Usnesení 3/2010 a zápis 3/2010

obecní úřad VšestudyKromě počtu členů zastupitelstva (o čemž jsme informovali v předchozím článku) zastupitelé na svém jednání odsouhlasili dotace na sportovní účely: 40 tisíc dostane fotbalový klub SK Viktoria Všestudy a deset tisíc TJ Sokol Všestudy provozující v obci tenisový kurt.

Zastupitelé také odsouhlasili koupi pozemků, na nichž jsou chodníky podél Veltruské ulice za cenu 200 Kč/m2 v celkové hodnotě 16 600 Kč. Informovali také o vybudování autobusové čekárny a přístřešku na návsi, který postaví firma KN Sdružení podnikatelů se sídlem ve Vražkově.

Oproti plánu se zasedání konalo už 10/5/10, vedle všech zastupitelů jej navštívili dva občané Všestud.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 20/5/10 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 3-2010

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 10.5.2010

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí

1/ S rozdělením částky 50.000,- Kč na sportovní účely takto:
SK Viktoria Všestudy – 40.000,- Kč
TJ Sokol Všestudy – 10.000,- Kč

2/ S koupí pozemků parc.č. 261/36 o výměře 83 m2 (odděleno z pozemku 261/6) a parc.č. 261/37 o výměře 83 m2 (odděleno z pozemku 261/8) od pana Jaromíra Pavliše za celkovou cenu 16.600,- Kč.

II. stanovuje
V souladu s §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Na volební období 2010 – 2014 bude počet zastupitelů 7.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 10. 5. 2010

Zápis č. 3-2010

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 10.5.2010 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František, Ing. Zeman Eduard

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyvěšeno na úřední desce, jedná se o zasedání posunuté oproti vyvěšenému celoročnímu plánu VZ

Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Věru Váňovou a Ing. Luboše Lance . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Věra Váňová a Ing. Luboš Lanc.
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání navrhuji tento program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení dotací na sportovní účely
3. Odsouhlasení kupní smlouvy na pozemek
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2010-2014
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Odsouhlasení dotací na sportovní účely
V rozpočtu obce bylo navržena a odsouhlasena částka 50.000,- Na základě žádostí SK Viktoria Všestudy a TJ Sokol Všestudy je navrženo rozdělení částky na sportovní účely takto:
SK Viktoria Všestudy – 40.000,-
TJ Sokol Všestudy – 10.000,-
Finanční prostředky budou proplaceny na základě dodaných originálů peněžních dokladů.

Má někdo jiný návrh ?

Kdo souhlasí s rozdělením finančních částek tak jak je navrženo?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Odsouhlasení kupní smlouvy na pozemek
Koupí tohoto pozemku bylo podmíněno přiznání dotace z programu FROM 2009 z prostředků Stř.kraje. Jedná se o pozemky na níž byly vybudovány chodníky podél ulice Veltruské (silnice III. třídy). Na základě geometrického plánu a předchozí „smlouvy o budoucí smlouvě kupní“ ze dne 3.12.2008 kupuje obec předmětné části pozemků parc.č. 261/36 o výměře 83 m2 (odděleno z pozemku 261/6) a parc.č. 261/37 o výměře 83 m2 (odděleno z pozemku 261/8) od pana Jaromíra Pavliše za celkovou ceno 16.600,- Kč.

Kdo souhlasí s touto kupní smlouvou?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4/ Stanovení počtu členů zastupitelstva na vol. období 2010-2014
Dle §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ve znění pozdějších předpisů, je třeba stanovit počet členů zastupitelstva obce na volební období 2010-2014. Navrhuji, aby počet zastupitelů na období 2010-2014 byl stejný jako v uplynulých volebních obdobích tj. 7 Má někdo jiný návrh ?

Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5/ Různé
Příštřešek na návsi – za zhotovitele přístřešku na návsi, jehož součástí bude rovněž autobusová čekárna byla vybrána firma KN Sdružení podnikatelů se sídlem ve Vražkově. Obec uhradí poměrnou část nákladů na zhotovení.

6/ Diskuze

Ing. Lanc – upozornil na rozměrnou haldu kamení a kořenů s příměsí pneumatik v lokalitě naproti zahradě Domova důchodců.
p. Nedbalová Alena – jedná se o náš pozemek a je to kamení, které bylo vybráno z navážené zeminy. Tato hromada bude zlikvidována a odvezena firmou, která navážku zajišťovala.

p. Nedbalová Alena – jaká bude autobusová čekárna ? plastová ?
p. starosta – nebude plastová, bude dřevěné hranolové konstrukce s taškovou krytinou.

Ing. Nedbalová Blanka – poslední dobou vázne odvážení kontejnerů na tříděný odpad – hlavně plasty.
p. starosta – již byla učiněna nápravná opatření.

7/ Závěr

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili:
Věra Váňová
Ing. Luboš Lanc

Všestudy 10.5.2010

komentáře

komentáře