Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2015

Vsestudy-obecni_pozemkyNová vyhláška o místních poplatcích stanovuje sazby za užívání veřejných prostranství a připojuje mapku pozemků v majetku obce, kterých se poplatky týkají. Za neoprávněný zábor se tak účtuje částka 10 Kč za každý i započatý metr čtvereční a každý i započatý den.

Ti, kdo nyní využívají některý z obecních pozemků a nemají jeho užití podložené smlouvou, by se proto měli s obcí domluvit na pronájmu či řešení daného stavu. Pokud tak neučiní, obec bude za užívání pozemků účtovat částku dle vyhlášky.

Nová vyhláška přitom zachovává výši poplatků ze psů i poplatky za sběr komunálních odpadů, které nadále platí podle vyhlášky 1/2012 (zcela se přitom ruší vyhláška 1/2007). Novou vyhlášku schválili zastupitelé na veřejném zasedání 7/9/15. Vyhláška nabyla účinnosti dnem schválení, tedy 7/9/15.

Úplné znění vyhlášky a mapky s vyznačením obecních pozemků najdete dále v článku.

Celý příspěvek

OPRAVA: Nová vyhláška zvyšuje poplatky za odpad

ilustrace: paragrafNa svém zasedání budou 28/12/12 zastupitelé Všestud rozhodovat také o přijetí nové  vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Původně vyšel text pot titulkem: Nová vyhláška ruší některé poplatky
Změny jsou pro obyvatele veskrze pozitivní, neboť zůstává zachován poplatek za komunální odpad ve výši 500 korun na osobu, resp. na nemovitost v případě trvale neobydlených domů. Všechny ostatní poplatky se přitom ruší – jde zejména o poplatek ze psů. Vyplývá to z toho, že nová vyhláška ruší vyhlášku z roku 2007. Současně se o 14 dní prodlužuje splatnost, která je nově stanovena vždy k 15. březnu daného roku.

OPRAVA: (15/12/12 ve 20.45)
Při pečlivém čtení nové vyhlášky mohli čtenáři zjistit, že se věci mají jinak, než jak jsme informovali (viz přeškrtnutý text výše). Nová vyhláška se totiž týká pouze tzv. poplatku za komunální odpad, který se namísto dřívějších 500 korun zvyšuje na 750 korun. Kvůli tomu se novou vyhláškou ruší oddíl VI. vyhlášky 1/2007 (a nikoliv celá vyhláška, jak jsme původně mylně napsali). Zbytek vyhlášky 1/2007 zůstává v platnosti a ostatní poplatky tak obec bude i nadále vybírat ve výši stanovené v roce 2007.

Ostatní poplatky – většiny obyvatel se z nich týká především poplatek za psy – se nemění. Za jednoho psa se tak platí ročně 90, resp. 120 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Za chybnou interpretaci nové vyhlášky se omlouváme.

Úplné znění návrhu vyhlášky najdete dále v článku.
Celý příspěvek

Provozní řád dětského hřiště

dětské hřiště Všestudy před dokončenímNové dětské hřiště v obci Všestudy, které bude dokončené v září 2008, už má schválený provozní řád a pokyny pro kontrolu a údržbu dětského hřiště. Projednalo a schválilo ho zastupitelstvo obce 20/8/08. Provozní řád stanovuje pravidla pro jeho využívání.

Hřiště vybudovala obec Všestudy na vlastním pozemku poblíž obecního úřadu, hned vedle tenisového kurtu TJ Sokol Všestudy. Předpokládané náklady činí 640 tisíc korun, na část (celkem 250 tisíc korun) získala obec prostředky z grantu Středočeského kraje. Celkové náklady, které budou známy po dobudování hřiště, však s největší pravděpodobností budou nižší. Mimo jiné i díky sponzorským příspěvkům firem Ageko a Unim a Josefa Jelínka.

Následuje plné znění provozního řádu spolu s pokyny pro kontrolu a údržbu, jak byly publikovány na www.obec-vsestudy.cz.
Celý příspěvek

Všestudy chystají nové poplatky

ilustrace: paragrafNové poplatky – za užívání veřejného prostranství a ze vstupného – navrhuje mimo jiné zavést zastupitelstvo obce Všestudy, které vychází ze zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích. Vyplývá to z návrhu nové vyhlášky č. 1/2007 o místních poplatcích, kterou budou zastupitelé schvalovat na zasedání 19/12/07.

