Zmizí uschlé stromy a další udělají místo chodníku

uschlý strom označený k pokáceníVe Všestudech přibývá chodníků, které lidem usnadňují bezpečný průchod obcí. Nyní se realizuje jedna z nejnáročnějších fází výstavby – chodník směrem od silnice k Červenému mlýnu na náves. Ten bude dále pokračovat podél silnice směrem k Veltrusům. Protože není možné ubrat prostor silnici, musí chodníku ustoupit některé stromy rostoucí v těsné blízkosti vozovky. Spolu s nimi zmizí také uschlé stromy, které byly označeny v létě. Celkem tak bude pokáceno 32 stromů. Obec namísto nich zasadí stejný počet nových stromů. Dále se tak rozšíří aleje, které obecní úřad postupně realizuje a rozšiřuje ve svém katastru.

Dále v článku najdete rozhodnutí obce týkající se kácení těchto dřevin, jak bylo publikováno na oficiálním webu obce.


nový chodník ve Všestudech směrem na návesNíže následuje plné znění rozhodnutí:

OBECNÍ ÚŘAD Všestudy

Č.j.: Vyřizuje: ing. arch. Jiří Hánl Ve Všestudech dne 1.11.2007

R O Z H O D N U T Í
Obecní úřad Všestudy, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), posoudil žádost (označit subjekt, který žádost podal) ing. Luboš Lanc ze dne 31. 10. 2007 o vydání povolení ke kácení 32 ks stromů na pozemku p. č. 79/3,261/1,261/6,261/8,261/9,261/11,261/12,261/14, v katastrálním území Všestudy a po provedeném správním řízení podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:

A.
Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y)
p o v o l u j e
pokácení (počet, druh, obvod kmene, plocha keřů v m2)32 ks , akát, jírovec maďal..

od 60 do 200 cm ve Všestudech na pozemku p.č. 79/3,261/1,261/6,261/8,261/9,261/11,261/12,261/14 v k. ú. Všestudy

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj.od 1. 10. do 31. 3.
2) Kácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
3) Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
4) Kácení bude provedeno nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5) Vydává-li se povolení ke kácení pro účely výstavby, terénních úprav nebo provedení jiných zvláštních činností: Kácení lze provést až po nabytí právní moci
– stavebního povolení na stavbu (specifikovat) ………………………………………………..
– jiného rozhodnutí podle zvláštních předpisů (specifikovat jakého).

B.
Podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu 32 ks dřevin druhu místní dřeviny (lípa,javor,dub,olše) o velkosti minimálně 6-8 cm (obvod kmene ). na pozemku p. č. dtto v k.ú. Všestudy, který je ve vlastnictví
* žadatele
* jiného vlastníka, pokud ten prokazatelně s náhradní výsadbou na svém pozemku souhlasí.

Termín náhradní výsadby je stanoven nejpozději do 31. 12. 2008

Žadatel je povinen zajistit následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (např. pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).

O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad …………..… nejpozději do 14 dní od její realizace.

Odůvodnění:
V odůvodnění je třeba zhodnotit funkční a estetický význam dřevin

Dřeviny jsou proschlé a hrozí nebezpečí pádu na volně přístupné plochy a do silnice III. třídy

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 81 správního řádu, odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, písemným podáním (v potřebném počtu stejnopisů viz § 82 odst. 2 správního řádu) učiněným u Obecního úřadu …………………

Ing. arch. Jiří Hánl – starosta obce Všestudy

Obdrží na dodejku účastníci řízení:
žadatel (každý ze spoluvlastníků zvlášť)
jiný účastník řízení, např. občanské sdružení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice rozhodnutí a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.