Veřejné zasedání v pondělí 27/8/18

V pondělí 27/8/18 proběhne od 19.00 v zasedací místnosti obecního úřadu čtvrté letošní veřejné zasedání zastupitelů obce Všestudy.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení zpracovatele (včetně odsouhlasení uzavření smlouvy o dílo na zpracovatele) Změny č. 3 územního plánu obce Všestudy zkráceným postupem
3. Schválení pořizovatele (včetně odsouhlasení uzavření smlouvy o dílo na pořizovatele) Změny č. 3 územního plánu obce Všestudy zkráceným postupem
4. Schválení člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Změny č. 3
5. Závěr

Usnesení a zápis 3/2015

Na třetím zasedání zastupitelstva dne 10/6/15 bylo přítomno šest zastupitelů. Schválili změnu územního plánu č. 1, která se připravovala kvůli plánované pískovně. V dalším bodu schválili dodatek ke smlouvě s firmou Zepris, která v obci budovala kanalizaci a oprávněné změny si vyžádaly navýšení rozpočtu o 1,3 milionu korun. Bez výhrad přijali závěrečný účet obce a bez oprav účetní závěrku. Rozpočtové opatření tentokrát navyšovalo příjmy obce za provoz kanalizace.  V souvislosti s novelou nařízení vlády se zvýšily horní hranice odměn zastupitelů. Neuvolnění zastupitelé Všestud odhlasovali, že zachovají původní výši odměn.

Celý příspěvek

Změna č. 1 územního plánu Všestud

hlavní výkres návrhu změny č. 1 územního plánu obce VšestudyNa zasedání dne 10/6/15 schválili zastupitelé mimo jiné změnu č. 1 územního plánu Všestud, která řeší prostor pro těžbu štěrkopísku v chystané pískovně Dušníky.

Změna byla podrobněji popsána 29/1/15, kdy byl návrh změny územního plánu zveřejněn a bylo svoláno veřejné projednání.

Dále v příspěvku najdete plné znění veřejné vyhlášky.

Celý příspěvek

Třetí zasedání bude ve středu 10/6/15

Třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční ve středu 10/6/15 od 19.00 v zasedací místnosti na obecním úřadě.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Vydání Změny č. 1 územního plánu Všestud včetně rozhodnutí o námitkách
3. Dodatek ke smlouvě s firmou Zepris
4. Schválení Závěrečného účtu obce, Výsledku přezkoumání hospodaření obce a účetní
uzávěrky
5. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována 25/5/15.

Další krok na cestě k zahájení těžby v Pískovně Dušníky

hlavní výkres návrhu změny č. 1 územního plánu obce VšestudyObec Všestudy připravuje projednání změny č. 1 územního plánu, která navazuje na proces započatý v červnu 2012. Tehdy změnu žádala ještě firma Unim, nyní už jde o záměr společnosti České štěrkopísky, která pískovnu od Unimu získala.

Změna č. 1 mění využití východní části obce, kde vymezuje plochy pro těžbu štěrkopísků. Celkem tak v záměru Z1/1 žádá o změnu využití 7,264 hektaru pozemků nyní vedených jako zemědělský půdní fond (ZPF) II, IV. a V. kategorie a v záměru Z1/2 o změnu využití 56,3502 hektaru z poloviny půdního fondu I. kategorie, zbytek pak II. a IV. kategorie.

Veřejné projednání se uskuteční 11/3/15 od 17.00 hod. na obecním úřadu Všestudy, návrh změny je k nahlédnutí na obecním úřadě od 28/1/15 do 18/3/15, což je také poslední termín k podání případných námitek.

Dále v textu následují podrobnější informace a odkazy na starší články týkající se Pískovny Dušníky a také veřejná vyhláška a odkaz na předložené dokumenty, jak byly zveřejněné na oficiálním webu obce 28/1/15.

