Obec představí návrh územního plánu

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)V pátek 23/7/10 se v 9:00 uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Všestudy veřejné společné projednání návrhu územního plánu obce.

AKTUALIZACE 1/7/10 v 15:45: Veřejné projednání proběhne v rámci Řízení o územním plánu, o kterém bude obec informovat.

Ten vznikl na základě návrhu zadání územního plánu představeného v prosinci 2009 a schváleného na zasedání 22/3/10. Občané si materiál mohou prohlédnout na webu obce, v kanceláři úřadu či u pořizovatelky v termínu od 7/7/10 do 23/8/10. Kterýkoliv občan může do 30 dnů od veřejného jednání podat své připomínky ke konceptu řešení.

Materiál obsahuje následující návrhy pro rozvoj obce:

  • rozšíření plochy bydlení pro cca 50-80 rodinných domků, celkový počet obyvatel by měl vzrůst na přibližně 450 (k 1/1/10 to bylo 310)
  • posílení vybavenosti nadmístního významu – konkrétně pak rozšíření areálu lihovaru pro stavbu předváděcí linky a v jižní části plocha pro chov koní
  • výstavba kanalizace
  • rozšíření ploch zeleně (podél D8, v místě lomu, u hřiště…)

Nepředpokládá se další rozšíření občanské vybavenosti, ani výstavba nových výrobních zařízení.

Struktura obce by měla zůstat zachována, další rozvoj je navržen pouze v jižní části katastru Všestud. Nová výstavba by měla vznikat na volných plochách uvnitř obce s respektem pro současný charakter obce.

Návrh územního plánu též popisuje urbanistický regulativ stanovující podmínky pro případnou výstavbu nových rodinných domů.

Kompletní znění návrhu ÚP je zde ke stažení (pdf, 367 kB).

Následuje oznámení a fotografie, jak byly 29/6/10 publikovány na oficiálním webu obce.

čj.: 226/10
Ve Všestudech dne 28. 6. 2010
Vyřizuje: Ing. arch. Jiří Hánl

OZNÁMENÍ

Obecní úřad Všestudy, příslušný k pořizování Územního plánu Všestud na základě mandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou podle §6 odst. (2) s plněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §50 stavebního zákona termín

společného jednání o návrhu Územního plánu Všestud
které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Všestudy
dne 23. 7. 2010 v 9:00 hod.

Návrh Územního plánu Všestud je vystaven k nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Všestudy na tel. čísle 315 781 185, u pořizovatelky Ing. Renaty Perglerové na tel. čísle 606 380 252 a na www.vsestudy-obec.cz

v termínu od 7. 7. 2010 do 23. 8. 2010 (včetně)

Dotčené orgány mohou uplatnit u pořizovatele svá stanoviska k návrhu Územního plánu Všestud do 30 dnů ode dne společného jednání. Stanoviska vydávají v souladu s odst. 2 § 50 stavebního zákona v platném znění dotčené orgány. K vystavenému návrhu Územního plánu Všestud mohou dotčené orgány vydat své stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních předpisů a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze taková vyjádření, kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na příslušný zákon, jeho ustanovení a odstavec a zdůvodnění tak, aby byl jednoznačně zjistitelný druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky a nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů.
Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své připomínky do 30 dnů ode dne společného jednání.

Ke stanoviskům dotčených orgánů a k připomínkám sousedních obcí uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Stanoviska a připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele: Obecní úřad Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce a určený zastupitel

Následují obrázky (vše jpg), jak byly publikovány na webu obce – vždy vidíte malý náhled (pokud na něj najedete myší, objeví se popis.

výkres širších vztahů

výkres širších vztahů (3,7 MB)

výkres základního členění

výkres základního členění (3,4 MB)

hlavní výkres

hlavní výkres (3,6 MB)

hlavní výkres: detail Dušníky

hlavní výkres: detail Dušníky (4,8 MB)

hlavní výkres: detail Všestudy

hlavní výkres: detail Všestudy (3,1 MB)

výkres VPS

výkres VPS (3,5 MB)

výkres ZPF

výkres ZPF (3,9 MB)

koordinační výkres

koordinační výkres (3,8 MB)

koordinační výkres: detail Dušníky

koordinační výkres: detail Dušníky (3,2 MB)

koordinační výkres: detail Všestudy

koordinační výkres: detail Všestudy (3,7 MB)

komentáře

komentáře

1 komentář u „Obec představí návrh územního plánu

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Návrh územního plánu připraven k veřejnému projednání

Komentáře nejsou povoleny.