Usnesení a zápis z ustavujícího zasedání

noví zastupitelé Všestud na ustavujícím zasedáníNa ustavujícím zasedání obce byl všemi zastupiteli do funkce starosty zvolen Jiří Hánl, do funkce místostarostky Jaroslava Tůmová. Byli také zvoleni předsedové a předsedkyně výborů a komisí. Všichni zastupitelé jsou pro své funkce neuvolněni a výše jejich měsíční odměny zůstává stejná, jako byla v předchozím období (viz zápis 1/2009) – tedy 14 350 Kč pro starostu, 12 730 Kč pro místostarostku a 1520 Kč pro každého dalšího člena zastupitelstva (každý z nich současně předsedá výboru či komisi).

Ustavujícího zasedání, na jehož začátku zastupitelé složili slib, se ve středu 10/11/10 zúčastnilo 11 občanů obce.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 24/11/10 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestudy, konaného dne 10.11.2010

1/ Zastupitelstvo obce Všestudy určuje ověřovateli zápisu Ing. Radomíra Pedlika a pana Karla Šimka a zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

2/ Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje následující program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu a volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolní výboru, zřízení komisí
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) zřízení komise stavební a sportovní, sociální a kulturní, veřejného pořádku a veřejné zeleně.
e) volba předsedů komisí
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6) Schválení budoucího bezúplatného nabytí pozemku pod chodníkem z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce.
7) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi fy. H+P stav s.r.o. a obcí Všestudy
8 ) Diskuse

3/
a) Zastupitelstvo obce Všestudy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

b) ZO Všestudy volí neuvolněným starostou Ing. arch. Jiřího Hánla.

c) ZO Všestudy volí neuvolněnou místostarostkou Jaroslavu Tůmovou

4/
a) ZO Všestudy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

b) ZO Všestudy volí předsedkyní finančního výboru paní Věru Váňovou.

c) ZO Všestudy volí předsedou kontrolního výboru Ing. Radomíra Pedlika.

d) ZO Všestudy zřizuje komisi stavební a sportovní, sociální a kulturní, veřejného pořádku a zeleně.

e) Zastupitelstvo obce Všestudy volí předsedy jednotlivých komisí takto:
předsedou stavební a sportovní komise pana Karla Šimka
předsedkyní sociální a kulturní komise paní Hanu Pavlinskou
předsedou komise veřejného pořádku a zeleně pana Jaroslava Horáka

5/ Zastupitelstvo obce Všestudy v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměny neuvolněných zastupitelů s účinností od 10.11.2010:
Ing. arch. Jiří Hánl – starosta 14.350,-
Jaroslava Tůmová – místostarostka 12.730,-
Věra Váňová – předsedkyně finančního výboru 1.520,-
Ing. Radomír Pedlik – předseda kontrolního výboru 1.520,-
Karel Šimek – předseda stavební a sportovní komise 1.520,-
Hana Pavlinská – předsedkyně kulturní a sociální komise 1.520,-
Jaroslav Horák – předseda komise veř. pořádku a zeleně 1.520,-

6/ Zastupitelstvo obce Všestudy souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím pozemku pod chodníkem z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce, a to z pozemku v k.ú. Všestudy u Veltrus, č.k.n. 366/1

7/ Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi fy HP stav s.r.o. a obcí Všestudy a pověřuje místostarostku Jaroslavu Tůmovu podpisem této smlouvy.

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Radomír Pedlik
Karel Šimek

starosta – Ing. arch. Jiří Hánl
místostarostka – Jaroslava Tůmová

Z á p i s
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestudy, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Všestudy (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce Ing. arch Jiřím Hánlem (dále jako „předsedající“)

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, tak aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10.2010, žádný návrh nebyl podán.) Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všestudy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné, viz. prezenční listina (příloha č.1)

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Radomíra Pedlika a pana Karla Šimka a zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Zastupitelstvo obce Všestudy určuje ověřovateli zápisu Ing. Radomíra Pedlika a pana Karla Šimka a zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Výsledek hlasování:
Pro …7……. Proti…………. Zdrželi se……..

2/Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění: Jaroslava Tůmová navrhuje:
1/ Zároveň s finančním a kontrolním výborem zřídit i komise stavební-sportovní, sociální-kulturní, veřejného pořádku a zeleně. Členové výborů a komisí budou zvoleni při na dalším zasedání ZO.
2/ Schválení budoucího bezúplatného nabytí pozemku pod chodníkem z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce.
3/ Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci mezi fy. H+P stav a obcí.

Předsedající dal hlasovat o upraveném- doplněném programu.

Zastupitelstvo obce Všestudy souhlasí s tímto programem:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu a volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolní výboru, zřízení komisí
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) zřízení komise stavební a sportovní, sociální a kulturní, veřejného pořádku a veřejné zeleně.
e) volba předsedů komisí
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6) Schválení budoucího bezúplatného nabytí pozemku pod chodníkem z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce.
7) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi fy. H+P stav s.r.o. a obcí Všestudy
8) Diskuse

Výsledek hlasování:
Pro ……7…. Proti…………. Zdrželi se……..

