Usnesení 2/2010 a zápis 2/2010

ÚP VšestudyZastupitelé na svém zasedání 22/3/10 schválili návrh zadání územního plánu. Z toho důvodu byla jednání všech sedmi zastupitelů obce Všestudy vedle pěti občanů přítomna také Renata Perglerová, která obec ve věci tvorby územního plánu zastupuje – viz článek z prosince 2009.

Zastupitelé také odsouhlasili řadu věcných břemen, z nichž některá probíhají kvůli připravované výstavbě 32 rodinných domů v lokalitě Všestudy Nad Parkem. Jejich výstavbu chystá firma H+P stav s.r.o., jejímiž majiteli jsou rovným dílem starosta obce Všestudy Jiří Hánl a Jaromír Pavliš. První a zatím poslední zmínka o této firmě se objevila na jednání zastupitelstva v červnu 2008

Obec chce také za cenu 1 Kč/m2/rok nabídnout pozemek č. 265 dle PK o výměře 1.381 m2, kde byl ukončen nájem.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 31/3/10 publikovány na oficiálním webu obce. Ještě se pokusíme doplnit inventarizační seznam a smlouvu o spolupráci obce s hasiči JSDH Veltrusy, na něž zápis odkazuje.

Usnesení 2-2010

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 22.3.2010

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o projednání zadání Územního plánu Všestud.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje upravené zadání Územního plánu Všestud podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/ /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – viz příloha tohoto usnesení.

3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zabezpečit zpracování návrhu Územního plánu Všestud v souladu se schváleným zadáním.

4. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce předat schválené zadání Územního plánu Všestud v jednom vyhotovení zpracovateli návrhu Územního plánu Všestud.

5. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje registrační list Územního plánu Všestud za etapu zadání na vklad do evidence územně plánovací činnosti.

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o provedené inventarizaci

7. Zastupitelstvo obce schvaluje věcná břemena pro :
a/ Všestudy – Veltrusy (pozemky pro vedení kanalizačního řadu)
b/ Všestudy – NPÚ (pozemky pro vedení kanalizačního řadu)
c/ Všestudy – ČEZ distribuce ( vedení kabelu NN z nové trafostanice v rámci výstavby 32 RD v lokalitě Všestudy – Nad Parkem)
d/ Všestudy – RWE ( napojení plynovodního řadu na stávající plynovod v rámci výstavby 32 RD v lokalitě Všestudy – Nad Parkem)

8. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o spolupráci mezi obcí a JSDH Veltrusy

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 22. 3. 2010

Zápis č. 2-2010

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 22.3.2010 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František, Ing. Zeman Eduard
Hosté: Ing. Perglerová – vykonávající pořizovatelskou činnost při pořízení ÚP Všestudy
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2010. Vzhledem k důležitosti „schválení návrhu zadání ÚP Všestud“ , bylo toto řádně vyvěšeno na úřední desce dne 8.3.2010.
Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu pana Františka Šulce a Ing. Eduarda Zemana. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni pan František Šulc a Ing. Eduard Zeman.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání navrhuji tento program:
1/ Zahájení
2/ Schválení návrhu zadání ÚP Všestud
3/ Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2009
4/ Odsouhlasení smluv na zřízení věcného břemene
5/ Záměr pronajmout obecní pozemek
6/ Smlouva s Sborem dobrovolných hasičů města Veltrusy
7/ Diskuze
8/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Návrh zadání ÚP Všestudy
Zastupitelstvu obce bylo předloženo upravené Zadání nového ÚP Všestud , které bylo upraveno na základě vyjádření jednotlivých dotčených orgánů, sousedních obcí a ostatních organizací. Ostatní požadavky budou přiměřeně zapracovány do návrhu Územního plánu Všestud tak,jak vyplývá ze stavebního zákona.

Má někdo z přítomných dotaz k danému tématu ?

Kdo souhlasí s návrhem zadání ÚP Všestud tak jak byl navržen? (viz. příloha)
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Zpráva o provedené inventarizaci
V měsíci prosinci 2009 a lednu 2010 byla provedena inventarizace majetku obce /viz.příloha/

4/ Věcná břemena
a/ Všestudy – Veltrusy (pozemky pro vedení kanalizačního řadu)
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

b/ Všestudy – NPÚ (pozemky pro vedení kanalizačního řadu)
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

c/ Všestudy – ČEZ distribuce ( vedení kabelu NN z nové trafostanice v rámci
výstavby 32 RD v lokalitě Všestudy – Nad Parkem)
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

d/ Všestudy – RWE ( napojení plynovodního řadu na stávající plynovod v rámci výstavby 32 RD v lokalitě Všestudy – Nad Parkem)
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5/ Záměr pronajmout pozemek
Na obecním pozemku č. 265 dle PK , o výměře 1.381 m2 byl ukončen pronájem . Obec navrhuje zveřejnit záměr na pronájem tohoto pozemku, za cenu obvyklou, tj. 1,- Kč/m2/rok

Kdo souhlasí se záměrem pronajmout tento pozemek ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

6/ Smlouva s “JSHD“ města Veltrusy
Vzhledem k povinnosti obce zajistit protipožární ochranu v obci, byla sepsána smlouva o spolupráci mezi obcí a JSDH Veltrusy v tomto znění: (viz.příloha). Kdo souhlasí s podepsáním smlouvy, tak jak je navrženo?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

7/ Diskuze
Ing.Eduard Zeman informoval přítomné o úspěšně provedené demolici bývalého statku pana Vojtěchovského v Dušníkách nad Vltavou. Zdůraznil, že během akce nedošlo k žádnému poškození na sousedních pozemcích a porostech.
Starosta obce informoval o dohodě s panem Jaromírem Pavlišem ohledně bezúplatného pronájmu sálu v hodnotě 1.000,- Kč pro pořádání Dětského karnevalu a Maškarního bálu dne 13.3.2010. Obě akce zajišťovala obec.

8/ Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání

Zapsala: Tůmová Jaroslava
Ověřili: František Šulc
Ing. Eduard Zeman

Všestudy 22.3.2010

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Usnesení 2/2010 a zápis 2/2010

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Obec nabízí k pronájmu pozemek za 1 Kč/m2

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Obec představí návrh územního plánu

Komentáře nejsou povoleny.