Pokácené stromy nahradí ČEPS dvojnásobkem nových

ilustrace: stromořadí u Dušník nad VltavouLetos zahájila společnost ČEPS práce na zdvojení vedení velmi vysokého napětí (VVN) označeného V410 Výškov TR Čechy Střed. V rámci jeho stavby firma požádala o pokácení 22 kusů stromů a skupiny keřů v trase vedení na katastru obce Všestudy. Ke kácení dojde v době vegetačního klidu (tedy mezi 1/10/14 a 31/3/15). Zároveň obec žadateli uložila jako kompenzaci ekologické újmy náhradní výsadbu v počtu 44 ks alejových prostokořených dřevin s obvodem kmenu 8-12 cm na pozemcích obce Všestudy. Přesný druh určí starosta obce a výsadba bude provedena do 30/11/14.

Dále následuje rozhodnutí č. j. 2014/01, jak bylo publikováno na oficiálním webu obce.

OBEC VŠESTUDY

Č.j.: 2014/ 01
Ve Všestudech dne 12.5.2014

R O Z H O D N U T Í

Výrok:
Obec Všestudy, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost společnosti ČEPS, a.s. zastoupené na základě přiložené plné moci NOSTA-HERTZ spol. s r.o. se sídlem Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, IČO: 15270041 ze dne 7.5.2014 o vydání povolení k pokácení 22 kusů stromů a skupiny keřů dle přiložené tabulky a situačního nákresu na pozemcích KN 367/1, 390/1, 391/3 a PK 173/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus

A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y) Obec Všestudy

p o v o l u j e

pokácení 22 kusů stromů a skupiny keřů dle přiložené tabulky a situačního nákresu na pozemcích KN 367/1, 390/1, 391/3 a PK 173/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus
– viz mapová a tabulková příloha 3A4

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj.od 1.10.2014 do 31.3.2015
2) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady prostřednictvím oprávněné firmy.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31.3.2015
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení).

B. Obec Všestudy podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu v počtu 44 ks alejových prostokořených dřevin s obvodem kmenu 8-12 cm (druh určí ing.arch.Jiří Hánl, starosta obce) na pozemcích Obce Všestudy
Termín náhradní výsadby je stanoven do 30.11.2014

Odůvodnění:

Investor má na pozemcích umístěnou stavbu „Vedení 400 kV V410/419, TR Výškov – TR Čechy Střed, Etapa VI“ na základě rozhodnutí o umístění stavby vydané SÚ Louny pod čj. MULNCJ 17832/2013 ze dne 19.3.2013. Z uvedeného vyplývá, že v době vegetačního klidu provede přípravné práce v rámci ochranného pásma budoucího vedení.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.o správním řízení.
Odvolací lhůta je 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb.o správním řízení.
Odvolání se podává dle § 86 zákona č. 500/2004 Sb.o správním řízení.k správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. Obec Všestudy

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce

komentáře

komentáře