Mimo jiné tak obec stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil do 10 m2 ve výši 1000 Kč ročně, nákladní automobil nad 10 m2 přijde na 2 000 Kč a osobní automobil nad 20 m2 pak na 3 000 Kč za rok. Z bližších informací připravených starostou obce Jiřím Hánlem vyplývá, že bez poplatku budou mít vyhrazené trvalé parkovací místo pouze osoby zdravotně postižené.

Roční poplatek za komunální odpad činí podle nově navrhované vyhlášky 500 Kč, tedy o 100 Kč více, než kolik platili občané Všestud v roce 2007. I přes mírné zvýšení poplatku tak bude obec nadále svoz komunálního odpadu dotovat ze svého rozpočtu – viz průvodní text u předchozí vyhlášky č. 1/2005, kterou tato nová ruší.

Poplatky za psy se nemění a zůstávají ve výši 90, resp. 120 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Úplné znění návrhu vyhlášky najdete dále v článku.
Jsou tam také doplňující informace k vyhlášce, které připravil starosta obce Jiří Hánl, a v nichž blíže některé záležitosti vysvětluje.

Celý příspěvek

Vyhláška stanovuje zacházení s odpadem

ilustrace: paragraf
Nová vyhláška č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestudy stanovuje systém sběru komunálního odpadu. Jde o návrh, který budou zastupitelé projednávat a schvalovat na zasedání 19/12/07.

Tento návrh mimo jiné určuje místa pro sběr tříděného odpadu, když nádoby na papír, plasty, sklo a nápojový kartón jsou umístěny v prostoru U Sušárny v obci Všestudy. Vyhláška dále určuje termíny svozu odpadu. O termínech vývozu tříděného odpadu jsme již v minulosti psali.

Oproti dosud platné vyhlášce 1/2005 návrh přímo nehovoří o sankci za neplnění vyhlášky.

Úplné znění vyhlášky najdete dále v článku.

Celý příspěvek

Vyhláška 1/2005 o místních poplatcích

ilustrace: paragrafPřinášíme plné znění obecně závazné vyhlášky obce Všestudy č. 1/2005 o místních poplatcích, která vstoupila v platnost 5/2/05. Tato vyhláška stanovuje poplatek za odvoz komunálního odpadu na 400 Kč na osobu s trvalým bydlištěm v obci Všestudy a stejnou částku na objekt sloužící k rekreaci. Taktéž vyčísluje poplatek za psa, a to na 90 Kč za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa téhož majitele. Přílohou této vyhlášky bylo vyčíslení nákladů obce na systém sběru odpadů za rok 2004, kdy na každého občana vycházela čístka 788 Kč. Na zasedání 19/9/07 přitom již zastupitelé informovali o tom, že se poplatek za komunální odpad bude navyšovat, nicméně částku zatím nezveřejnili.

Celý příspěvek

Vyhláška 1/2001 o nakládání s odpadem

ilustrace: paragrafPřinášíme plné znění obecně závazné vyhlášky obce Všestudy č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, která vstoupila v platnost 1/1/02. Při nedodržení této vyhlášky hrozí sankce až 30 tisíc korun.

Současně upozorňujeme na starší článek, v němž se dočtete, jaké odpady můžete vhazovat do kontejnerů na tříděný odpad. Jeho součástí je také informace o termínech vyvážení jednotlivých druhů tříděného odpadu v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou.

Celý příspěvek

Jednací řád obce Všestudy

paragrafPublikujeme jednací řád obce Všestudy, který na svém zasedání (viz usnesení) dne 8/12/06 potvrdilo jako nadále platný zastupitelstvo obce. Zastupitelé jednomyslně (jak dokládá zápis) přijali beze změn tento řád, který vytvořilo a dne 19/11/03 schválilo tehdejší zastupitelstvo.

na případné překlepy, prosím, upozorněte, řád byl do elektronické podoby převáděn automaticky ze skenu

Celý příspěvek