Celý příspěvek

Změna č. 2 územního plánu Všestud

Zastupitelstvo na svém zasedání v pondělí 6/10/14 schválili změnu č. 2 územního plánu Všestud, který se týká zejména vysokonapěťového vedení v katastru obce. Tuto změnu následně obec zveřejnila 8/10/14 formou veřejné vyhlášky, jejíž text následuje dále. Celý dokument popisující změny vč. všech příloh je k nahlédnutí u pořizovatele, tj. na Obecním úřadě Všestudy v kanceláři starosty.

Následuje text veřejné vyhlášky, jak byla zveřejněna na oficiálním webu obce 8/10/14.

Celý příspěvek

Usnesení č. 4/2012

V pondělí 1/10/12 proběhlo jedno z nejvíce navštívených zasedání zastupitelů obce Všestudy. Vedle všech sedmi zastupitelů dorazilo také deset občanů, aby se mimo jiné dozvěděli podrobnosti o školce, uvolnění starosty (o obém jsme informovali v samostatném článku), ale také změně územního plánu, kterou žádá nový majitel pískovny – firma České štěrkopísky, jejíž zástupce byl zasedání přítomen.

Na začátek zastupitelé odsouhlasili různé koupě a prodeje pozemků a rozpočtovým opatřením, které odráží získané dotace obce na budování kanalizace a další etapu chodníků v obci Všestudy. Kanalizační propojení obce Všestudy přes Veltrusy až na hlavní vedení do čističky odpadních vod v Kralupech budou společně rovným dílem financovat tři subjekty: vedle obce Všestudy město Veltrusy a Stanislav Kohout, který ve Veltrusích realizuje rozsáhlý developerský projekt (Villapark Veltrusy). Každý z těchto tří subjektů přispěje na tuto etapu částkou 791 tisíc korun. Celková cena realizace činí 6,4 miliónu korun, její největší část pokryje dotace, kterou získala obec Všestudy.

V pořadí 12. bodem jednání bylo uvolnění starosty a následně odsouhlasení výběru zhotovitele projektu MŠ Všestudy. K obému proběhla diskuze, nicméně nikdo nevznesl proti těmto bodům žádné námitky. Od října 2012 tak má obec tzv. uvolněného starostu (co to znamená jsme psali). Školku chce obec vybudovat v prvním patře  obecního úřadu. Kapacita jednotřídní školky bude 20 dětí, což by mělo potřeby obce pokrýt. Obec se nyní snaží získat dotace, aby mohla  co nejdříve zahájit realizaci. Projekt školky připraví ing. arch. František Bílek za cenu 295 tisíc korun.

Zasedání se tentokrát vzhledem k počtu projednávaných bodů i jejich charakteru protáhlo na téměř 1,5 hodiny a další informace z něj by se měly objevit v zápisu, který zatím nebyl zveřejněn. Jakmile se tak stane, doplníme jej, stejně jako v případě zápisu ze zasedání č. 2/2012, který byl zveřejněn taktéž 17/10/12.

Následuje usnesení, jak bylo 17/10/12 publikováno na oficiálním webu obce.  
Celý příspěvek

Změna územního plánu Všestud č. 1

mapka: pískovna VšestudyÚzemní plán obce Všestudy vydaný na sklonku roku 2010 se dočká změny č. 1. O změnách vyžádaných firmou Unim se jednalo na zasedání 5/3/12 – konkrétně byla zmíněna změna „z důvodu dobývání ložiska štěrkopísků včetně souvisejících staveb“.

Současně by měly být do územního plánu zaneseny také změny vyplývající ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) schválených krajem 19/12/11. Konkrétně se v katastru obce Všestudy projevují vymezením D201 – koridoru vysokorychlostní trati Praha – Lovosice, elektrorozvodné vedení 400 kV a další. Vše viz kompletní Návrh zadání změn č. 1 (viz dále).

Návrh je k nahlédnutí od 30/5/12 do 30/6/12 a do 30 dnů od vyvěšení oznámení může každý uplatnit své připomínky.

Dále najdete více informací o pískovně i vysokorychlostní trati a také plný text oznámení, jak bylo 28/5/12 publikováno na oficiálním webu obce vč. všech zveřejněných dokumentů a mapek.

Celý příspěvek