Usnesení a zápis 1/2016

Na svém prvním zasedání v roce 2016 – v pondělí 29/2/16 – zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku o ceně stočného. V roce 2016 tak vychází částka 910 Kč na osobu v domácnosti využívající kanalizaci. Platí se pouze za osm měsíců, protože první čtyři měsíce byly zaplaceny spolu s platbou za část roku 2015. Cena je stanovena podle finanční analýzy pro projekt Všestudy. Zastupitelé také pěti hlasy schválili vyvěšení tibetské vlajky a finanční příspěvky pro SK Viktoria Všestudy a pro Miřejovický půlmaratón.

Dále následuje úplné znění usnesení i zápisu.

Usnesení č. 1 / 2016
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 29. 2. 2016 v 19.00 hod.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o ceně stočného pro rok 2016
2. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvky: Miřejovický půlmaraton – 3.000,- Kč a SK Viktoria Všestudy – 30.000,- Kč

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 29. 2. 2016


Zápis č. 1 / 2016
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 29. 2. 2016 v 19.00 hod.

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Jiří Hánl, Jaroslav Horák, Jan Kadeřábek, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Karel Šimek,
Jaroslava Tůmová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Veřejné zasedání bylo řádně a včas svoláno. Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelem Jana Kadeřábka a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Hanu Pavlinskou a Radomíra Pedlika.
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Hana Pavlinská a Radomír Pedlik.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Schválení Obecně závazné vyhlášky o ceně stočného pro rok 2016
3. Vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Závěr
Má někdo jiný návrh?
Jan Kadeřábek navrhuje doplnit bod Projednání dotací pro sportovce a sportovní akce.

Zastupitelé následně hlasovali pro projednání bodů programu dle navrženého programu s doplněným bodem:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

2. Schválení Obecně závazné vyhlášky o ceně stočného pro rok 2016
Ing. arch. Jiří Hánl: Pro část roku 2016 od května do prosince je cena stanovena Finanční analýzou pro projekt Všestudy – tlaková kanalizace ve výši 39 Kč/m3 odvedené odpadní vody. Výpočet počítá se spotřebou 35 m3 vody na jednoho obyvatele (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Protože první čtyři měsíce byly zaplaceny už v roce 2015, kdy se platilo od května 2015 do dubna 2016, platí se v roce 2016 pouze za osm měsíců. Částka tak vychází na 39 Kč/m3 x 35 m3 x 8 měsíců = 910 Kč na osobu pro rok 2016.
Kdo souhlasí s přijetím Obecně závazné vyhlášky o ceně stočného pro rok 2016?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

3. Vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
Jan Kadeřábek: Obecní úřad Všestudy se od roku 2006 každoročně účastní symbolické podpory Čínou utlačovaného Tibetu tím, že vyvěsí vlajku této země. Byl bych rád, kdyby v této tradici obec Všestudy pokračovala, a proto žádám zastupitele, aby s podporou akce souhlasili. Jako obvykle vlajku dne 10. března ráno vyvěsím a následně sejmu.
Kdo souhlasí s tím, že se obec Všestudy připojí k akci Vlajka pro Tibet?
pro 5 / proti 2 / zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 1
Jaroslava Tůmová: Obec navyšuje příjmy o 66 tisíc korun a zvyšuje výdaje o 64 tisíc korun
Kdo souhlasí s přijetím rozpočtového opatření?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0
5. Projednání dotace pro sportovce a sportovní akce
Jan Kadeřábek: SK Viktoria Všestudy požádal obec o dotaci na celoroční činnost klubu v obci ve výši 30 000 korun. Klub kromě zajištění fungování fotbalového hřiště a reprezentaci obce pořádá či se podílí na organizaci různých akcí pro děti. Navrhuji, abychom SK Viktoria Všestudy požadovanou částku darovali.
Pořadatel Miřejovického půlmaratónu, požádal obec Všestudy o příspěvek na pořádání závodu, jehož trasa vede také katastrem obce. Požádal o dotaci ve výši 5000 korun. Navrhuji zastupitelům, abychom pořadatele podpořili částkou 3000 Kč.
Kdo souhlasí s tím, aby obec podpořila SK Viktoria Všestudy částkou 30 000 Kč a Miřejovický půlmaratón částkou 3000 Kč?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

6. Diskuze
Další dotazy ani připomínky nepadly.

7. Závěr
Ing. arch. Jiří Hánl: Děkuji zastupitelům a návštěvníkům jednání za účast.

Zapsal: Jan Kadeřábek
Ověřili: Hana Pavlinská a Radomír Pedlik
Ve Všestudech 29. 2. 2016

komentáře

komentáře