Usnesení a zápis 1/2012

budova obecního úřadu Všestudy dne 10/3/12Na všestudském zasedání zastupitelů se jen velmi výjimečně stane, že by zastupitelé nehlasovali jednomyslně. Hned dva ze sedmi přítomných zastupitelů na prvním letošním zasedání 5/3/12 udělali výjimku a hlasovali proti podpoře akce Vlajka pro Tibet (vloni hlasoval proti jen jeden, ovšem přítomno bylo pouze šest zastupitelů, takže počet hlasů pro podporu akce zůstal stejný; v předchozích letech nebyl proti nikdo ze zastupitelů).

Zastupitelé také rozhodovali o rozdělení příspěvků pro organizace působící v obci. Fotbalový klub SK Viktoria Všestudy letos získal 25 tisíc korun, TJ Sokol Všestudy deset tisíc, Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Veltrusy a Maratón Klub Miřejovice po tisíci korunách.

Důležitým bodem jednání byla též změna územního plánu obce z důvodu rozšíření pískovny.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 2/5/12 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 1-2012

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 5.3.2012

1. Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) o pořízení Změny č. 1 územního plánu Všestudy.

2. Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 6 odst. 6) písm. e), v souladu s § 47 odst. 1) a 4), § 49 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Změny č. 1 územního plánu Všestud, a to starostu obce pana Ing. arch. Jiřího Hánla

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce Ing. arch Jiřímu Hánlovi aby spolupracoval s pořizovatelem na zpracování Změny č. 1 územního plánu Všestud.

4. Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením následujícího podnětu do Změny č. 1 územního plánu Všestud, a to: z důvodu dobývání ložiska štěrkopísků včetně souvisejících staveb

5. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na pořízení Změny č. 1 územního plánu Všestud na základě § 6, odst. 1 (zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) s Ing. Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem.

6. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít mandátní smlouvu na pořízení Změny č. 1 územního plánu Všestud s Ing. Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky dle §24, odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon).

7. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 1 územního plánu Všestud na základě zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) s Ing. arch. Ladislavem Komrskou, který splňuje kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem.

8. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 1 územního plánu Všestud s autorizovaným architektem pro územní plánování Ing. arch. Ladislavem Komrskou, který splňuje kvalifikační požadavky dle §24, odst. (2) a (3) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon).

9. Zastupitelstvo obce souhlasí s finančními příspěvky pro tyto organizace:
SK Viktoria Všestudy – 25.000,- Kč, TJ Sokol Všestudy – 10.000,- Kč, Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Veltrusy – 1.000,- Kč, Maratón Klub Miřejovice – 1.000,- Kč

10. Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením obce k akci „Vlajka pro Tibet“

11. Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene pro „plynárenské zařízení“ v k.ú. Dušníky nad Vltavou na pozemku parc.č. 286/1 o celkové výměře 6856 m2 pro RWE GasNet, s.r.o.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
5.3.2012

Zápis č. 1-2012
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 5.3.2012 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Karel Šimek,Jaroslava Tůmová, Věra Váňová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Věru Váňovou a Ing. Radomíra Pedlika. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Věra Váňová a Ing. Radomír Pedlik Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Projednání finančních příspěvků jednotlivým organizacím
3. Projednání pořízení Změny č. 1 územního plánu Všestudy
4. Projednání připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“
5. Diskuse
6. Závěr

Má někdo jiný návrh ?
P. Tůmová navrhuje doplnit program o projednání zřízení věcného břemene pro RWE GasNet,s.r.o.
Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu do dnešního programu ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2. Projednání finančních příspěvků organizacím
Obec obdržela tyto žádosti o finanční příspěvek:
SK Viktoria Všestudy (na sportovní činnost)
TJ Sokol Všestudy (na sportovní a kulturní činnost)
Český svaz včelařů, o.s. – základní organizace Veltrusy (výstava 100.let výročí)
Maratón Klub Miřejovice – (4.ročník Miřejovického půlení)

Finanční příspěvky jsou navrženy takto:
SK Viktoria – 25.000,-
TJ Sokol – 10.000,-
Český svaz včelařů – 1.000,-
Maratón Klub Miřejovice – 1.000,-

Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3. Projednání pořízení Změny č. 1 územního plánu Všestudy
Firma Unim požádala o změnu územního plánu. Kdo souhlasí s pořízením „Změny č.1 územního plánu Všestudy“?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4. Projednání připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“
Obec jako každoročně obdržela výzvu k připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“
Kdo souhlasí s připojením se obce k této akci?
Pro 5
Proti 2
Zdržel se 0

5. Věcné břemeno pro RWE GasNet, s.r.o.
RWE GasNet, s.r.o. pořádal o zřízení věcného břemene pro „plynárenské zařízení“. Jedná se zřízení a provozování plynárenské zařízení v k.ú. Dušníky nad Vltavou na pozemku parc. č. 286/1 o celkové výměře 6856 m2
Kdo souhlasí se zřízením věcného břemene?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

6. Diskuse

9. Závěr – pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno

Zapsala: Tůmová Jaroslava
Ověřili: Věra Váňová, Ing. Radomír Pedlik

Všestudy 5.3.2012

komentáře

komentáře

1 komentář u „Usnesení a zápis 1/2012

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Změna územního plánu Všestud č. 1

Komentáře nejsou povoleny.