Veřejné projednání pískovny proběhne 18/12/13

nákres: těžební oblasti pískovny Dušníky nad VltavouVeřejné projednání záměru společnosti České štěrkopísky vybudovat mezi obcemi Všestudy, Dušníky nad Vltavou, Dědibaby, Křivousy a Vojkovice jednu z největších pískoven v České republice proběhne ve středu 18/12/13 v zasedací místnosti Tělovýchovné jednoty v areálu sportovního hřiště Vojkovice od 17.00 hod.

Veřejné projednání představuje de facto poslední možnost veřejnosti vyjádřit se k záměru v rámci Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. EIA).

Kompletní znění posudku a všech předcházejících dokumentů najdete na portálu CENIA, kde se také objevilo oznámení o veřejném projednání.

Záměr (bližší informace o něm jsme psali 27/8/13) už získal kladný posudek.

Pískovna Dušníky dostala kladný posudek

nákres: těžební oblasti pískovny Dušníky nad VltavouPískovna Dušníky nad Vltavou aspirující na to být jednou z největších pískoven v České republice (jak bylo v tomto článku) získala i přes četné připomínky obcí, organizací i majitelů pozemků v lokalitě kladný posudek. Ten doprovází celá řada podmínek a některé výtky k dokumentaci. Posudek zpracovala Jarmila Paciorková z Havířova.

Kompletní znění posudku a všech předcházejících dokumentů najdete na portálu CENIA. Od 28/11/13 běží 30denní lhůta (do 29/12/13), ve které se může k posudku kdokoliv vyjádřit. Lze očekávat, že tak řada z těch, kdo podali připomínky už k dokumentaci, učiní.

Zde je ke stažení pdf dokumentu zveřejněného Středočeským krajem – jde pouze o informaci o zveřejnění posudku a lhůtě k podání připomínek: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění informace o posudku k záměru „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D 5278200)“ v k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Křivousy, Všestudy u Veltrus a Dušníky nad Vltavou, zařazeného do kategorie II.

Informaci na svém oficiálním webu 27/11/13 zveřejnila i obec Všestudy, která dostala i písemnou podobu posudku, která je na úřadě k nahlédnutí.

Pískovna Dušníky může být jednou z největších v ČR

nákres: těžební oblasti pískovny Dušníky nad VltavouObec Všestudy dne 26/8/13 zveřejnila informaci (skenovaný pdf dokument; 1,23 MB) Krajského úřadu Středočeského kraje o probíhajícím posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a přiložila patřičnou dokumentaci k záměru Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou. Oznamovatelem je společnost České štěrkopísky, která už v oblasti koupila celou řadu pozemků.

Dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě, ale lze ji nalézt a stáhnout na portálu CENIA.

Pokud oznamovatel posudek beze změn záměru získá, může tak vzniknout jedna z největších pískoven v ČR a následně i jedna z největších vodních ploch v ČR – viz informace dále v textu.

Více informací dále v textu připraveném na základě informace zveřejněné 26/8/13 na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Čtvrté zasedání proběhne 9/9/13

V pondělí 9/9/13 od 19:00 proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu čtvrté zasedání zastupitelů obce Všestudy.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření č. 5 a 6
3. Zadání změny č. 2 Územního plánu Všestud
4. Posuzování vlivu na životní prostředí – záměr „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou“
5. Smlouva o zřízení věcného břemene pro RWE GasNet, s.r.o. na pozemku parc.č. 372 v k.ú. Všestudy u Veltrus
6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou AZ Elektrostav, a.s. na pozemku parc.č. 381/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus
7. Odsouhlasení zadání poptávky na zhotovitele autobusové čekárny v Dušníkách n. Vlt.
8. Diskuse
9. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 26/8/13.