Změna č. 2 územního plánu Všestud

Zastupitelstvo na svém zasedání v pondělí 6/10/14 schválili změnu č. 2 územního plánu Všestud, který se týká zejména vysokonapěťového vedení v katastru obce. Tuto změnu následně obec zveřejnila 8/10/14 formou veřejné vyhlášky, jejíž text následuje dále. Celý dokument popisující změny vč. všech příloh je k nahlédnutí u pořizovatele, tj. na Obecním úřadě Všestudy v kanceláři starosty.

Následuje text veřejné vyhlášky, jak byla zveřejněna na oficiálním webu obce 8/10/14.

OBEC VŠESTUDY

Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy, tel.: 315 781 185, IČ 00237311

Ve Všestudech dne 8.10.2014

Vyřizuje: lng. arch. Jiří Hánl

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy č. 1/2014, kterým se vydává
Změna č. 2 územního plánu Všestud

Zastupitelstvo obce Všestudy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona usnesením zastupitelstva obce č. 4 – 2014 ze dne 7.10.2014.

vydává Změnu č. 2 územního plánu Všestud,

která je vytvořena jako reálně naplnitelná a cíleně reagující na místní problematiku v současných podmínkách.

Změna č. 2 územního plánu Všestud je rozdělena do dvou Části:

I. Výroková Část Změny č. 2 územního plánu Všestud se skládá z textově a z grafické Části. Grafickou Část tvoří Výkres základního Členění v měřítku 1:5000, Hlavní výkres v měřítku 1:5000, Koncepce krajiny v měřítku 1:5000, Technická infrastruktura v měřítku 1:5000, Technická infrastruktura-doprava v měřítku 1:5000 a výkres Veřejně prospěšných staveb v měřítku 1:5000.

II. Odůvodnění Změny Č. 2 územního plánu Všestud obsahuje textovou i grafickou Část. Grafickou část tvoří Koordinační výkres v měřítku 1: 5000, Výkres širších vztahů v měřítku 1:25000 a Výkres předpokládaných záborů ZPF v měřítku 1:5000.

Jelikož není možné dokument vzhledem k jeho rozsahu vyvěsit na úřední desce v celém jeho rozsahu, je úplné znění Změny č. 2 územního plánu Všestud k nahlédnutí:

  • u pořizovatele, tj. na Obecním úřadě Všestudy v kanceláři starosty
  • veřejná vyhláška je současně zveřejněna v elektronické podobě po dobu 15-ti dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce pořizovatele, na internetové adrese www.vsestudy-obec.cz

Poučení

Proti Změně č. 2 územního plánu Všestud vydávané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., Správní řád).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, tj.: dne 23.10.2014

Jaroslava Tůmová
místostarosta obce

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno dne: 8.10.2014
Sejmuto dne: 23.10.2014

komentáře

komentáře