Usnesení 7/2009 a zápis 7/2009

zastupitelé VšestudObec Všestudy si za 51 tisíc korun pořídí novou rozhlasovou ústřednu, neboť ta stávající je momentálně nefunkční. Nová ústředna firmy JD Rozhlasy bude připravena i na možnost dalšího rozšíření systému o bezdrátové ampliony a případné další prvky. Výrobce dodává nejrůznější doplňkové moduly, které umožní ovládání ústředny prostřednictvím telefonu či třeba možnost pro občany zavolat na určené telefonní číslo a tam si celé hlášení vyslechnout.

Občan Václav Pech na zasedání v diskuzi chválil rozkvět obce v posledních letech a navrhl, že by obec měla zvážit pořízení obecního znaku. Nabídl, že heraldický návrh a pořízení obecního znaku zaplatí TJ Sokol Všestudy. Starosta obce Jiří Hánl považuje pořízení znaku za přínosné. Václav Pech dále přednesl návrh zbudovat po dohodě s majitelem pozemku v místě Lad (pod petanquovým hřištěm) přístřešek, který by se dal využívat při různých příležitostech. V rámci diskuze se také hovořilo o obecní kronice, která se někdy začátkem 90. let ztratila – podle mnohých kvůli zápisům z dob budování socialismu.

Zasedání se ve středu 30/9/09 vedle sedmi zastupitelů zúčastnilo celkem sedm občanů.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 14/10/09 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 7-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 30.9.2009

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
Se zakoupení rozhlasové ústředny od firmy JD Rozhlasy za celkovou cenu 51.587vč.DPH

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
30.9.2009

Zápis č. 7-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 30.9.2009 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František, Ing. Zeman Eduard
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo žádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009.
Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Luboše Lance a pana Františka Šulce. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing. Luboš Lanc a pan František Šulc.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání navrhuji tento program:
1/ Zahájení
2/ Informace o probíhající akci – chodníky B+F
3/ Řešení autobusové zastávky a čekárny v návaznosti na probíhající úpravy na návsi
4/ Řešení nefunkčnosti stávající rozhlasové ústředny – pořízení nové
5/ Různé
6/ Diskuze
9/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Informace o probíhající akci – chodníky B+F
Pan starosta informoval o průběhu akce, termín dokončení je do 31.10.2009, dochází ke zdržení pro nedodání materiálu (litinové vpusti) bez nelze doasfaltovat silnici. Nejpozději do konce týdne bude dokončen chodník od hostince k obchodu.

3/ Řešení autobusové zastávky a čekárny v návaznosti na probíhající úpravy na návsi
Na základě rozhodnutí policie ČR je třeba přemísti autobusovou zastávku a následně tedy i čekárnu. Bude zbudována nová čekárna ve formě přístřešku, který bude ukotven na budovu hostince.

4/ Řešení nefunkčnosti stávající rozhlasové ústředny – pořízení nové.
V tomto měsíci došlo k dalšímu selhání rozhlasové ústředny. Je možné tento problém vyřešit zakoupením nové rozhlasové ústředny, která by v případě pořízení nového bezdrátového rozhlasu byla použitelná. Tato ústředna byla poptána u firmy JD Rozhlasy a touto firmou nám byla nabídnuta za celkovou částku 51.587 vč.DPH

Kdo je pro zakoupení této ústředny ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5/ Různé + 6/ Diskuze
p. Holásková – je pravdou, že obce jsou povinné vyměnit a osadit nové dopravní značky (reflexní)?
p. starosta – o dopravním značení nerozhoduje obec

p. Holásková – jak je obec připravena na úklid chodníků od sněhu
p. starosta – obec uklidí chodníky, které jsou přístupny pro čtyřkolku s radlicí.

p.Tázlarová – pochválila, že občané se již naučili projíždět obcí pomalu, jen nějací motorkáři zde stále jezdí velice rychle

p. Jelínek – budou se kácet stromy v naší ulici – 3 ks
p. starosta – ano, ale až v době vegetačního klidu a po vydání rozhodnutí

Václav Pech
Obec v současné době prochází bouřlivým vývojem, vzkvétá, hodně se zde buduje a ani o společenské a sportovní akce není nouze.
Je veliká škoda, že se ztratila obecní kronika. Navrhuji aby byla zřízena alespoň pamětní kniha obce, její zápisy by byly pořizovány odděleně od výkonné moci, obec by pouze jmenovala zastupitele, kteří by se k těmto zápisům vyjadřovali event. sami navrhovali.
Také by si obec zasloužila vlastní symboliku tj. obecní znak. TJ Sokol Všestudy nabízí tímto obci zainvestovat heraldický návrh a pořízení obecního znaku.
Dále navrhuji projednat s majitelem „Lad“ zda by povolil zbudovat na svém pozemku přístřešek, který by se využíval při organizovaní různých akcí.

p.starosta
Nevidím žádnou překážku v iniciativě s pamětní knihou.

Pořízení znaku považuji za velice přínosné a obec by si svoji symboliku určitě zasloužila. Budeme o tomto návrhu jednat.
O zbudování přístřešku budeme jednat s majitelem pozemku.

p. Kadeřábek – Kronika , jako kniha, je pořízena, ale není vedena, příležitostně ji dodám na obecní úřad.

Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast.

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili: Ing. Luboš Lanc
František Šulc

komentáře

komentáře

1 komentář u „Usnesení 7/2009 a zápis 7/2009

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 8/2009 a zápis 8/2009

Komentáře nejsou povoleny.