Obec vydala svůj územní plán

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)Na veřejném zasedání 27/12/10 (pozvánka) obec Všestudy zveřejnila svůj nový územní plán. Jeho veřejné projednání proběhlo o týden dříve (20/12/10).

DOPLNĚNÍ (30/12/10 ve 12:05): Vydáním územního plánu se tento stává platným.

Vzhledem k rozsahu je možné vidět územní plán v kanceláři starosty na obecním úřadě Všestudy.

Následuje plný text veřejné vyhlášky, jak byla 29/12/10 publikována na oficiálním webu obce.

OBEC VŠESTUDY
Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy, tel.: 315 781 185, IČ 00237311

čj.: 502/2010

Ve Všestudech dne 27.12.2010

Vyřizuje: Ing. arch. Jiří Hánl

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy č. 1/2010, kterým se vydává Územní plán Všestud

Zastupitelstvo obce Všestudy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona usnesením zastupitelstva obce č. 8 ze dne 27. 12. 2010.

vydává Územního plánu Všestud,

který je vytvořen jako reálně naplnitelný a cíleně reagující na místní problematiku v současných podmínkách.

Územní plán Všestud je rozdělen do dvou částí:

I. Územní plán se skládá z textové a z grafické části. Grafickou část tvoří:
03. Výkres základního členění v měřítku 1:5000
04. Hlavní výkres v měřítku 1:5000
05. Hlavní výkres – detail 01 v měřítku 1:5000
06. Hlavní výkres – detail 02 v měřítku 1:5000
07. Výkres veřejně prospěšných staveb v měřítku 1:5000

II. Odůvodnění obsahuje textovou i grafickou část. Grafickou část tvoří:
02. Výkres širších vztahů v měřítku 1:20000
08. Výkres předpokládaných záborů ZPF v měřítku 1:5000
09. Koordinační výkres v měřítku 1:5000
10. Koordinační výkres – detail 01 v měřítku 1:5000
11. Koordinační výkres – detail 02 v měřítku 1:5000

Jelikož není možné dokument vzhledem k jeho rozsahu vyvěsit na úřední desce v celém jeho rozsahu, je úplné znění Územního plánu Všestud k nahlédnutí:
• u pořizovatele, tj. na Obecním úřadě Všestudy v kanceláři starosty
• veřejná vyhláška je současně zveřejněna v elektronické podobě po dobu 15-ti dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce pořizovatele, na internetové adrese www.vsestudy-obec.cz

Poučení
Proti Územnímu plánu Všestud vydávanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., Správní řád).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, tj.: 13.1.2011

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

Vyvěšeno dne: 29.12.2010
Sejmuto dne: 13.1.2011

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Obec vydala svůj územní plán

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení a zápis 8/2010

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Změna územního plánu Všestud č. 1

Komentáře nejsou povoleny.