Obec hledá účetní na pětinový úvazek

ilustrace: solární kalkulačkaObec Všestudy hledá ekonoma/ekonomku – účetní. Zájemci splňující požadavky – především minimálně pětiletou praxi v oboru účetnictví a praxi ve státní správě, se mohou hlásit do 20/12/10.

Nový pracovník by měl začít pro obec pracovat od začátku roku 2011. Za práci dostane odměnu podle 9. platové třídy, která činí podle praxe od 11 650 Kč (praxe do 6 let) až po 15 680 Kč (praxe přesahující 32 let) za plný úvazek, v případě částečného úvazku bude tedy odměna patřičně ponížená.

Následuje kompletní text veřejné výzvy, jak se dne 2/12/10 objevila na oficiálním webu obce.

Obec Všestudy
VEŘEJNÁ VÝZVA

Obec Všestudy jako územní samosprávný celek, v souladu s ust. § 6 a s přihlédnutím k ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto

vyzývá

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka územního samosprávného celku – ekonom/ka-účetní obce:

Označení zaměstnavatele:
Obec Všestudy, Všestudy 7, 277 46

Druh práce:
2.10.02 referent fiskální politiky, rozpočtu a financování – zjm. na úseku rozpočtu obce, správy místních poplatků a příjmů obce
1.02.03 účetní – zim. vedení komplexního účetnictví
2.10.26 referent všeobecné Správy vnitřních věcí Státu – zjm.evidence obyvatel

Místo výkonu práce:
Obec Všestudy

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce (podle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.):
9. platová třída

Pracovní úvazek:
0,20

Předpoklady pro výkon práce (podle ust. § 4 Zákona č. 312/2002 Sb.):
– fyzická osoba, která je občanem ČR, popřípadě fyzická osoba. která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
– věk minimálně 18 let
– plná způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost
– splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Požadované vzdělání:
vyšší odborné vzdělání nebo maturita

Další předpoklady pro výkon práce:
– praxe v oboru účetnictví min. 5 let
– praxe ve veřejné správě
– znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, Internet)
– komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
– schopnost samostatně pracovat
– zkouška zvláštní odborné způsobilosti

Náležitosti přihlášky zájemce:
– jméno, příjmení a titul zájemce
– datum a místo narození zájemce
– státní příslušnost zájemce
– místo trvalého pobytu zájemce
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu zájemce,jde-li o cizího státního příslušníka
– datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
– vlastní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (vlastnoručně podepsaný)
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– výpis z Rejstříku trestů (ne starší jak tři měsíce)
– další případné doklady dokazující způsobilost a schopnosti zájemce podle požadavků obce a na výkon funkce

Předpokládaný termín nástupu do funkce:
1.1. 2011

Způsob podání přihlášky:
Písemně – v zalepené obálce označené „Veřejná výzva – úředník – neotvírat“, a to nejpozději do 20.12.2010.

Místo podání přihlášky:
Obec Všestudy
Všestudy 7
277 46 Veltrusy

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce, tel.: 602 709 889

Ve Všestudech dne 29.1 1.2010

Za Obec Všestudy:
Ing. arch Jiří Hánl
starosta Obce Všestudy

komentáře

komentáře