Obec potřebuje pro kanalizaci dohody s majiteli domů

plastové odpadní potrubíVe Všestudech se připravuje projekt kanalizace, o kterém zastupitelé zevrubně informovali na zasedání 31/8/09. K přípravě projektu sloužícího mimo jiné i k žádosti o dotace na realizaci kanalizace potřebují podepsané dohody s vlastníky nemovitostí v obci.

Ti se mají dostavit k podpisu v neděli 29/11/09 do hostince U Přemysla, a to ve 14:00 hod. majitelé nemovitostí s č. p . 1-34, od 16:00 majitelé č. p. 35-70 a od 18:00 pak majitelé č. p. 71-106. Je třeba, aby za danou nemovitost dohodu podepsali všichni majitelé (případně zástupce s ověřenou plnou mocí). Jedině tak je možné danou nemovitost do projektu zahrnout. Náhradní termín je pak v pondělí 30/11/09 a ve středu 2/12/09 mezi 17 a 20. hod. Majitelé domů ve Všestudech už dostali leták s touto informací do schránky.

Všichni, kdo se do projektu včas zapojí, ušetří na vybudování přípojky, která je přijde pouze na pětitisícový poplatek a několikatisícové dodatečné náklady. Obec zaplatí větší část celé investice v částce téměř 60 tisíc na přípojku. Kdo se bude chtít připojit později, bude muset uhradit kompletní náklady související s přípojkou – viz informace z konce července.

Následuje podrobnější informace, jak byla 23/11/09 publikována na oficiálním webu.


K A N A L I Z A C E

V souvislosti s avizovanou připravovanou akcí: tlaková kanalizace obce Všestudy, Vás vyzýváme k účasti na podepsání „Dohod s vlastníky nemovitostí o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu“, která je nezbytná k dokončení projektových prací na umístění čerpací stanice a výtlaku z čerpací stanice pro každou nemovitost.

Upozornění: Majitelé nemovitostí, kteří dohodu nepodepíší, nebudou moci být zahrnuti do zpracovávaného projektu (viz. informační leták z 08/2009)

Podepisování bude probíhat
V neděli 29.11.2009 na sále Hostince u Přemysla, a to po etapách dle čísel popisných.
Majitelé čp. 1 – čp. 34 od 14:00 hodin
Majitelé čp. 35 – čp. 70 od 16:00 hodin
Majitelé čp. 71 – čp. 106 od 18:00 hodin

Majitelé, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit ve výše uvedeném termínu, mohou dohody podepsat na obecním úřadu ve Všestudech v úředních hodinách ve dnech:

pondělí 30.11.2009 od 17:00 do 20:00
nebo středa 2.12.2009 od 17:00 do 20:00

Příloha: vzor dohody- „Dohoda s vlastníky nemovitostí o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu“

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Ve Všestudech 11.11.2009

Toto se týká všech vlastníků a spoluvlastníků jednotlivých nemovitostí včetně pozemků, na kterých se předpokládá umístění domovní čerpací jímky tlakové kanalizace viz. přiložený seznam vlastníků
pozn. administrátora webu vsestudy.cz: Tento seznam obsahující jména a adresy zde s ohledem na ochranu osobních údajů nepublikujeme.

K podpisu je nutný občanský průkaz

Vzor dohody

D O H O D A

s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu

Dnešního dne, měsíce a roku _____________ u z a v í r a j í
Jméno a příjmení _______
Bydliště ______
Datum narození _____________ číslo OP _____
(dále jen vlastník)

a
Obec Všestudy
se sídlem Obecní úřad Všestudy čp. 7, 277 46 Veltrusy
Zastoupená Ing. arch. Jiřím Hánlem, starostou obce
IČ: 00237311
(dále jen investor)

ve smyslu § 86, odst. 2., písm. a) nebo § 110, odst. 2., písm. a) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
tuto dohodu o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu

I.
Vlastník prohlašuje, že má ve svém vlastnictví pozemek(y) parc.č. _____________ v k.ú. Všestudy u Veltrus, v obci Všestudy, okres Mělník. Vlastník dále prohlašuje, že vlastnictví pozemku(ů) ke dni uzavření této smlouvy nepozbyl.

Nemovitost(i) je (jsou) zapsána(y) v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Mělníku a to na LV _____________ pro obec Všestudy a k.ú. Všestudy u Veltrus.

Investor prohlašuje, že dle projektové dokumentace je mimo jiné investorem stavby:
Všestudy – tlaková kanalizace
– čerpací stanice a výtlak z čerpací stanice pro čp._____
(dále jen vodní dílo)

II.
Vodní dílo je zřizováno a provozováno ve veřejném zájmu § 1, odst. 2, zákona č. 274/2001 Sb.

III.
Vlastník nemovitosti prohlašuje, že tímto vydává investorovi souhlas vlastníka s umístěním a zřízením vodního díla na dotčeném(ých) pozemku(cích) za účelem vydání územního rozhodnutí a /nebo/ stavebního povolení.

Vlastník nemovitosti souhlasí, aby tato dohoda byla podkladem pro správní řízení (územní řízení a / nebo stavební řízení) jako souhlas vlastníka pozemku s umístěním vodního díla a / nebo jako doklad, jímž stavebník prokazuje k dotčenému(ým) pozemku(ům) jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku(cích) vodní dílo, změnu stavby či udržovací práce na ní podle projektové dokumentace citované v čl. I. této dohody (ve smyslu § 86, odst. 2, písm. a), nebo § 110, odst. 2 písm. a) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).

IV.
V souvislosti se zřizováním a provozem vodního díla (§ 7 , odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb.) vzniká investorovi oprávnění zřídit vodní dílo a vstupovat na vymezenou část nemovitosti (manipulační pruh).

V.
Investor, případně zhotovitel vodního díla se zavazují, že při zřizování, provozu, opravách a údržbě vodního díla budou co nejvíce šetřit práva vlastníků nemovitosti a vstup na tyto nemovitosti jim předem oznámí vyjma havárie vodního díla, kde oznámení bude učiněno dodatečně. Investor případně zhotovitel se zavazují, že po skončení prací uvedou nemovitost do předchozího stavu na vlastní náklady. Vznikne-li vlastníku nemovitosti škoda nebo jiná majetková újma způsobená v důsledku činností uvedených v článku IV. této dohody, investor vlastníkům nemovitosti tuto újmu uhradí. V případě rozporů bude výše způsobené újmy stanovena znaleckým posudkem.

VI.
Vlastník nemovitosti bere na vědomí, že na vodní dílo se vztahuje ochranné pásmo, kterým se rozumí prostor v jeho bezprostřední blízkosti určený k zajištění jeho provozuschopnosti a které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí výtlaku z čerpací stanice na každou stranu 1,5 m (§ 23, odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb.)

Toto ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu vodního díla, k ochraně života, zdraví a majetku osob. V souladu s § 23, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb. lze v ochranném pásmu vodního díla provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k potrubí výtlaku z čerpací stanice nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky odpadu a terénní úpravy jen s písemným souhlasem investora .

VII.
V případě, že vodní dílo nebude z jakýchkoliv důvodů realizováno nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky dle této dohody vázáni.

VIII.
Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou účastníků a to formou písemného dodatku k této dohodě.

Práva a povinnosti plynoucí z této dohody jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků dohody, přičemž jsou účastníci této dohody vázáni touto dohodou okamžikem jejího podpisu.

Účastníci dohody prohlašují, že tato dohoda byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků .

vlastník
V ___________ dne _______ 2009

investor
Ve Všestudech dne _______ 2009

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice oznámení se štítky , a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.