Výstavba kanalizace v obci Všestudy se blíží

plastové odpadní potrubíObec Všestudy vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Technického dozoru investora na stavbu
Všestudy – tlaková kanalizace. Přihlášky splňující parametry zveřejněné (pdf dokument; 354 kB) výzvy mají zájemci podávat do 9/9/13. Výstavba by měla probíhat mezi 10/13 a 12/14 a celkem by v obci mělo být na kanalizaci napojeno 96 objektů

Už dříve (28/7/13) přitom obec informovala majitele nemovitostí v obci Všestudy o způsobu realizace tlakové kanalizace. Obec uhradí za každou jednotlivou přípojku celkové náklady ve výši 55,5 až 60,5 tisíce korun, majitel nemovitosti pak potrubí přivádějící splašky ze stávající kanalizace (jímky) do sběrné jímky – cena cca 1600 Kč za metr a třífázovou přípojku elektro do rozvaděče čerpací stanice – cena cca 300 Kč za metr. Kromě výše uvedených nákladů bude každý zájemce o připojení hradit spoluúčast na samostatné přípojce ve výši 5000 Kč. Nemovitost, která není trvale obývána a není určena k podnikání, hradí při připojení na kanalizaci všechny náklady.

Podrobnosti viz dále.

Informace dle oficiálního webu obce.


Kanalizace

Informace pro vlastníky nemovitostí v obci Všestudy

Odvedení splaškových vod z nemovitostí

Obec Všestudy plánuje realizovat jako investor výstavbu veřejné tlakové kanalizace a následně odvod splaškových vod přes město Veltrusy do ČOV Kralupy nad Vltavou .
S ohledem na uspořádání terénu a výši investičních nákladů byl jako optimální zvolen tlakový kanalizační systém. Tento systém umožňuje dopravu rozmělněných splaškových vod z jednotlivých domácností k jejich společné likvidaci.

Navrhovaný systém sestává z:
– veřejných rozvodů včetně technických zařízení na těchto rozvodech
– kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti (rodinné domy)

Pro kanalizační přípojky platí následují zásady:
1. Každá nemovitost musí být ze zákona č.274/2001 Sb. napojena na veřejnou kanalizaci, a to jednou samostatnou přípojkou
2. Kanalizační přípojka pro jednotlivou nemovitost sestává z:
– potrubí přivádějící splašky do sběrné jímky
– sběrné (čerpací) jímky – tj. plastová nádoba o objemu 1 m3, průměru 0.8 m, výšce 2.0 m zapuštěná pod terénem
– čerpací stanice vybavené kalovým čerpadlem a elektrorozvaděčem se signalizačním zařízením. Příkon čerpadla je 1,1 kW a pro běžný RD se čtyřmi obyvateli trvá chod čerpadla od 6ti do 10ti minut denně. Ovládací rozvaděč zajišťuje automatický chod včetně hlášení poruch majiteli objektu.
– výtlaku z čerpací stanice – tím se rozumí potrubí od čerpadla až po zaústění do veřejné tlakové kanalizace
– el. třífázová přípojka – tj. kabel CYKY 5×2,5 mm2 z rozvaděče objektu do rozvaděče čerpací stanice. Přípojku je nutné osadit jističem 3 x 16A a pokud objekt není jištěn celý, tak i proudovým chráničem!
3. Kanalizační přípojka odvádí pouze splaškové vody určené k likvidaci na společné ČOV. Do systému se nesmí odvádět dešťové vody, vody z bazénů apod.
4. Provozovatel veřejné kanalizace bude zajišťovat nepřetržitě na základě výzvy vlastníka nemovitosti zprovoznění čerpadla. Toto se provádí výměnou čerpadla nebo rozvaděče za funkční. Oprava je pak realizována mimo objekt.
5. Rozdělení úhrad jednotlivých součástí přípojky:
Investor – obec Všestudy – hradí: u každé trvale obydlené nemovitosti nebo nemovitosti určené k podnikání
– čerpací stanici tj. čerpadlo s mělničem, plovákové spínače, propojovací kabely mezi čerpadlem, spínači a rozvaděčem a vlastní rozvaděč – cena cca 38.000,- Kč
– sběrnou (čerpací) jímku tj. její dodávku a montáž včetně zemních prací, kterou provede dodavatel veřejné kanalizace – cca 15.000,- Kč
– výtlačné potrubí z čerpací stanice včetně zemních prací – 1000,- Kč/bm (na pozemku majitele bude hrazeno obcí max. 5 m délky výtlakového potrubí)
– projekt kanalizační přípojky včetně projednání stav. povolení – 2.500,- Kč

