Usnesení 3/2008 a zápis 3/2008

zasedající zastupitelé obce VšestudyPo dokončení rekonstrukce jednací části obecního úřadu se veřejné zasedání zastupitelů obce Všestudy dne 20/8/08 opět konalo v zasedací místnosti v budově úřadu a přišlo je sledovat 12 občanů.

Zastupitelé schválili změnu ve finančním výboru obce, jehož novou členkou se stala Vladimíra Johanidesová. Nahradila tak Moniku Petřinovou, která je zaměstnána jako účetní obce, a proto nemůže být zároveň členkou finančního výboru. Kromě toho zastupitelé schválili provozní řád dětského hřiště, které by mělo být dokončené v září 2008. Stejně tak se přítomní občané dozvěděli, že dvě dokončené ulice přišly obec na 2,372 milionu korun, z čehož 300 tisíc činila dotace Středočeského kraje.

Následuje usnesení a zápis, jak byly dne 29/8/08 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 3-2008
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.8.2008

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ s doplněním finančního výboru p. Vladimírou Johanidesovou
2/ s provozním řádem dětského hřiště
3/ s přijetím sponzorského daru od firmy UNIM a AGEKO
4/ s obdarováním TJ Sokol Všestudy stojanem na kola

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

Ve Všestudech
20.8.2008

Zápis č. 3-2008
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.8.2008 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing.arch.Hánl Jiří, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard ,Šulc František.
Ing. Luboš Lanc – omluven

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:

1/Zahájení
2/Doplnění finančního výboru
3/Schválení provozního řádu dětského hřiště
4/Informace o dokončení obytných zón v ulicích et. D+E
5/Různé
6/Diskuze
7/Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje, aby bylo do programu zařazeno odsouhlasení
a) přijetí sponzorského daru od fy. UNIM a AGEKO
b) sponzorský dar obce pro TJ Sokol Všestudy. Kdo souhlasí s tímto návrhem ?
Pro 5
Proti 1
Zdržel se 0

Navržená změna byla odsouhlasena a bude zařazena jako bod 4, ostatní body se posunou.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a sl.Věru Váňovou . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byly zvoleny paní Hana Pavlinská a sl.Věra Váňová

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Doplnění finančního výboru
Vzhledem ke skutečnosti, že paní Monika Petřinová je v současné době zaměstnána jako účetní obce nemůže být zároveň členkou finančního výboru. Na její místo je navržena paní Vladimíra Johanidesová. Má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak a bylo hlasováno
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 1

ZO souhlasí, aby paní Vladimíra Johanidesová doplnila stav členů finančního výboru.

Finanční výbor bude dále pracovat v tomto složení: Váňová Věra-předsedkyně, Vladimíra Johanidesová a Karel Šimek-členové

3/ Schválení provozního řádu dětského hřiště
Členové zastupitelstva byli seznámeni s návrhem provozního řádu dětského hřiště. Občané se s ním mohli seznámit na úřední desce.

Má někdo návrh na doplnění nebo úpravu tohoto řádu ?

Není tomu tak a bylo hlasováno
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Provozní řád dětského hřiště byl schválen

4/ Sponzorský dar
Při výstavbě dětského hřiště provedla firma UNIM a AGEKO práce v tomto rozsahu a ocenění (viz.příloha). Firma UNIM a AGEKO nabízí obci touto formou sponzorský dar v celkové výši 22.496,50

Kdo souhlasí s přijetím tohoto sponzorského daru ?
Pro 5
Proti 1
Zdržel se 0

Sponzorský dar od fy UNIM a AGEKO byl přijat

Kdo souhlasí s darováním stojanu na kola TJ Sokol Všestudy v hodnotě 4.522,-
Pro 5
Proti 1
Zdržel se 0

Stojan na kola bude darován TJ Sokol Všestudy

5/ Informace o dokončení obytných zón v ulicích et. D+E
Pan starosta podal informace o dokončení obytných zón. Zároveň informoval o průběhu výstavby dětského hřiště. Dětské hřiště je v podstatě dokončeno, zbývají pouze zednické práce a osazení vrat. Vrata sponzorsky vyrobí dodá pan Josef Jelínek jen za úhradu materiálu.

Oficiální otevření hřiště je plánováno zhruba na první polovinu září a bude včas oznámeno.

Obec získala na dětské hřiště dotaci 250.000,- Kč a na chodníky 300.000,- Kč

6/ Různé

7/ Diskuze
p. H. Šarochová – kolik stály nové ulice?
p.starosta – cca 2.372.000,- Kč

p.Kadeřábek – jsou nějaké nové informace zda v bývalé sušárně bude biolihovar, či nikoliv?
p.starosta – oficiální informace nemáme

p. H.Šarochová – informovala o názorech ostatních občanů i náhodných návštěvníků obce o
pozitivním hodnocení vzhledu a úpravy obce.

8/ Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová v.r.
Ověřovatelé: Hana Pavlinská, Věra Váňová v.r.

komentáře

komentáře

1 komentář u „Usnesení 3/2008 a zápis 3/2008

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Provozní řád dětského hřiště

Komentáře nejsou povoleny.