zastupitelů bez nároku na finanční odměnu.Organizuje pravidelnou péči o novou výsadbu a údržbu veřejné zeleně.

Ve Všestudech dne 13.5.2007
Ing. Luboš LANC
Předseda kontrolního výboru

komentáře

komentáře