Změna územního plánu Všestud č. 1

mapka: pískovna VšestudyÚzemní plán obce Všestudy vydaný na sklonku roku 2010 se dočká změny č. 1. O změnách vyžádaných firmou Unim se jednalo na zasedání 5/3/12 – konkrétně byla zmíněna změna „z důvodu dobývání ložiska štěrkopísků včetně souvisejících staveb“.

Současně by měly být do územního plánu zaneseny také změny vyplývající ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) schválených krajem 19/12/11. Konkrétně se v katastru obce Všestudy projevují vymezením D201 – koridoru vysokorychlostní trati Praha – Lovosice, elektrorozvodné vedení 400 kV a další. Vše viz kompletní Návrh zadání změn č. 1 (viz dále).

Návrh je k nahlédnutí od 30/5/12 do 30/6/12 a do 30 dnů od vyvěšení oznámení může každý uplatnit své připomínky.

Dále najdete více informací o pískovně i vysokorychlostní trati a také plný text oznámení, jak bylo 28/5/12 publikováno na oficiálním webu obce vč. všech zveřejněných dokumentů a mapek.

V návrhu se mimo jiné píše o tom, že těžba štěrkopísků bude rozvržena do etap těžby a její součástí bude průběžná rekultivace krajiny do původního uspořádání, ve vybraných částech území je přípustná změna ve prospěch ochrany zdraví obyvatel obce – výstavba protihlukového valu podél dálnice D8 a denní rekreace obyvatel obce – zřízení nové vodní plochy a krajinné zeleně pro rekreační využití. Po ukončení těžby by také měly být obnoveny přerušené trasy liniové zeleně.

zákres budoucího vysokorychlostního železničního koridoru D 201 vedoucí v těsné blízkosti obce VšestudyRekultivace je dále upřesněna:
Z vymezeného prostoru cca 89 ha se předpokládá:
– 8,00 ha – zřízení protihlukového valu podél D8,
– 4,00 ha – vodní plochy pro denní rekreaci obyvatel obce,
– 6,00 ha – plochy ostatní nezastavěného území – rekreační prostor pro obyvatele obce,
– 71 ha – zpětná rekultivace území na půdní fond.

Bohužel si lze jen těžko představit rekreační využití plochy v tak těsné blízkosti dálnice, když není předpokládané její odhlučnění z východní strany. Navíc právě územím pískovny prochází koridor vysokorychlostní železnice (viz obrázek vpravo – po kliknutí na obrázek se objeví větší).

Následují odkazy na zveřejněné dokumenty a plný text oznámení:
Změna územního plánu obce Všestudy č. 1 – návrh zadání (389 kB)
mapka: výkres záměrů (406 kB)
mapka: výkres předpokládaných záborů půdního fondu (545 kB)
mapka: GPLimity (1993 kB)

Ve Všestudech dne 28. 5. 2012

OZNÁMENÍ

Obecní úřad Všestudy, příslušný k pořizování Změny č. 1 územního plánu Všestud na základě mandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou podle §6 odst. (2) s plněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §47 odst. (2) stavebního zákona projednání

návrhu zadání Územního plánu Všestud.

Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Všestud je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Všestudy na tel. čísle 315 781 185, u Ing. Renaty Perglerová na tel. čísle 606 380 252 nebo na www.vsestudy-obec.cz

v termínu od 30. 5. 2012 do 30. 6. 2012 (včetně)

Dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje mohou uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah zadání Územního plánu Všestud vyplývající ze zvláštních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně jeho obsahu podle zvláštních předpisů do 30 dnů obdržení návrhu zadání.
Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu zadání.
Připomínky může uplatnit každý u pořizovatele ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení.

K požadavkům dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje, k podnětům sousedních obcí a k připomínkám uplatněným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Požadavky, podněty a připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele:
Obecní úřad Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce a určený zastupitel

Příloha pro dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a ostatní organizace:
Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Všestud
Nepovinná grafická příloha – pouze na www.vsestudy-obec.cz

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

komentáře

komentáře