Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2011

rozpocetobce.cz: Všestudy a jejich hospodaření v letech 200-2011Obec Všestudy hospodařila v roce 2011 s přebytkem přesahujícím 2,1 milionu korun, a to přesto, že pokračovala v investicích do infrastruktury – zejména pokračování výstavby chodníků. Ostatně přehledně zpracovaný rozpočet nejen za uplynulý rok, ale od roku 2000 najdete na webu rozpocetobce.cz – rozpočet Všestud.

Prudce (o více než devět milionů korun) vzrostl také objem aktiv obce, který tak dosáhl rekordní hodnoty 35,8 milionu korun.

Závěrečný účet obce za rok 2011 budou zastupitelé schvalovat na svém zasedání 9/7/12.

Dále následují informace (vč. zprávy o přezkoumání hospodaření obce), jak byly 26/6/12 publikovány na oficiálním webu obce.

Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2011
příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
0 Příjmy daňové a nedaňové 2 950 000 5 196 719 5 181 327
339 Ost. činnosti v záležit. kultury, církví,… 0 8 000 7 240
363 Komunální služby a územní rozvoj 0 1 000 1 000
372 Nakládání s odpady 46 000 28 000 19 363
374 Ochrana přírody a krajiny 0 38 000 37 500
435 Služby sociální péče 18 000 18 000 18 000
617 Činnost místní správy 45 000 645 000 622 491
631 Příjmy z finančních operací 68 000 68 000 62 638
Celkem 3 127 000 6 002 719 5 949 558
 
výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
221 Pozemní komunikace 2 010 000 2 036 000 1 867 966
222 Silniční doprava 60 000 60 000 30 335
231 Veřejné vodovody 2 000 2 000 264
232 Odvádění a čištění odpadních vod 180 000 30 000 3 000
311 Školy 180 000 180 000 119 896
331 Kultura 7 000 7 000 6 600
339 Ost. činnosti v záležit. kultury, církví,… 17 000 28 000 27 007
341 Tělovýchova 30 000 30 000 20 794
342 Zájmová činnost a rekreace 3 000 19 000 18 950
363 Komunální služby a územní rozvoj 290 000 180 000 141 427
372 Nakládání s odpady 262 000 277 000 273 257
374 Ochrana přírody a krajiny 311 000 436 000 433 035
435 Služby sociální péče 18 000 18 000 18 000
551 Požární ochrana 15 000 15 000 10 000
611 Zastupitelské orgány 455 000 455 000 444 849
614 Všeobecná vnitřní státní správa 0 1 665 1 665
617 Místní správa 347 000 430 000 371 996
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000 9 000 9 390
632 Pojištění funkčně nespecifikované 6 000 6 000 6 040
640 Ostatní činnosti 0 2 087 2 087
Celkem 4 200 000 4 221 752 3 806 558
 
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) -1 073 000 1 780 967 2 143 001

Hospodaření obce Všestudy skončilo v roce 2011 v přebytku 2 143 ti. Kč.

Přijaté dotace

– účelové poskytnuto vyčerpáno
ÚZ 806 – Komunikace a chodníky 2010 (etapa I+J) 754 168 754 168
ÚZ 806 – Komunikace a chodníky 2011 (etapa H) 1 376 186 1 376 186
ÚZ 98005 – Sčítání lidu 1 665 1 665

 

– neúčelové poskytnuto vyčerpáno
bez ÚZ (souhrnný dotační vztah – výkon státní správy) 49 700 49 700

Zůstatky na bankovních účtech obce

ČS (k 31.12.2011) 115 678
KB (k 31.12.2011) 9 268 125
Celkem prostředky na účtech obce 9 383 803

 

Informace o majetku obce

Zde jsou uvedeny základní informace. Účetní sestavy a závěrečná zpráva o inventarizaci jsou k dispozici na OÚ.

ROZVAHA
v Kč
Název Stav k 1.1.2011 Stav k 31.12.2011 Změna stavu
Dlouhodobý nehmotný majetek 422 400 199 327 -223 073
Dlouhodobý hmotný majetek 11 365 484 17 265 697 5 900 213
Dlouhodobý finanční majetek 6 676 000 6 676 000 0
Zásoby 15 277 7 236 -8 041
Krátkodobé pohledávky 41 930 1 624 297 1 582 367
Dlouhodobé pohledávky 949 430 652 000 -297 430
Krátkodobý finanční majetek 7 240 803 9 383 803 2 143 000
AKTIVA CELKEM 26 711 324 35 808 360 9 097 036
Jmění účetní jednotky 24 928 166 28 928 943 4 000 777
Fondy účetní jednotky 0 0 0
Výsledek hospodaření 1 725 416 5 348 880 3 623 464
Dlouhodobé závazky 0 0 0
Krátkodobé závazky 57 742 1 530 537 1 472 795
PASIVA CELKEM 26 711 324 35 808 360 9 097 036

 

Z přírůstku majetku obce např.:

Zahradní traktor GTH263TWIN 99 740,50
nádoba na posyp 150 l červená 3 ks 14 230,80
KEO – modul majetek 6 780,00
Chodníky etapa H 1 773 607,00
Chodníky etapa G,K – projektová dokumentace 88 108,00
Chodníky etapa G,K – stavební povolení 3 000,00
VO etapa G – stavební povolení 3 250,00

 

Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 (1,9 MB)
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Přílohy
Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2011 v členění dle rozpočtové skladby, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Všechny přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ.

Sestavila: Jaroslava Tůmová – místostarostka

komentáře

komentáře

1 komentář u „Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2011

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Třetí zasedání proběhne 9/7/12

Komentáře nejsou povoleny.