Vlastník trvale obydlené nemovitosti nebo nemovitosti určené k podnikání hradí:
– potrubí přivádějící splašky do sběrné jímky tj. ležaté svody přepojené ze stávajícího domovního rozvodu kanalizace (mimo stávající žumpy) do sběrné jímky – cena 1.600 Kč/bm
– třífázovou přípojku elektro z domovního rozvaděče do rozvaděče čerpací stanice – cca 300,- Kč/bm

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla stanovena (kromě výše uvedených položek) spoluúčast na každé samostatné přípojce 5.000,- Kč

Nemovitost, která není trvale obydlena a není určena k podnikání hradí kompletní připojení. Stejně jako vlastník stávající nemovitosti, kterému vzniká nárok na příspěvek obce, a tento jej ve společném termínu nevyužije.

Za účelem bližšího seznámení se systémem tlakové kanalizace a postupu při projektování jednotlivých kanalizačních přípojek bude uspořádána veřejná schůze, a to dne 5.8.2013 (pondělí) od 19:00 hodin na sále v „Hostinci u Přemysla“.

Na této schůzi bude přítomen Ing. I. Fiala – projektant + zástupce firmy provozující ČOV.

 

 

V rámci příprav stavby bude dále nutné vypracovat projekty jednotlivých kanalizačních přípojek k nemovitostem žadatelů.

Za tímto účelem Vás navštíví pracovníci firmy  Ing. I. Fiala – PROJEKTY v průběhu měsíce srpna 2013, tj. po uskutečnění výše uvedené veřejné schůze.

 

Jako podklad pro projekt kanalizační přípojky připravte, prosím, tyto údaje:

– umístění studny (okótované od dvou hranic pozemku nebo domu) – zjišťuje se z důvodu zabezpečení ochranného pásma studny

– umístění a půdorysné rozměry Vaší žumpy

– v případě, že máte čistírnu odp. vod, tak její rok výroby, průměr a hloubku její nádoby, nejlépe dokumenty od jejího výrobce v kopii včetně jejího povolení

– trasu a profil odpadního potrubí z budovy do žumpy (čistírny) a hloubku jejího zaústění v místě vtoku do žumpy (čistírny)

– umístění jiných inženýrských sítí na Vašem pozemku (přípojek vody, plynu, elektrokabelů)

– Vaši představu o umístění projektované čerpací jímky (umisťuje se obvykle v blízkosti Vašeho stávajícího potrubí z budovy do žumpy, na kterém se osadí odbočka), dále taktéž o trase projektovaného výtlačného potrubí z řešené jímky směrem k veřejné kanalizaci na ulici. Dále zda budete požadovat jímku s možností pojíždění (umisťuje se např. do vjezdových ploch do garáže apod.)

– Vaši představu o umístění rozvaděče čerpací stanice. Z důvodu toho, že čerpadlo v jímce má z výroby standardní délku 10 m, umisťuje se rozvaděč do vzdálenosti max. 5 m od jímky. Rozvaděč může být umístěn na fasádě budovy, zapuštěný pod fasádu nebo na stojinách volně v terénu. Z důvodu optické kontroly signalizace chodu čerpadla by měl být rozvaděč umístěn tak, aby byla jeho kontrola možná při pohledu z oken nemovitosti, případně při příchodu (odchodu) do (z) nemovitosti.

Rozvaděč je rozměrů cca 30 x 30 x 10 cm

– Vaši informaci, zda se nemovitost nachází v území se zvýšeným výskytem vysoké hladiny podzemních vod, případně v zátopové oblasti

Pro Vaši informaci přikládáme vzorový projekt přípojky, která byla již zrealizována v rámci stavby  Kojetice – tlaková kanalizace, a to v roce 2012. Taktéž přikládáme typový výkres přípojky v řezu.

 

Ve Všestudech 24.7.2013

starosta obce

Ing. arch. Jiří Hánl

 

komentáře

komentáře

1 komentář u „Výstavba kanalizace v obci Všestudy se blíží

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Kdo chce kanalizaci, musí složit příspěvek

Komentáře nejsou povoleny.