Usnesení 6/2010 a zápis 6/2010

zastupitelé Všestud jednajíAby obec mohla čerpat získanou dotaci, musí obec formálně vše stvrdit podle požadavků Středočeského kraje – proto byla hlavním bodem jednání zastupitelů svolaného na 16/8/10 právě dotace z programu FROM.

Kromě toho zastupitelé ještě schválili darovací smlouvy zajišťující pobyt jedné občanky obce v domě s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou, kam si sama přála se kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu přestěhovat. Transakce obec nestojí žádné prostředky. Kromě toho starosta obce Jiří Hánl ještě informoval o chystané výstavbě chodníků (která v tomto týdnu začala) a o plánech na další rozvoj obce. Zasedání přihlíželi čtyři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 23/8/10 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 6-2010

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 16.8.2010

Zastupitelstvo obce

I. Souhlasí
S přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2010 ve výši 1.553.877,- Kč.

II. Pověřuje
Starostu obce Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem a uzavřením smlouvy se Středočeským krajem na dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2010 ve výši 1.553.877,- Kč.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 16.8.2010

Zápis č. 6-2010
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 16.8.2010 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Šulc František, Ing. Zeman Eduard.
Omluvena: Věra Váňová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
Vzhledem ke skutečnosti, že byla zpochybněna řádnost oznámení předchozího zasedání zastupitelstva, bylo potřeba svolat nové zasedání, toto bylo řádně oznámeno na úřední desce.

Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a ing. Eduarda Zemana. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a ing. Eduard Zeman
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Návrh na usnesení – Přijetí dotace z rozpočtu Stř.kr. – FROM 2010
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr

Má někdo jiný návrh?
Paní Jaroslava Tůmová navrhuje zařadit do dnešního programu schválení smlouvy mezi obcí Všestudy a Městem Kralupy nad Vltavou a zároveň schválení darovací smlouvy mezi obcí Všestudy a paní Petrou Kuchařovou Guttenbergerovou.

Kdo souhlasí s takto upraveným programem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Návrh na usnesení – Dotace z rozpočtu Stř.kr. – FROM 2010
Žádost o dotaci ve výši 1.553.877,- Kč na opravu chodníků od Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2010 byla schválena. Podpisem smlouvy navrhujeme pověřit starostu obce Ing. arch. Jiřího Hánla.

Kdo souhlasí s přijetím této dotace a s pověřením starosty Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem smlouvy ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Smlouvy
Paní Věra Tůmová, bytem Všestudy čp. 26, požádala na základě zhoršeného zdravotní stavu o umístění do Domu s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou. Projednání případně schválení její žádosti je podmíněno smlouvou mezi obcí Všestudy a městem Kralupy n.Vlt, ve které se obec Všestudy jako objednatel zavazuje k úhradě příspěvku ve výši 1.500,- Kč měsíčně.
Zároveň se paní Petra Kuchařová Guttenbergerová (vnučka paní Tůmové) smluvně zaváže „darovací smlouvou“ obdarovat obec Všestudy za účelem úhrady socialních služeb ve stejné výši tj. 1.500,- Kč měsíčně.
Kdo souhlasí s uzavřením výše navržených smluv a s pověřením starosty Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem těchto smluv ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

4/ Různé

5/ Diskuze
p.Kadeřábek- dne 4.9.2010 proběhne u obecního úřadu tzv. „Žabincový prolog“. Potřebovali bychom opět připojení na el.proud.
p. starosta – bereme na vědomí připojení od 13:30 do 16:00 a zároveň zpřístupnění WC

p.Trojanová – nechtěla by paní Tůmová raději umístit do Červeného mlýna DD zde v obci ?
p.Tůmová Jaroslava – s paní Tůmovu Věrou bylo několikráte jednáno, a toto řešení bylo zvoleno na její výslovné přání.

6/ Závěr – pan starosta poděkoval za účast a VZ bylo ukončeno

Zapsala: Tůmová Jaroslava
Ověřili: Hana Pavlinská
Ing. Eduard Zeman

Všestudy 16.8.2010

komentáře

komentáře

1 komentář u „Usnesení 6/2010 a zápis 6/2010

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Akce chodníky: začalo stavební řízení

Komentáře nejsou povoleny.