Usnesení a zápis 1/2015

Jediná obyvatelka obce dorazila jako návštěvník na první zasedání zastupitelstva obce Všestudy v pondělí 23/2/15. Zastupitelé na něm schválili odprodej pozemku pod trafostanicí jejímu provozovateli, pěti hlasy souhlasili s podporou akce Vlajka pro Tibet, jmenovali povodňovou komisi. Většinou šesti hlasů schválili záměr odprodeje nebo směny obecních pozemků – polní cesty od Vojkovské cesty směrem na Dědibaby – s firmou Ageko za pozemky umožňující vybudování přístupové cesty k Červenému Mlýnu. V neposlední řadě schválili záměr zpracování projektové dokumentace na část ulic v obci, zejména opravu Vojkovské ulice, aby bylo možné žádat o dotace na realizaci těchto oprav.

Dále v příspěvku najdete plné znění usnesení i kompletní zápis ze zasedání.


Usnesení č. 1 / 2015
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 23. 2. 2015 v 19.00 hod.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek o velikosti 6 m2 vydělený z obecního pozemku 410/1 majiteli trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, za cenu 1000 Kč/m2. Správní poplatky spojené s transakcí uhradí kupující.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí ustavení povodňové komise.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka
Ve Všestudech 23. 2. 2015


Zápis č. 1 / 2015
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 23. 2. 2015 v 19.00 hod.

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Jiří Hánl, Jaroslav Horák, Jan Kadeřábek, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik,
Karel Šimek, Jaroslava Tůmová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Veřejné zasedání bylo řádně a včas svoláno. Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelem Jana Kadeřábka a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Hanu Pavlinskou a Karla Šimka.
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Hana Pavlinská a Karel Šimek.
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Odprodej pozemku pod trafostanicí
3. Vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
4. Jmenování povodňové komise
5. Záměr odprodeje nebo směny obecních pozemků
6. Odsouhlasení záměru zpracování projektové dokumentace (PD) na část ulic v obci
7. Závěr
Má někdo jiný návrh?
Ne.

Zastupitelé následně hlasovali pro projednání bodů programu dle navržené opravy a doplněného bodu:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

2. Odprodej pozemku pod trafostanicí
Obec zveřejnila záměr prodat pozemek o velikosti 6 m2 vydělený z obecního pozemku 410/1 majiteli trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, za cenu 1000 Kč/m2. Správní poplatky spojené s transakcí uhradí kupující. Kdo souhlasí s prodejem za uvedených podmínek?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

3. Vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
Jan Kadeřábek žádá zastupitele o souhlas připojením obce k akci Vlajka pro Tibet symbolickým vyvěšením tibetské vlajky na budovu obecního úřadu dne 11/3/15. Obec se k akci poprvé připojila v roce 2006 a od té doby tibetská vlajka na úřadě nechyběla.
Kdo souhlasí, aby se obec Všestudy připojila k akci Vlajka pro Tibet?
pro 5 / proti 2 / zdržel se 0

4. Jmenování povodňové komise
Ing. arch. Jiří Hánl navrhuje ustavení povodňové komise. Do funkce předsedy povodňové komise navrhuje ze zákona Ing. arch. Jiřího Hánla, za členy komise: Jaroslava Tůmová, Jan Kadeřábek
Kdo souhlasí s ustavením povodňové komise a jejím navrženým obsazením?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

5. Záměr odprodeje nebo směny obecních pozemků
Ing. arch. Jiří Hánl navrhuje směnit pozemky v majetku obce – polní cestu od Vojkovské cesty směrem na Dědibaby s firmou Ageko za pozemky umožňující vybudování přístupové cesty k Červenému Mlýnu. Záměr směnit uvedené pozemky bude řádným způsobem zveřejněn.
Kdo souhlasí s tímto záměrem?
pro 6 / proti 1 / zdržel se 0

6. Odsouhlasení záměru zpracování projektové dokumentace (PD) na část ulic v obci
Kdo souhlasí se záměrem zpracování PD na část ulic v obci – oprava Vojkovské ulice a dodělávky v některých dalších ulicích?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

7. Diskuze

8. Závěr

Zapsal: Jan Kadeřábek
Ověřili: Hana Pavlinská, Karel Šimek

komentáře

komentáře