Dušnický katastr se dočká digitalizace

logo ČÚZKKatastr obce Dušníky nad Vltavou se dočká digitalizace už v nejbližších letech. Podle oznámení mělnického katastrálního úřadu proběhne částečná revize katastru nemovitostí. Ta by měla skončit nejpozději do konce roku 2015. Proběhne také obnova katastrálního operátu, kdy se geodetické informace (zatím pouze skenované) převedou do digitální podoby. Přitom může dojít k označení pozemků novými čísly, aby se předešlo duplicitám. Těmito operacemi nebudou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. Nový obnovený katastrální operát bude následně po dobu nejméně deseti dnů vyložen v obci k veřejnému nahlédnutí. O vyložení přitom musí obec informovat nejméně 30 dnů předem.

Digitalizace katastrálních map probíhá v celé České republice už několik let. Prioritu měla města a větší obce. Dnes je digitalizováno zhruba 60 procent území České republiky, na konci roku 2011 to přitom bylo 53 procent. Nedigitalizovaná území jsou v katastru nyní zanesena v podobě naskenovaných map, které však neumožňují zobrazit prostřednictvím internetu aktuální stav katastru. Celkem je v Česku 13 027 katastrálních území.  Digitalizace všech katastrů by měla skončit v roce 2017.

Následuje plné znění obou oznámení, jak byla dne 29/2/12 publikována na oficiálním webu obce.

OZNÁMENÍ
o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Obec Všestudy podle ustanoveni § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti české republiky (katastrálni zákon), ve zněni pozdéjšich předpisů, oznamuje na základě sděleni Katastrálniho úřadu pro Stiedočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělnik (dále jen „katastrálni úřad“) č.j. 00-8/2012-206, že v katastrálním území Dušniky nad Vltavou obce Všestudy bude dne 16. 2. 2012 zahájena

částečná revize katastru nemovitosti

a potrvá přibližné do 31. 12. 2015.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálnim území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývajici z ustanoveni § 10 odst. 1 katastrálniho zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálniho úřadu jednání nebo na toto jednáni vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnimu úřadu změny údajů katastru týkajici se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládaji přislušné státni orgány přimo k zápisu do katastru nemovitosti,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednáni se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v dobé revize možné na katastrálnim úiadě na adrese: Mladoboleslavská 3671, Mělník 276 01, vždy v pracovnich dnech od 8.00 do 14.00 hodin, s výjimkou pátku nebo na telefonnim čísle 315636311.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru pisemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitosti se upozorňuji, aby při revizi splnili své vyše uvedené povinnosti, pokud se tak již dřive nestalo.

Zaměstnanci katastrálniho úřadu a jejich pomocni pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměiictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů oprávněni po oznámeni vstupovat a vjiždét v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávněni ke vstupu na nemovitost prokazuji služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdravi, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původniho stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodařeni a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozim upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastni náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využivání značek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístěni měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodi, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován.

Podpis a razítko:
Oznámeni vyvěšeno dne: 22/2/2012
Oznameni sňato dne:

OZNÁMENÍ
o obnově katastrálniho operátu přepracovánim souboru geodetickych informací do digitální podoby

Obec Všestudy podle ustanoveni § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších piedpisů,

vyhlašuje

na základě oznámeni Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mélnik (dále jen „katastrální úřad“) č.j. 00-8/2012-206, že v katastrálním území Dušníky nad Vltavou obce Všestudy bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitálni podoby (dále jen „obnova katastrálního operátu“).

Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě.

Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. Vlastníci nemovitosti a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“ ) se upozorňují na tato ustanovení katastrálniho zákona:

1) Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu (§ 14
katastrálního zákona).

2) Při obnově katastrálního operátu se
a) doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistuji a jsou sloučeny do větších půdnich celků, a to podle zobrazení v mapách bývalého pozemkového katastru (§ 13 katastrálního zákona); přitom se tyto parcely zpravidla označují novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel,
b) v souboru popisných informací při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl mezi dosud evidovanou výměrou a výměrou určenou z grafického počítačového souboru překračující mezní odchylku stanovenou v bodu 14.9 přílohy katastrální vyhlášky, v ostatních případech se zavedou výměry určené z grafického počitačového souboru digitalizované katastrální mapy; výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 20 katastrálního zákona).

3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v
obci k veřejnému nahlédnutí (§ 16 odst. 1 katastrálního zákona).

4) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálniho operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad. Vlastníkům, kteří nemaji v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru nemovitostí (§ 16 odst. 2 katastrálního zákona).

5) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálniho operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálniho operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona).

6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a
katastrálnímu inspektorátu v Praze (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona).

7) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocné rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrálni úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).

8 ) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

Podpis a razitko:
Oznámeni vyvěšeno dne: 22/2/2012
Oznámeni sňato dne:

komentáře

komentáře