3/ Volba starosty a místostarosty
Předsedající navrhl aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná Ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Všestudy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:
Pro ……7…. Proti…………. Zdrželi se……..

a/ Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

b/ Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva paní Věra Váňová navrhuje zvolit do funkce starosty Ing.arch. Jiřího Hánla. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO Všestudy volí neuvolněným starostou Ing. arch. Jiřího Hánla.

Výsledek hlasování:
Pro ……6…. Proti…………. Zdrželi se…1…..

c/ Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva paní Věra Váňová navrhuje zvolit do funkce místostarostky paní Jaroslavu Tůmovou. Před hlasováním byly dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy volí neuvolněnou místostarostkou Jaroslavu Tůmovou

Výsledek hlasování:
Pro …6……. Proti…………. Zdrželi se…1…..

4/ Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolní nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

a/ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Zastupitelstvo obce Všestudy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro ……7…. Proti…………. Zdrželi se……..

b/ Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslava Tůmová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Věru Váňovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy volí předsedkyní finančního výboru paní Věru Váňovou.
Výsledek hlasování:
Pro …6……. Proti…………. Zdrželi se…1…..

c/ Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslava Tůmová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Radomíra Pedlika.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy volí předsedou kontrolního výboru Ing. Radomíra Pedlika.

Výsledek hlasování:
Pro …6……. Proti…………. Zdrželi se…1…..

d/ Zřízení komisí
Předsedající navrhuje zřídit tyto: komise stavební-sportovní, sociální-kulturní, veřejného pořádku a veřejné zeleně.Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy zřizuje komisi stavební a sportovní, sociální a kulturní, veřejného pořádku a zeleně.
Výsledek hlasování:
Pro ……7…. Proti…………. Zdrželi se……..

e/ Volba předsedů komisí
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů předsedy komisí.
Členka zastupitelstva paní Jaroslava Tůmová navrhuje zvolit :
předsedou stavební a sportovní komise pana Karla Šimka
předsedkyní sociální a kulturní komise paní Hanu Pavlinskou
předsedou komise veřejného pořádku a zeleně pana Jaroslava Horáka
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Zastupitelstvo obce Všestudy volí předsedy jednotlivých komisí takto:
předsedou stavební a sportovní komise pana Karla Šimka
předsedkyní sociální a kulturní komise paní Hanu Pavlinskou
předsedou komise veřejného pořádku a zeleně pana Jaroslava Horáka

Výsledek hlasování:
Pro …7……. Proti…………. Zdrželi se……..

5/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 77 odst.2 zákona o obcích a zařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění poskytována měsíční odměna ve výši:
Ing. arch. Jiří Hánl – starosta 14.350,-
Jaroslava Tůmová – místostarostka 12.730,-
Věra Váňová – předsedkyně finančního výboru 1.520,-
Ing. Radomír Pedlik – předseda kontrolního výboru 1.520,-
Karel Šimek – předseda stavební a sportovní komise 1.520,-
Hana Pavlinská – předsedkyně kulturní a sociální komise 1.520,-
Jaroslav Horák – předseda komise veř. pořádku a zeleně 1.520,-

Tato odměna náleží neuvolněným zastupitelům ode dne 10. 11. 2010.
Před hlasování nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska:

Zastupitelstvo obce Všestudy v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměny neuvolněných zastupitelů takto:

A to s účinností od 10.11.2010
Ing. arch. Jiří Hánl – starosta 14.350,-
Jaroslava Tůmová – místostarostka 12.730,-
Věra Váňová – předsedkyně finančního výboru 1.520,-
Ing. Radomír Pedlik – předseda kontrolního výboru 1.520,-
Karel Šimek – předseda stavební a sportovní komise 1.520,-
Hana Pavlinská – předsedkyně kulturní a sociální komise 1.520,-
Jaroslav Horák – předseda komise veř. pořádku a zeleně 1.520,-

Výsledek hlasování:
Pro …7……. Proti…………. Zdrželi se……..

6/ Schválení budoucího bezúplatného nabytí pozemku pod chodníkem z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím pozemku pod chodníkem z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce.

Výsledek hlasování:
Pro …7……. Proti…………. Zdrželi se……..

7/ Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi fy. H+P stav s.r.o. a obcí Všestudy
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi fy HP stav s.r.o. a obcí Všestudy a pověřuje místostarostku Jaroslavu Tůmovou podpisem této smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro …7……. Proti…………. Zdrželi se……..

8/ Diskuse
Ing.arch.Jiří Hánl – chtěl bych nyní poděkovat bývalým členům zastupitelstva za jejich dosavadní práci pro obec.

Jan Kadeřábek – bude mít zastupitelstvo opět nějaký plán rozvoje obce ?
Ing. arch. Jiří Hánl – zajisté, sumář plánovaných akcí se opět chystá, v současné době probíhá dosadba zeleně, jednání ve věci ÚP, dále pokračují práce a jednání ohledně kanalizace, v běhu je i další etapa chodníků. Veškeré realizace jsou však opět závislé na skutečnosti zda obec získá dotace či nikoliv.

Marek Houška – budou se v rámci výsadby zeleně vysazovat i nějaké ovocné stromy?
Ing. arch. Jiří Hánl – do současného stavu a struktury zeleně by tato výsadba nebyla vhodná.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst.1 zákona o obcích
4) Usnesení

Zápis byl vyhotoven dne: 11.11.2010

Zapisovatel:

komentáře

komentáře