Usnesení a zápis 2/2012

budova obecního úřadu VšestudyZhotovitele pro dvě investiční akce v celkové hodnotě přesahující deset milionů korun schválili na svém posledním zasedání dne 7/5/12 zastupitelé obce Všestudy. Pokračování výstavby chodníků (etapa G+K) tak za 3,7 milionu korun zajišťuje firma Fabrealstav. Budování kanalizace v obci zahajuje výstavbou výtlaku v hodnotě 6,4 milionu korun firma FK Bau. Zastupitelé současně odsouhlasili příjem dotací v celkové výši téměř 7,8 milionu korun, které z větší části pokryjí zmíněné investice.

Obec zatím nezveřejnila zápis z tohoto zasedání.

Následuje usnesení, jak bylo 26/6/12 publikováno na oficiálním webu obce.

Dne 18/10/12 byl do článku doplněn i zápis, který obec zveřejnila 17/10/12.

Usnesení č. 2-2012

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 7.5.2012

1. Zastupitelstvo obce schvaluje za zhotovitele akce „Chodníky etapa G+K“ firmu Fabrealstav za cenu 3.684.047,- Kč. Zároveň pověřuje starostu ing. arch. Jiřího Hánla podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje za zhotovitele akce „Všestudy-výtlak V1“ firmu FK Bau a.s. za cenu 6.374.179,- Kč. Zároveň pověřuje starostu ing. arch. Jiřího Hánla podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.

3. Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene na stavbu přenosové soustavy „Vedení 400kV V410/419 Vyškov-Čechy střed“ pro firmu ČEPS, a.s. , na pozemcích KN 360/1 o výměře 3.268 m2 a KN 367/1 o výměře 4.064 m2 za jednorázovou náhradu ve výši 4.240,- Kč

4. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 4.000.000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu ing. arch. Jiřího Hánla podpisem smlouvy.

5. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 3.758.000,- Kč . Zároveň pověřuje starostu ing. arch. Jiřího Hánla podpisem smlouvy.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 (viz. příloha)

7. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, a. s. na pozemku p.č. 372 v k.ú. Všestudy – KNN pro Nár. památkový Ústav.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
7.5.2012

Zápis byl do tohoto článku doplněn 18/10/12, obec jej totiž zveřejnila až 17/10/12.

Zápis č. 2-2012
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 7.5.2012 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská,Ing. Radomír Pedlik, Karel Šimek,Jaroslava Tůmová, Věra Váňová
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu pana Jaroslava Horáka a Karla Šimka. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni pan Jaroslav Horák a Karel Šimek. Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení výběru firmy na zhotovení akce „Chodníky etapa G+K“
3. Odsouhlasení výběru firmy na zhotovení akce „Kanalizace-výtlak V1“
4. Odsouhlasení věcného břemene pro firmu ČEPS, a.s. zastoupenou firmou NOSTA-HERTZ
5. Diskuse
6. Závěr

Má někdo jiný návrh ?
P. Tůmová navrhuje doplnit program o:
a) odsouhlasení přijmutí dotace Všestudy – kanalizace, výtlak „V1“
b) odsouhlasení přijmutí dotace Chodníky Všestudy et. G + K
c) rozpočtové opatření č. 1
d) schválení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.

Kdo souhlasí se zařazením těchto bodů do dnešního programu ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2. Výběr firmy na zhotovení akce „Chodníky etapa G+K“
Výběrová komise vyhodnotila nabídky firem:
Stavby Dlouhý, s.r.o. 4.238.084,30
Šnajdr stavby Mělník, s.r.o. 4.108.327,-
Fabrealstav s.r.o. 3.684.047,-
Červenka Bohumil – BČ, s.r.o. 4.025.145,32
Inpros Praha, v.o.s. 3.699.391,20
Výběrová komise doporučuje vybrat firmu Fabrealstav za cenu 3.684.047,-
Zároveň navrhuje pověřit podpisem smlouvy o dílo starostu Ing.arch.Jiřího Hánla.

Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3. Výběr firmy na zhotovení akce „Všestudy-výtlak V1“
Výběrová komise vyhodnotila nabídky firem:
FK Bau a.s. 6.374.179
Ing. Pavel Pelán 6.592.714
Kabát-stavby, s.r.o. 6.999.412
J.L.T. stavební společnost, spol. s.r.o. 7.347.018
Výběrová komise doporučuje vybrat firmu FK Bau a.s. za cenu 6.374.179,-
Zároveň navrhuje pověřit podpisem smlouvy o dílo starostu Ing.arch.Jiřího Hánla

Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4. Schválení věcného břemene pro firmu ČEPS, a.s. zastoupenou firmou NOSTA-HERTZ
Firma NOSTA-HERTZ spol. s r.o. je pověřena investorem ČEPS, a.s. přípravou stavby přenosové soustavy „Vedení 400kV V410/419 Vyškov- Čechy střed“ mimo jiné i v oblasti majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených touto stavbou. Jedná se o pozemky p.č. : KN 360/1 o výměře 3 268 m2 a KN 367/1 o výměře 4 064 m2
Za jednorázovou náhradu ve výši 4.240,- Kč.
Kdo souhlasí se zřízením věcného břemene pro výše uvedené pozemky?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5. Přijetí dotace „Všestudy – výtlak V1“
Obci byla přidělena dotace ze Středočeské Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 4.000.000,- Kč
Kdo souhlasí s přijetím dotace a s pověřením Ing. arch. Jiřího Hánla podpisem smlouvy na předmětnou dotaci?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

6. Přijetí dotace „Chodníky – et. G+K“
Obci byla přidělena dotace ze Středočeské Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 3.758.000,- Kč
Kdo souhlasí s přijetím dotace a s pověřením Ing. arch. Jiřího Hánla podpisem smlouvy na předmětnou dotaci?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

7. Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtová úprava zvyšuje příjmy o 114 tis. Kč a zvyšuje výdaje o 61 tis. Kč
Viz. příloha

8. Diskuze

9. Závěr – pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili:
Jaroslav Horák
Karel Šimek

Všestudy 7.5..2012

komentáře

komentáře

1 komentář u „Usnesení a zápis 2/2012

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení č. 4/2012

Komentáře nejsou povoleny.